Ако работите през нощта - трябва да знаете това

Въпрос: Какво следва да осигури работодателят за работниците, които работят нощем? Искам да попитам също дали има някакви специални законови особености по отношение на полагането на нощен труд?

Св. Валериев, гр. Казанлък

Отговор: Съгласно чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

Нощният труд е забранен за: 1. работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст; 2. бременни работнички и служителки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро; 3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие; 4. трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им, съгласно заключение на здравните органи; 5. работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.

С разпоредбата на чл. 140а от КТ с цел защита на работниците/служителите, са въведени особени правила при полагане на нощен труд. Работници и служители, в редовното работно време, на които се включват най-малко три часа нощен труд по чл. 140, ал. 2, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.

Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя. Работниците и служителите, които полагат нощен труд, подлежат на периодични медицински прегледи по чл. 287 от КТ. Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява. Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да є предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ако считате, че работодателят нарушава трудовото законодателство, можете да се обърнете за съдействие към съответната инспекция по труда или най-близкия офис на КНСБ за съдействие.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле