Археоложка оценявала офертите за ремонта на НДК

В комисията нямало нито един строителен инженер или архитект, пише в доклада на външната одиторска фирма „Семпер Фортис“. Оценявали офертите по субективни критерии за иновации

Не е ясно как членовете на комисията, които са без професионален опит в сферата на строителството, са поставяли оценки на техническите предложения по критериите за възлагане „оптимално съотношение качество-цена и ниво на разходите за целия жизнен цикъл“

Археоложка е била начело на комисията за избор на изпълнител за ремонта на НДК. Това е дясната ръка на Мирослав Боршош – Ивелина Кючукова. В двореца тя е шеф на Направление „Програма и реализация”, а от началото на ремонта и до днес е основен отговорник за него. За новата и важна задача към заплатата си от 2 500 лв. получава по още 1500 лв. допълнително на месец, твърдят от НДК.

Смущаващо е, че в цялата деветчленна комисия, която избра „Галчев инженеринг” ЕООД за изпълнител на ремонта, няма нито един строителен инженер нито пък архитект.

„Няма данни някой от определените членове на комисията да притежава професионална компетентност по предмета на поръчката”, пише в доклада на одитора. Странно е, че изискването за професионална компетентност на членовете на комисии по ЗОП отпаднало в новия закон, който е в сила от 15.04.2016 г.

„Предвидената от Възложителя в обявлението и методиката за комплексна оценка на офертите, предвижда оценяване на Техническите предложения на участниците по качествени признаци. По тази причина е обосновано в състава на назначената комисия да има поне един специалист в областта на този вид услуги”, категорични са експертите на „Семпер Фортис”.

В комисията за избор на изпълнител има машинни инженери, електроинженер и юристи. В последния й вариант, след скандал Меглена Кунева е оттеглила своята пратеничка – Евгения Колданова, която по това време е неин съветник. Замества я юристка от външна фирма, която обслужва НДК.

Не е ясно как членовете на комисията, които са без професионален опит в сферата на строителството, са поставяли оценки на техническите предложения по критериите за възлагане „оптимално съотношение качество-цена и ниво на разходите за целия жизнен цикъл”.

„Наблюдава се присъждане на оценки на база абсолютно неясни и субективно оценъчни признаци, което произтича от самата методика за комплексна оценка, заложена в документацията на обществената поръчка”, пише в одита. Като пример е посочена оценката на техническото предложение като „добро”, „много добро” или „отлично” без да е описано какво членовете на комисията следва да влагат в тези понятия.

Комисията е давала и оценка за иновативност по част от подпоказателите. „Следва да се има предвид, че понятието „иновация” няма легална дефиниция както в националното, така и в европейското законодателство”, припомнят от „Семпер Фортис”.

Открити са нарушения, свързани и с ценовата оферта на изпълнителя на ремонтните дейности „Галчев инженеринг”. Прогнозната стойност на обществената поръчка, определена от възложителя, е 13 999 000 лв. без ДДС, като в тази сума влизат 10 % допълнителни и непредвидени разходи. Ценовото предложение на „Галчев инженеринг” е 16 549 997 лв. или с 2 550 997 лв. повече от поставените като условие в документацията от възложителя.

„Съгласно чл. 39, ал. 1 от правилника за приложение на ЗОП „при подготовката на заявленията кандидатите са длъжни да спазват условията на възложителя”, припомнят одиторите. Според тях е следвало при разглеждането и оценката на офертите комисията да отстрани участника поради несъответствие с обявените условия на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП.

На 8 юни правителството отпусна допълнително 28 млн. лв. за ремонта на НДК. Миналата година през август бе направен първия транш от 17 млн. лв. Именно този транш е обект на досъдебното разследване за нецелево изразходване на средствата. Очаква се на 20 юли бившият изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош да се сдобие с обвинение.

 

Работна група трябвало да следи ремонтите в НДК

Любопитен е състава на въпросната група, който показва, че едва ли някой е имал искено желание да се свърши нещо

На 16 март 2016 г. е създадена междуведомствена работна група с амбициозната задача да осъществи подготовката на Националния дворец на културата за българското председателство на ЕС през 2018 г.

Въпросната група е трябвало съвместно с ръководството на НДК да обсъди окончателния вариант на проектите за ремонт, както й количествено-стойностната сметка. Ако се съди от прототокол от заседанието на работната група, това се е случило.

Трябвало е членове от междуведомствената група да бъдат включени в оценителната комисия, която да избере изпълнител на строително-ремонтните дейности в НДК. Това обаче не се е случило – с едно изключение, което е археоложката Ивелина Кючукова. Именно на нейната професионална подготовка разчита Мирослав Борош, като я назначава за шеф на оценителната комисия.

Не се е случило и още нещо – възложителят не е дал възможност за пряк контрол на ремонта от членовете на междуведомствената група.

Любопитен е съставът на въпросната група, който показва, че едва ли някой е имал искрено желание да се свърши нещо. Председател е тогавашният изпълнителен директор Мирослав Боршош, чиито дела трябва да бъдат следени. Секретар е Ивелина Кючукова. Томислав Дончев е изпратил в работната група съветника от политическия си кабинет Мартин Дановски, както и парламентарния си секретар по това време Стефан Илиев. Меглена Кунева също е препоръчала своя съветничка от политическия си кабинет – Яна Дочева.

От МРРБ са главен експерт Десислава Георгиева и Юлия Йонева от отдел „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”. Има и по двама представители на Камарата на архитектите- Светломир Никодимов и Иван Аврамов и на строителите – инж. Александър Мишев и инж. Янко Боянов.

В работната група е и сегашният шеф на Съвета на директорите Борислав Велков като председател на Асоциацията за насърчаване и развитие на спортната и развлекателната инфраструктура.

 

И надзорът куц

И поръчката за независим надзор при проектирането и изпълнението на обект „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.” е опорочена е заключението на одитния доклад. Стойността й е 200 000 лв. без ДДС. Спечелена е от „С консулт” ЕООД.

Методиката за оценка по показател „Техническо предложение” позволява субективизъм. В същото време „техническото предложение” е с най-високо относително тегло в обществената поръчка (60 %) и има решаваща роля в крайния резултат, сочат одиторите.

В комисията за подбор на участниците и оценка на офертите Мирослав Боршош е определил двама резервни членове, каквито според чл. 103, ал. 2 на ЗОП не се предвиждат. Единият от редовните членове на комисията – адв. Петя Мургова (от външната юридическа фирма, обслужваща НДК) не е взела въобще участие в работата на комисията, а на нейно място са влизали двамата резервни членове.

„Съгласно чл. 51, ал. 9, т. 1 от правилника за приложение на ЗОП, когато член на комисията не може да изпълнява задължението си, той е длъжен да си направи самоотвод, а възложителят следва да определи нов член на неговото място”, е пояснено в доклада на одиторите. И в тази комисия няма нито един строителен инженер или архитект.

В доклада е посочено също, че няма яснота дали седемте специалисти, които ще упражняват надзор изпълняват условието, поставено в обществената поръчка – да са упражнявали строителен надзор „минимум на един такъв обект (б.р. като НДК!!!)”

Спечелилата фирма е предоставила само данни за образованието на надзорниците, без да е ясно какъв професионален опит от определено естество имат те”, пише в доклада.

 

Доставчикът на техника я пази на склад

Доставчикът на конгресно-конферентна техника за НДК „Динакорд-България” ЕООД пази част от оборудването в собствените си магазини и складове.

Тази поръчка бившият изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош възложи година и половина преди Председателството. Боршош едва ли не е наясно, че не е било необходимо да се бърза със закупуването на техника, като се има предвид, че това е една от стоките, чиято цена пада с появата на всеки нов модел.

Стойността на обществената поръчка е за 3,1 млн. лв. без ДДС. В началото на юни правителството отпусна допълнително 1,8 млн. лв. за оборудването на залата за пресконференции.

Доставчикът „Динакорд-България” ЕООД е бил единствен участник в обявената от Боршош обществена поръчка.

На 23 август 2016 г. (ден след транша на първите 17 млн. лв. за ремонт и закупуване на техника) Боршош информира „Динакорд” да започне изпълнение на доставките. Впоследствие Възложителят е поискал част от доставките да бъдат оставени на отговорно пазене при изпълнителя. Друга част от доставките са отложени заради течащия ремонт на НДК. „По този начин на практика се е стигнало до фактическо изменение на сключения договор без да има допълнително споразумение”, пише в одита.

Срокът за изпълнение на поръчката, заложен в документацията за участие е 14 дни. Очевидно е, че този срок е нарушен.

Коментари

Задължително поле