Брюксел ни припомни стара процедура за "Натура 2000"

Европейската комисия е изпратила писмо до България с искане за допълнителна информация относно процедура срещу страната ни, започнала през 2009 година.

Процедурата се отнася за планове и проекти в сферата на околната среда, които са започнати или завършени преди 9 години. Според ЕК по време на тяхното изпълнение са допуснати пропуски при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата.

„С Директивата на ЕС за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и Директивата на ЕС за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) се установява мрежа на равнище ЕС от защитени зони „Натура 2000“. В зоните по „Натура 2000“ могат да се извършват икономически дейности, при условие че няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоните. В България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид“, пише в писмото, за което съобщават от пресофиса на ЕК в Брюксел.

Досега в кореспонденцията между България и Комисията относно процедурата страната ни е посочвала редица предприети мерки за подобряване прилагането на еврозаконодателството. Последната комуникация с Комисията по тази наказателна процедура е от 2013 г, научи „Труд“.

Коментари

Задължително поле