Българите са 1,4% в ЕС

Всеки пети у нас е над 65 г.

Най-значимата демографска тенденция е застаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21.0% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.1 процентни пункта. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.6 години в края на 2017 година. Това сочи отчетът на НСИ за 2017 г., изготвен по решение на Министерски съвет.

Като положителни тенденции през 2017 г. се сочат намаляването на детската смъртност, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на нива, близки до средното за страните-членки на Европейския съюз, увеличаването на очакваната средна продължителност на живота, увеличаването на броя на сключените бракове, намаляването на бракоразводите, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот.

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което е 1.4% от населението на Европейския съюз . В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0.7%.

Подобно на предходните години намалението на населението у нас се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция - в резултат на отрицателния естественият прираст населението намалява с 45 836 души, а в резултат на механичния прираст (нетното салдо от външната миграция) – с още 5 989 души.

Коментари

Задължително поле