Вдигат заплати със задна дата и на напуснали учители

Правилата за увеличение на заплатите на учителите със задна дата са разяснени в становище на КНСБ. То е публикувано във връзка с подписания на 10 август 2023 г. Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 6 декември 2022 г., предвиждащ увеличение на заплатите на педагогическите специалисти с 15% и на непедагогическия персонал – съобразно с увеличението на минималната работна заплата.

КНСБ подчертава, че Кодексът на труда точно и ясно урежда момента, в който влиза в сила и действа колективният трудов договор. Текстът на чл. 54, ал. 1 КТ регламентира, че колективният трудов договор влиза в сила от деня на сключването му, доколкото в него не е уговорено друго. Правилото е, че клаузите на колективния трудов договор действат занапред, за в бъдеще, но страните по договора може да уговорят друго.

Под „друго“ законът има предвид друг момент, друга дата, различна от датата на сключването/ подписването му, от която ще влезе в сила. И обикновено тази друга дата е „задна дата“, т.е. отпреди подписването на Анекса.

КНСБ обръщаме специално внимание, че в чл. 27, ал. 1 и ал. 2 на Анекса изрично е записано, че страните по Колективния трудов договор се договарят за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, считано от 1 януари 2023 г.

КНСБ припомня, че в брой 75 на Държавен вестник от 01.09.2023 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. В §2 на изменящата наредба се съдържат промени в Приложение №3 относно минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Съгласно §3 наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.  По този начин наредбата, изменяща Наредба № 4, също придава обратна сила, обратно действие на увеличението на работните заплати, освен цитирания по-горе Анекс.

Конфедерацията намира за несъстоятелни възраженията на директори на училища, според които учителите трябва да бъдат в трудови правоотношения с училищата към 10 август 2023 г., т.е. към датата на подписването на Анекса, а не към датата, цитирана в Анекса и в изменената Наредба № 4 – 01.01.2023 г. Възможно е това тяхно поведение да е резултат от незнание, некомпетентност и т.н. относно особеностите на действие на КТД в случай на обратна сила, но ние не бихме могли да допуснем ощетяване на нашите синдикални членове, посочват от КНСБ.

КНСБ подчертава, че поради обратното действие на клаузите и разпоредбите, касаещи увеличението на работните заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в Анекса и в Наредба № 4, всички учители и непедагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, които членуват в Синдиката на българските учители, които са с прекратени трудови правоотношения към момента на сключване на Анекса, но са били в трудово правоотношение със съответната образователна институция към 01.01.2023 г. до датата на  прекратяване на трудовото си правоотношение, независимо от причината за прекратяването, имат право на договорения увеличен размер на възнаграждението.

Конфедерацията уточнява, че увеличеният размер на възнаграждението се дължи за периода от 01.01.2023 г., (началният момент) до датата на прекратяване на трудовия договор на служителя (крайният момент). Именно за този период всеки учител/непедагогически специалист – член на СБУ, има право да потърси доброволно изплащане на увеличения размер на трудовото си възнаграждение от образователната институция, в която е работил.

Ако доброволното изплащане му бъде отказано, същият има право по съдебен ред в рамките на давност от 3 години, съгласно чл. 358, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, да търси неизплатеното си трудово възнаграждение в договорения увеличен размер.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование