Вижте дневния ред на първото заседание на правителството след оставката

Снимка: Архив

От пресслужбата на министерския съвет публикуваха предварителен дневен ред на първото заседание на правителството след оставката.

Седмичното заседание на правителството ще се проведе както обикновено – в сряда, 23 ноември, от 10 ч. Дневният ред на заседанието ще включва:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕН „ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА” ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на правосъдието

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №603 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на външните работи

3 ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на икономиката

4 ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2016 Г. И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2016 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДУБНА, РУСИЯ, И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОИЯИ – ДУБНА

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ В СОФИЯ

Внася: министърът на външните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Внася: министърът на отбраната

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ”

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – МОНТАНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ДОКЛАД ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 70 ОТ ПРОТОКОЛ №50 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 18 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПОСТОЯНЕН ЧРЕН НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 Г. И ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПОСТОЯНЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2038-2039 Г.

Внася: министърът на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ТЪРГОВИЩЕ И ЛОВЕЧ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на външните работи

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПАРТНЬОРСТВОТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА НА ОПЕРАЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНО ОТ АГЕНЦИЯТА НА НАТО ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРИДОБИВАНЕ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН ЗА СИЛИТЕ ЗА ОТГОВОР НА НАТО

Внася: министърът на отбраната

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ И ЗА СКЛЮЧВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕГО НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, УКРАЙНА, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

Внася: министърът на външните работи

20. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ”, 14 И 15 НОЕМВРИ 2016 Г. (МИНИСТРИ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА ОТБРАНАТА), И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

Внасят: министърът на външните работи

министърът на отбраната

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2016 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на околната среда и водите

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА ЗА УЧАСТИЕ В 3503-ОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 НОЕМВРИ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на икономиката

23. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ОТ УЧАСТИЕТО В ТРЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ООН ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОТО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ (ХАБИТАТ ІІІ), ПРОВЕДЕНА НА 15-22 ОКТОМВРИ 2016 Г. В КИТО, РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №254 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политика

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Внася: министърът на отбраната

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №254 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛАНДИЯ, КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политика

Коментари

Задължително поле