Вижте какво реши Министерският съвет днес, 23 септември 2020 г.

Снимка: Архив

Правителството предлага генерал-майор Цанко Стойков да бъде назначен на длъжността „Заместник-началник на отбраната“

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи генерал-майор Цанко Стойков от длъжността „Командир на Военновъздушните сили“, да го назначи на длъжността „Заместник-началник на отбраната“ и удостои с виеше офицерско звание „генерал-лейтенант“.
Правителството също така предлага бригаден генерал Димитър Петров да бъде освободен от длъжността „Командир на 3-та авиационна база“, да бъде назначен на длъжността „Командир на Военновъздушните сили“ и удостоен с виеше офицерско звание „генерал-майор“.

Съгласно друго правителствено решение се предлага полковник Николай Русев да бъде назначен на длъжността „Командир на 3-та авиационна база“ и удостоен с виеше офицерско звание „бригаден генерал“.
 Министерският съвет предлага също така Президентът на Република България да издаде указ, с който да удостои полковник Иван Маламов с висше офицерско звание „бригаден генерал”.

Правителството прие годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания за 2019 г.

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г. Той съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за осъществяването им.

Анализът е изготвен на основата на предоставена информация от висшите училища, институтите на Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националния институт по метеорология и хидрология, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ както и от Фонд „Научни изследвания“. Той включва преглед на финансирането, развитието на човешки ресурси в системата на научните изследвания, научноизследователската инфраструктура и европейското и международното сътрудничество в областта на науката. Основна цел на документа е да бъдат подпомогнати съответните държавни органи при формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните изследвания. 

Определени са размерите на таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

 Правителството одобри Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги. Считано от датата на влизане в сила на Закона за социалните услуги всички частни доставчици на социални услуги следва да се лицензират от Агенцията за качеството на социалните услуги. За разглеждане на документите за издаване на лиценз и за подновяване на издаден лиценз за предоставяне на социални услуги се дължат такси, които се внасят в Агенцията за качеството на социалните услуги.

Размерите на таксите в Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги са определени при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. За определяне на размера на таксите социалните услуги са групирани според необходимото индикативно време за обработване на подадените заявления за издаване или подновяване на издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги. Размерът на таксата ще бъде различен за различните социални услуги - между 52 и 92 лв.

Намаляват се дължими концесионни възнаграждения по договори за концесия за морски плажове

Министерският съвет прие Решение за намаляване размера на дължимите концесионни възнаграждения за 2020 г. по договори за концесия за морски плажове, по които са заплатени дължимите концесионни възнаграждения за 2020 г. преди 30.05.2020 г.

С друго правителствено решение се намалява размерът на дължимите концесионни възнаграждения и концесионни плащания за 2020 г. по договори за концесия за морски плажове, за които плащането предстои. 
Чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето /ПЗР на ЗИД на 33/ бе въведено задължение концесионерите на морски плажове да предоставят плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор.

Също по силата на приетите ПЗР на ЗИД на 33 се даде възможност чрез намаляване на концесионното възнаграждение стопаните на морските плажове, въпреки изключително сложната обстановка, създадена след пандемията, да се справят със задължението си да осигуряват задължителните дейности по водно спасяване, медицинско обслужване и сериозното завишените мерки за санитарно-хигиенно поддържане на морските плажове.

Намаляването на концесионното възнаграждение е в съответствие с намалението на плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) и се прилага само в случай, че концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности- чадъри и шезлонги, на цени не по-високи от заявените от него за сезон 2020 г. съгласно уведомлението му по § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето.

Одобрени са 2 203 580 лева за финансиране на Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“

Министерският съвет одобри 2 203 580 лв. за 2020 г. за финансиране на планираните дейностите по Националната научна програма (ННП) „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН).

Целта на ННП „ВИХРЕН“ е да подпомогне значителното повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво, както и осъществяването на трайна положителна промяна на институционалната култура за подкрепа на научните изследвания.

С отпуснатата сума в размер на 2 203 580 лв. се предвижда да бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на одобрените за финансиране през 2019 г. проекти.

Програмата, която се изпълнява от Фонд „Научни изследвания“, се наблюдава и координира от МОН. Срокът на изпълнение е 7 години. Тя е одобрена през 2018 г. и стартира през 2019 г. Бюджетът за първата година беше 1 500 000 лв., като е предвидено да нараства до 2 300 000 лв. за всяка следваща година. През 2019 г. бяха финансирани 10 проектни предложения с петгодишен период на изпълнение.

Правителството се разпореди с имоти

По решение на правителството от Министерството на вътрешните работи, поради отпаднала нужда за ведомството, се отнема правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост и се предоставя на Областния управител на Пазарджик. Имотът се намира в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2 и представлява помещение с площ 31,5 кв. м, разположено на втория етаж в административна сграда в града.
Съгласно друго правителствено решение се учредява възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на три вида водопроводи и ел. кабел за обект: „Водоснабдяване на селищно образувание „Кироолу“ - Сливен“. Сервитутът е върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землището на гр. Сливен, с обща площ на сервитутната зона 1,300 дка.

Министерският съвет прие също Решение за даване на съгласие за апортиране на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, в капитала на „Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД (НКИЗ), гр. София, който в последствие да премине в капитала на „Индустриален и Логистичен Парк - Бургас" АД. Мотивът за взетото решение е изчерпване на капацитета на свободните площи в „Индустриален и Логистичен Парк - Бургас" АД, което налага да се търсят нови терени, подходящи за развитие на индустриална зона. С дейността си „Индустриален и Логистичен Парк-Бургас" АД допринася за стабилното икономическо развитие на Бургас и региона, чрез насърчаване на инвестициите в различните отрасли, подобряването на инфраструктурата, с цел привличане на чуждестранни и местни инвестиции.

За частна държавна собственост бяха обявени общо 13 сгради, разположени в с. Борущица, област Стара Загора, с. Ясеновец, област Разград, с. Венчан, област Варна, с. Ново Ботево, област Добрич и гр. Провадия, област Варна. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. Сградите нямат функционално и технологично значение за железопътните превози, както и в тях не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. 

Министерският съвет одобри Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. и предложи на Народното събрание да го ратифицира
 
Правителството одобри Учредителния договор на Международната асоциация за развитие (MAP) от 24.09.1960 г. и заложените в приетото на 22.05.2020 г. от Управителния съвет на Асоциацията решение за членството на Република България в нея срокове и условия и предлага на Народното събрание да ратифицира Учредителния договор на MAP. С решението се определят министърът на финансите за орган за комуникация с Асоциацията, а Българската народна банка за депозитар на авоарите на MAP в национална валута. Решението предвижда министърът на правосъдието да подпише правно становище, а министрите на външните работи и на финансите да подпишат другите необходими във връзка с членството в MAP документи след влизането в сила на закона за ратифициране на Учредителния договор на Асоциацията.

Наред с първоначалното записване е одобрено записване и плащане на допълнителните записвания в MAP по захранвания от 3-о до 18-о и по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг. В съответствие с изискванията на MAP след приключване на съответната вътрешноправна процедура по ратификация и извършване на задължителните плащания, министърът на финансите е упълномощен да подпише оригинала на Учредителния договор на MAP като последна стъпка за влизането в сила на членството на страната ни в Асоциацията.

Условията за Република България са за член на асоциацията по Част II от Учредителния й договор, а именно за страни със средни и ниски доходи. Предвижда се България да направи задължително първоначално записване в MAP в размер на 3 715 558 щ. д. и доброволни допълнителни записвания по захранвания от 3-о до 18-о и по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг в размер на общо 1 436 626 щ. д., което ще й даде право на общо 110 402 гласа в Асоциацията. Необходимите за плащане на записванията средства са предвидени по централния бюджет за 2020 г.

MAP е създадена през 1960 г. и е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи.

Членството на България в MAP ще даде възможност на страната за проява на глобална солидарност и участие в справянето с едни от най-значимите проблеми в най-бедните страни. Включване на България в захранвания на MAP е свързано с перспектива за дългосрочен финансов ангажимент, но едно участие с принос на контрибутор ще даде на страната право на изразяване на самостоятелни позиции, защита на интереси, разпознаваемост и глас по проблемите в многостранната общност. Записванията и приносът в MAP се отчитат като официална помощ за развитие.

Одобрена е българската позиция за предстоящата неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС

Министерският съвет одобри позиция на България за участие на 28 септември в неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз (ЕС) относно настоящата ситуация в туристическия сектор в контекста на COVID-19 и мерки за възстановяването му. 

Дискусиите ще се фокусират върху формулирани от германското председателството на Съвета на ЕС въпроси и дискусионен документ. Те ще са свързани с обмен на информация и анализ на настоящото състояние на туристическия сектор в държавите членки, както и с изводите и тенденциите при летен сезон 2020 г. Същевременно ще бъде разисквана епидемиологичната обстановка и конкретните мерки, които са предприети, за да се ограничи разпространението на инфекцията в туристическите райони. В рамките на неформалната видеоконференция ще бъде обменена информация и по отношение на създадените институционални структури за справяне с настоящите предизвикателства. Ще бъде дискутирана необходимостта от адресиране на някои конкретни предизвикателствата на Европейско ниво.

Позицията на България очертава като приоритет за страната ни отварянето на границите, тъй като това е основна предпоставка за възобновяване на туристическата дейност и засяга пряко туристопотока. Изразена е подкрепа за координиран подход по отношение на ограниченията за пътуване, който следва да бъде в съответствие с принципа на пропорционалност и липса на дискриминация, като се прилага за страни със сходна епидемиологична обстановка. 

Отбелязани са проблемите, свързани с ликвидността на туроператорите и туристическите агенти, водещи до опасност от фалити, които показват недостатъци в осигуреността на туристическата система. Поради това се предлага на ниво ЕС да се обмисли възможността за създаване на единен Европейски гаранционен фонд, който да смекчава рискове от подобен характер. 

Правителството одобри също така резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено в периода 30 август -01 септември в гр. Кобленц, Федерална република Германия. Темата, избрана от Германско председателство за срещата, бе „Научените уроци от кризата с коронавируса - устойчивост на земеделския и агрохранителния сектор, оценка на храните, земеделието и животните”.

Всички министри на земеделието се съгласиха, че пандемията от COVID-19 е показала необходимостта от гъвкава и устойчива хранителна и земеделска система. Подчертана бе ролята на земеделските производители и осигуряването на техните доходи.

По въпроса за етикетиране на произхода, фокусът беше поставен върху пчелния мед. Министрите широко подкрепиха идеята за етикетирането на хуманното отношение към животните, но подчертаха необходимостта от научнообоснована система с ясна информация, която да бъде разбираема за потребителите. По отношение на въпроса за правилата за транспортиране на животни, министрите поискаха преразглеждане на законодателството, което според мнозина е твърде отворено за различни тълкувания.
Одобрени са и резултатите от участието на България в неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, която се проведе на 04 септември. Германското председателство на Съвета постави на дневен ред темите за необходимостта от координиран подход между държавите членки за карантина и режими на тестване и осигуряване на финансиране за ваксини за COVID-19.

В рамките на първата сесия България изказа подкрепа за координиран подход, базиран на научни данни и осигуряващ достатъчно гъвкавост за държавите членки, като посочи, че предвид препоръките на ECDC страната ни прилага 14-дневна карантина.

По отношение на втората тема, България реферира към нуждата от безопасна и ефективна ваксина и заяви готовност за дебат по темата.

Съветът по конкурентоспособност на Европейския съюз, част „Научни изследвания“, ще заседава на 29 септември. Очаква се Съветът да приеме общ подход по предложението за Регламент за създаване на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.) и предложението за Решение за осъществяване на Рамковата програма „Хоризонт Европа“. По време на дискусиите България подкрепя принципно предложения от Германското председателство компромисен вариант на текстовете на предложенията. Според България постигнатият баланс по отношение на вътрешното бюджетно разпределение в Рамковата програма, синергиите с други програми и инструменти, асоциирането на трети страни, както и възможността за ограничаване на участието на трети страни и на дадени организации в конкретни конкурси за проектни предложения е достатъчно оптимален и прагматичен. Постигането на напредък по законодателния пакет „Хоризонт Европа“ ще позволи ефективната подготовка за нейното изпълнение и навременното й стартиране.

Министерският съвет одобри също позицията на Република България за участие в предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел, Белгия. Заседанието ще бъде посветено на темите Единен пазар, индустриална политика и дигитализация. Ще бъдат обсъдени отношенията на ЕС с Турция, както и тези с Китай. Друга водещата тема ще бъде мултилатерализъм.

Близо 1,5 млн. лв. ще бъдат вложени в добив на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”

„ТОТ-8” ЕООД, гр. София, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”, разположено в землището на с. Величково, община Пазарджик. Това е регламентирано в прието решение на Министерския съвет, с което дружеството е определено за концесионер на находището.

Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще вложи 1,5 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 805 575 лева без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, 50% от тази сума се превежда в бюджета по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Пазарджик.

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на ЗНИ

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Костинброд ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура - Изграждане на кръгово кръстовище при бутилиращ завод за безалкохолни напитки и натурални сокове „Кока-Кола" - гр. Костинброд.

Целта на проекта е реконструкция на съществуващото „Т"-образно с изграждане на ново кръгово кръстовище, с което да се подобрят транспортно- експлоатационните характеристики на транспортния достъп, престой и паркиране на тежкотоварни автомобили и леки МПС, повишаване на безопасността на участниците в движението и осигуряване на комфорт на пътуващите.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Разширение на производствен център на Кока-Кола в Костинброд, 2020" на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между правителството и „Пос Фарма" АД за изпълнение на инвестиционен проект за 20 млн. лв.

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството и „Пос Фарма" АД за изпълнение на инвестиционен проект предвиждащ изграждането на Виртуален високотехнологичен център за контакти с клиенти в гр. София. Общият размер на инвестицията е 20 млн. лв. С осъществяването на проекта се очаква инвеститорът пряко да създаде и поддържа 50 нови работни места.
Проектът предвижда в рамките на три години да се изгради и оборудва модерен и функционален офис център в София върху терен, собственост на „София Тех Парк", предлагащ изцяло нови услуги за българския пазар посредством разработка и внедряване на специализиран софтуер и изграждане на колцентър за нуждите на клиентите и потребителите на услугата.

Инвеститорът ще ползва насърчителни мерки, свързани със сроковете и предоставяне на административно обслужване от съответните администрации, междуведомствена работна група, финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация и др.

Правителството одобри законопроект за промени в Закона за физическото възпитание и спорта

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Основната цел на предложения законопроект е привеждането му в съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021, който влиза в сила от 01.01.2021 г. Предлаганият законопроект е съгласуван със САА и отразява направените от нея предложения.

Допълнението в чл. 31, ал. 5 от ЗФВС изяснява минималните основни принципи, приложими за органите за изслушване (Дисциплинарната комисия и Българският спортен арбитраж към Българския олимпийски комитет), съгласно чл. 8.8 от Международния стандарт за управление на резултатите.

Измененията в чл. 89 от ЗФВС отразяват допълненията в Кодекс 2021 във връзка с новия Международен стандарт за образованието. Международният стандарт за образование е задължителен и е част от Световната антидопингова програма. Образованието е основен стратегически способ, чрез който се насърчава поведение в съответствие със стойностите на чистия спорт и предотвратяване употребата на допинг.

В чл. 90 от ЗФВС е прецизирана съществуващата уредба на антидопинговите нарушения и съответстващите им санкции, съобразно направените изменения и допълнения в Кодекс 2021, като е въведено и ново нарушение. Съгласно чл.23.2.2 от Кодекса, нарушенията на антидопинговите правила и санкциите попадат в обхвата на тези разпоредби на Кодекса, които е задължително да бъдат приложени без съществени промени.

В чл. 91, ал. 1 от ЗФВС, съобразно чл. 20.5 от Кодекса е направено допълнение, че Антидопинговият център е независим в своите оперативни решения и дейности. В посочения текст на Кодекса е дефинирана ролята на националните антидопингови организации - в своите оперативни решения и дейности, да бъдат независими от спорта и правителството, включително и без ограничение, като забраняват всяко участие в техните оперативни решения или дейности от страна на лице, което същевременно участва в управлението или дейностите на международна федерация, национална федерация, организация за спортни прояви на най-високо ниво, национален олимпийски комитет, национален параолимпийски комитет или правителствена служба, отговаряща за спорта или за антидопинговите дейности.

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на отбраната

Министерският съвет прие Постановление на за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

Дирекция „Политика по въоръженията“ се преструктурира, като й се възлагат допълнителни функционални задължения и щатният й състав се увеличава с трима служители за сметка на този от дирекция от Щаба на отбраната. По този начин ще се постигне привеждане на функционалните задължения на дирекция „Политика по въоръженията“ с необходимостта от експертно осигуряване изпълнението на четирите договора за доставка на F- 16.

Ще се подобри управлението на дейностите по организиране, координиране и осъществяване на свързаната с изпълнението на договорите доставка на отбранителни продукти и услуги, както и реализиране на непрекъсваемост на усилията и проследяемост на действията, свързани с останалите договори по програмите на САЩ в областта на сигурността.

Ще се създаде единна точка за контакт, която да поддържа постоянна връзка с компетентните американски държавни структури, агенции, програмни мениджъри и техните екипи, с цел изясняване на разходването на финансови средства и изпълнявани дейности по изпълнението на договорите.
С изменението в чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /обн. в Дв бр. 42 от 2019 г./ беше създадено Съвместното командване на специалните операции, а с изменение и допълнение в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. /обн. ДВ, бр. 86 от 2019 г./ са регламентирани функциите му, основно свързани с: 

- осъществяване непосредственото планиране, провеждане на подготовката и постигане на необходимите оперативни способности за изпълнение пълния спектър от специални операции по суша, въздух и вода; осъществяване планирането, командването и управлението на пряко подчинените му сили за специални операции, придавани и поддържащи формирования при провеждане на специални операции на или извън територията на страната;

- осъществяване подбора и подготовката на пряко подчинения личен състав на формированията, сертифицирането на националните формирования за специални операции и щабните елементи към силите за отговор на НАТО, разработване на концептуални и доктринални документи, планиране, координиране, осигуряване взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции, по суша, въздух и вода, самостоятелно, в състава на съвместни сили на територията на страната или извън нея, така и във взаимодействие с други органи от държавната власт.
Същевременно, съгласно чл. 35, т. 20 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, на

дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната беше възложено да организира планирането и координирането на развитието на способностите на специалните сили и използването им. От изложеното е видно, че част от функциите на посоченото административно звено в министерството се дублират с тези на Съвместното командване на специалните операции, поради което се наложи отмяна на т. 20 от чл. 35 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната. В тази връзка се предвиди намаляване числеността дирекция „Операции и подготовка“ с три щатни бройки, които бяха прехвърлени в дирекция „Политика по въоръженията“, с оглед обезпечаване на допълнителните й функционални задължения.

Функциите на финансовите контрольори в Министерството на отбраната от звено "Финансов контрол и материални проверки“ ще се приведат в съответствие с действащите разпоредби на чл. 13, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародвано в ДВ, бр.13 от 12.02.2019г.
Ще се постигне привеждане на функционалните задължения на дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“ с приетия с ПМС № 85/2020 г. Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия относно отмененото задължение за водене на регистър на търговските дружества по чл. 35 от отменения Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Българските неделни училища в чужбина също ще обучават в електронна среда

Българските неделни училища в чужбина също получават възможността да провеждат обучение в електронна среда при извънредни обстоятелства, реши правителството. С цел осигуряване на по-ефективен достъп до обучение учениците от училищата, които не предлагат електронно обучение, ще могат да се включват в друго неделно училище по електронен път. За това те ще получават и удостоверения.

Снижава се и минималният брой кандидат-студенти в група от 10 на 5 за подготовка по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика. Промените са част от политиката за намаляване на ограниченията за продължаване на образованието в български висши училища. Допуска се вече да участват и ученици от втори гимназиален етап на средно образование от българско неделно училище в чужбина.

Въвеждат се също така разпоредби с цел повишаване на контрола и прозрачността при разходване на средствата, предоставяни от българския държавен бюджет за организиране на дейностите в неделните училища. Всяка година от него се осигурява финансиране както за обучението в чужбина, така и за допълнителни училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции.

Мартин Дановски е определен за председател на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

Със свое решение Министерският съвет определи Мартин Дановски за председател на създадената е Постановление № 256 от 14 септември т. г. Държавна агенция за научни изследвания и иновации.

Мартин Дановски има съществен опит като специалист в областта на инвестиционния маркетинг, бизнес и мениджмънт консултациите в частния сектор, както и като председател на Управителния съвет на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, дружеството, което управлява достъпа до ресурс от европейските структурни и инвестиционни фондове чрез финансови инструменти. Мартин Дановски е и съветник на заместник министър-председателя Томислав Дончев в последните два мандата на редовно правителство.

Одобрено е допълнение на решението за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори

Със свое решение правителството одобри допълнение на Решение № 592 от 21 август 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, според което в т. 16 се регламентира, че РМС № 592/2018 няма да се прилага по отношение на целево предоставените средства от Европейския съюз, когато средствата са обвързани с временни мерки за справяне с последиците от COVID-19.

Такова изключение се налага, защото прилагането на РМС № 592/2018 г. за работодатели, получили компенсации по реда на РМС № 429/2020 г. в изпълнение на проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, може да доведе до нарушаване на целите на „Временната рамка” за осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране на предприятията, както и до противоречие с основната цел на РМС № 429/2020 г. за запазване заетостта на работниците и служителите в предприятията и дейността на самоосигуряващите се лица, които са директно засегнати от извънредното положение.

Към настоящия момент Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изпълнява проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, като се предоставят средства под формата на компенсации за заплати на наети лица за избягване на съкращения и запазване на заетостта по време и след епидемичния взрив от COVID-19. Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ.

Правителството одобри проект на Закон за българския жестов език

Министерският съвет одобри проект на Закон за българския жестов език. Чрез него се цели признаване на жестовия език като естествен самостоятелен език, както и осигуряване на условия за ефективно включване на глухата общност в България във всички сфери на обществения живот.

В законопроекта е предвидено предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора до 120 часа годишно, каквато е практиката в редица страни от ЕС. Досега за всяко глухо лице се осигуряваха до 10 часа годишно безплатен превод, който се оказа недостатъчен, за да се гарантира правото на достъп до пълноценна информация и комуникация. Преводът на жестов език подпомага формирането на устойчиви нагласи за учене, пълноценно приобщаване и възможност за личностна и професионална реализация.

Предлага се осигуряване на ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца чрез българския жестов език. За глухите и сляпо-глухите ученици в училищата се въвежда специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските градини специално образователно направление по български жестов език. Обученията ще се осъществяват от педагогически специалисти от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по….“, или по специалност „Българска филология“ с придобита професионална квалификация „учител по български жестов език“.

Висшите училища трябва да осигурят условия за подготовка на специалисти по българския жестов език. В процеса на обучение глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър.

До 31 декември 2022 г. кметовете на общини и ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт трябва да осигурят условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора. При оказване на спешна медицинска помощ и хоспитализиране в болнични заведения лицата отново ще ползват преводаческа услуга. Условията и редът за осигуряването й ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването, която ще бъде издадена в срок до шест месеца от влизането в сила на закона.

В законопроекта е заложено и осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги. Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч. Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да подпомага развитието на езика.

Финансирането на дейностите за използването и развитието на жестовия език ще се осигуряват от държавния бюджет, от европейски и международни програми и проекти. Предвидено е законът да влезе в сила на 1 януари 2021 г. с изключение на обученията по специалния учебен предмет и по специалното образователно направление по български жестов език в специалните училища за ученици със сензорни увреждания и в детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование, които ще стартират от 15 септември 2026 г.

Законопроектът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. В междуведомствената група за изготвянето му участваха представители на глухата общност, на организации на и за хора с увреден слух и на различни институции.

Правителството прие промени в решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища

Министерският съвет прие промени в Решението за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г. Това става след постъпили предложения от доц. д-р Добри Ярков — ректор на Тракийския университет - Стара Загора и се отнася за таксите, заплащани от чуждестранните студенти за някои от професионалните направления в Тракийски университет - Стара Загора. Изменението се налага заради промяната в изчисляването на таксите за обучение съгласно Закона за висшето образование.

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.
Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

По данни на Европейския център за превенция и контрол па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регистрирани 30 540 446 потвърдени случая на COVID-19, от които 952 724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейския съюз /Европейското, икономическо пространство и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали — 185 945.

В България към 19.09.2020 г. са съобщени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продължава неблагоприятното развитие на епидемичната обстановка, обуславяща се от висока смъртност от инфекции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запазване степента на болнично лечение на заболели с умерена и тежка клинична картина.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVTD-19 върху общественото здраве и здравната система. Това е особено важно за опазване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфекциозно заболяване - възрастни, хора с хронични и онкологични заболявания и имунокомпрометирани състояния, в условия на едновременно разпространение на сезонен грип и COVID-19. 

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика