Вижте какво реши Министерският съвет днес, 14 март 2018

Одобрено е становището на Министерския съвет по конституционно дело №11/2017

Правителството одобри становище по конституционно дело №11 за 2017 г. То е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §15 от ПРЗ на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на ал. 1, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 34м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Според вносителя, оспорените разпоредби накърняват правната сигурност, предвидимостта на нормативната уредба, защитата на правото на собственост, водят до нарушаване на принципа на стопанската дейност и закрила на инвестициите, както и до неравно третиране на земеделските стопани на основа на социален признак „имуществено състояние“.

Министерският съвет не подкрепя искането на ВАдС, като счита, че е неоснователно и необосновано. В становището на кабинета се излагат аргументи, според които процесните норми на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не противоречат на конституционните начала и принципи и поради липсата на достатъчно основания за противоконституционността им оспорените разпоредби не следва да се отменят.

Приет е план за развитието на социалната икономика и предприемачество

Правителството прие План за действие в периода 2018-2019 г. за изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България.

Ясната видимост на социалните предприятия е съществен фактор за развитие на сектора. Във връзка с това в плана са заложени информационни кампании, форуми и семинари, както и представяне на добрите практики в тази сфера. Предвижда се провеждане на трудова борса, по време на която социални предприятия ще предлагат работа на младежи, настанени в социални услуги, както и на хора с увреждания, в риск от бедност и социално изключване.

В плана са очертани и дейности, които ще подобрят правната рамка и ще създадат условия за повече партньорства и мрежи на социалните предприятия. Включени са и действия за насочване вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са също мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика. Сред тях са провеждането на анкетни проучвания сред учителите и заинтересованите страни за възможности за разработване на учебни програми и проекти в областта на социалната икономика. Планът включва и мерки за оценка на икономическото и социално въздействие на социалните предприятия върху заетостта и социалното включване на хората в неравностойно положение.

Правителството предлага акад. Александър Петров да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да награди акад. Александър Петров с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за неговите особено значими заслуги в областта на образованието и природните науки.

Научните и иновационните заслуги на акад. Петров са свързани с експерименталното наблюдаване и теоретичното обясняване на шест нови ефекта във физиката на течните кристали. Между тях се откроява откритието на биофлексоелектричеството и създаденото учение за ролята му във физиката на живата материя. Тези нови ефекти се прилагат в оптоелектрониката, био-нанотехнологиите, мембранната биофизика.

Приносът на акад. Петров за висшето образование у нас се свързва със създадената от него научна школа по физика на живата материя. Той чете лекции и води специализирани курсове по новите научни направления: физика на течните кристали, физика на живата материя и биоелектроника във Физическия факултет и във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Ограничава се въздухоплаването в разширения обхват на защитата от градушки

Министерският съвет прие промени в постановлението, което определя зоните във въздушното пространство на България с ограничено въздухоплаване.

Необходимостта от промените произтича от предстоящото разширяване на обхвата на защитата от градушки. Според стратегията за развитие на градозащитата в страната ни се предвижда защитата да достигне 90% от земеделските земи. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с противоградови ракети и самолетен способ. Самолетният способ се предвижда да бъде въведен през 2019 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по ракетния способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на нови 62 ракетни площадки и промяна на местоположението на една. Всяка площадка представлява опасна зона във въздушното пространство на България. Извършени са необходимите действия по предоставяне на права на управление на новите ракетни площадки и са определени точните им географски координати.

Измененията ще бъдат отразени в Сборника „Аеронавигационна информация и публикация“, редовно осъвременяван в съответствие с изискванията на Международната организация за гражданска авиация. Това е необходимо условие за осигуряване на безопасността на полетите след въвеждане в експлоатация на новите площадки за противоградова защита по време на активния летен сезон.

Правителството предоставя 36 000 лева за паметник на българския принос за спасяването на българските евреи

Министерският съвет одобри отпускането на допълнителни 36 000 лв. по бюджета на Министерството на външните работи за промяна в дизайна и за отливка на паметник-символ за отбелязване на българския принос в спасяването на българските евреи от Холокоста. Отпускането на средствата се налага, тъй като паметникът трябва да бъде преработен и отлят отново.

Монументът – символ на спасяването на евреите от Холокоста, е бил първоначално изработен по договор, сключен между Държавния културен институт и „Aрт студио – Момчил Цветков“ ЕООД, което е отразено в приемо-предавателен протокол от декември 2013 г. В продължение на 5 години транспортирането и монтирането му в Израел не е осъществено и той е престоявал без отговорно пазене в леярната, в която е бил изработен, поради което е в състояние, непозволяващо да бъде използван. По случая е изпратен сигнал до прокуратурата и са предприети действия за търсене на наказателна и дисциплинарна отговорност от директора на Държавния културен институт.

В допълнение към това, Комисията по паметниците на община Тел Авив е предложила да бъде направена известна промяна в дизайна на паметника, което налага повторното му изливане от метална сплав.

НКЖИ получава управлението върху държавни имоти

Правителството предоставя на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ безвъзмездно за управление имоти – публична държавна собственост, в землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров, община Петрич. Досега те са били стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ предвид изграждането на автомагистрала „Струма“ и съпътстващата инфраструктура, включително изместване на жп линията „София – Кулата“. След въвеждането в експлоатацията на новото трасе на жп линията, съоръженията и земята, върху която са изградени, следва да бъдат предадени за управление на НКЖИ с оглед функциите й по Закона за железопътния транспорт.

С друго решение на кабинета се учредява безсрочен сервитут върху поземлен имот в полза на „Група технология на металите - Ангел Балевски холдинг“ АД. Имотът с площ 159 кв. м се намира в горска територия в землището на с. Мърчаево, Столична община. Сервитутът се учредява въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с решение на Столичния общински съвет и е за изграждане и обслужване на подземен електрически кабел в местността „Въртен камък“. За придобиване на ограниченото вещно право дружеството ще заплати нормативно определените цена и режийни разноски.

Правителството отчуждава и части от поземлени имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Дъждино, за изграждането на участък от обходния път на Кърджали. Обходният път е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от трансевропейски коридор №9. С изграждането му транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което ще повиши безопасността на движение и стандарта на транспортното обслужване, ще се ограничи шумът в населеното място и ще намалее замърсяването на въздуха с вредни емисии. Финансирането на процедурата по отчуждаване на имота се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

България предоставя 200 000 евро за подпомагане на бежанците от Сирия

Министерският съвет прие решение за отпускане на 200 000 евро като вноска в Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, известен още като Фонд „Мадад“. Чрез него се подпомагат бежанците от гражданската война в Сирия, най-вече тези, които са се устроили временно в съседните държави – Турция, Ливан, Йордания, Ирак.

Към края на 2017 г. във фонда са внесени 1,409 млрд. евро, като 106 млн. евро е доброволният принос от държавите членки на ЕС. Европейската комисия отчита, че фондът е финансирал програми на обща стойност 1,213 млрд. евро. От тях 40% са насочени към бежанците в Турция, 28% - към Ливан, 17% - към Йордания, 9% - към Ирак.

Разходите, свързани с изпълнението на решението, се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи.

Одобрен е българо-американски меморандум в областта на отбраната

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и на САЩ относно взаимни каталожни услуги.

Подписването на документа създава възможност българското отбранително ведомство да получава безвъзмездно от Министерството на отбраната на САЩ всички необходими каталожни продукти и услуги, необходими за нормалното функциониране на Националната кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО. Това е едно от необходимите и задължителни условия за постигане на пълна оперативна и техническа съвместимост със страните-членки и партньори на Алианса в процеса на управление на материалните средства за отбрана и оптимизация на разходите за доставка на необходимото въоръжение и техника при участие на въоръжените сили в многонационални операции и програми.

Министърът на финансите ще ръководи българската делегация за годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР

Министерският съвет определи състава на българската делегация за участие в 27-ата годишна среща на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която ще се проведе на 8 и 9 май в Йордания.

Ръководител на делегацията е министърът на финансите и управител за България в ЕБВР Владислав Горанов. В състава й са включени заместник-министърът на финансите Маринела Петрова, представителят на България в Съвета на директорите на ЕБВР Калин Митрев и посланикът ни в Йордания Венелин Лазаров.

По време на форума ще бъдат обсъдени икономическото, политическото и социалното развитие на страните, в които се извършват операции на ЕБВР, стратегическите насоки за бъдещата дейност на банката и ще бъдат приети резолюции, свързани с финансовата й дейност.

Одобрен е докладът от участието на България в Световния градски форум

Министерският съвет одобри доклада за участието на България в Световния градски форум, който се проведе в Куала Лумпур, Малайзия, от 7 до 13 февруари.

Форумът се провежда на всеки две години, а деветата му сесия тази година бе посветена изцяло на изпълнението на Новия градски дневен ред на ООН след Хабитат III и конференцията в Кито от м. октомври 2016 г. Форумът постави фокус върху Новия градски Дневен ред на ООН като инструмент и ускорител за постигане на Дневния ред за устойчиво развитие 2030 и целите за устойчивото развитие.

В качеството си на Председател на Съвета на ЕС България взе участие с еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу в инициатива на ЕК относно изпълнението на Градския дневен ред на ЕС. България подкрепи посланията на еврокомисаря, че предизвикателствата пред градовете подчертават необходимостта от партньорска визия за градско развитие, която да обедини всички усилия за постигане на устойчиво развитие.

България изказа благодарност към представителите на програма Хабитат на ООН за включването на страната ни в проекта за укрепване на капацитета на националните и местните власти за формулиране и прилагане на интегрираните градски стратегии и в частност жилищна политика в подкрепа на изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Утвърдени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се състоя на 19 февруари в Брюксел.

На заседанието министрите на земеделието на страните-членки обмениха мнения относно Съобщението на Европейската комисия „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. В него е изложена визията на Комисията за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. В последвалото разискване министрите подчертаха значението на директните плащания, но заявиха, че има възможност за подобряване на ефективността от тях, за да бъдат постигнати по-справедливи резултати за фермерите в целия ЕС. Държавите членки споделят необходимостта от повече гъвкавост и възможност да вземат решения, свързани с прилагането на ОСП в съответствие с техните национални особености, за постигане на поставените цели и показатели както на национално ниво, така и на ниво ЕС.

Обсъдена беше и темата за развитието на селските райони. Делегациите се съгласиха, че поддържането на тяхната жизненост и устойчивост е резултат от създаването на работни места, насърчаване на растежа и обновяване на поколенията в земеделието.

Проучването за нефт и газ в блок „Хан Аспарух” ще продължи още две години

Срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух“ ще бъде удължен с две години, реши правителството, приемайки искането на титулярите на разрешението – Тотал, ОМВ и Репсол.

Блокът е разположен в изключителната икономическа зона на България в дълбоко Черно море и се проучва въз основа на договор, който изтече в края на януари т. г. През двегодишното удължаване на срока ще бъдат извършени допълнителни геолого-геофизични работи и сеизмични изследвания на обща стойност 3 млн. евро.

Министерският съвет одобри и издаването на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Чуката“, разположена на територията на община Ивайловград. Проучванията ще се извършват от „Източни ресурси“ ООД. За 3-годишния срок на разрешението дружеството ще вложи минимум 454 хил. лева в проучвателните дейности, които ще се осъществяват при ограниченията на законодателството и заплащане на нормативно определените такси и обезпечения.

Определени са концесионери на четири плажа по Южното Черноморие

Правителството определи концесионерите на четири плажа по Южното Черноморие след проведени конкурси. Договорите се сключват за срок от 15 години.

За концесионер на морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, е определен „Хермес Солар“ ООД, на плаж „Св. Влас - болницата“, община Несебър - „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, на плаж „Слънчев бряг - север“, община Несебър - „Голден сендс бийч“ ООД, и на плаж ,,Несебър - юг“, община Несебър - „Ауто Фактор“ ЕООД.

За плаж „Росенец-север“ концесионерът се задължава да предлага в зоната за платени плажни принадлежности цена за един чадър от 10 лв. и за един шезлонг също от 10 лв. Цените за съоръженията на плаж „Св. Влас - болницата“ са съответно по 7 лв. Чадър и шезлонг за по 9 лв. ще се предлагат на плаж „Слънчев бряг - север“, а на плаж ,,Несебър - юг“ цената ще им е по 8 лв.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане. За плаж „Росенец-север“ сумата е 12 092,40 лв. с ДДС, за плаж „Св. Влас-болницата“ - 64 807,45 лв. с ДДС, за „Слънчев бряг -север“ - 1 664 784,18 лв. с ДДС и за ,,Несебър-юг“ - 320 756,11 лв. с ДДС.

Средствата за организация на целогодишно санитарно хигиенно поддържане на плаж „Росенец-север“ са в размер на 20 000 лв. без ДДС. За инвестиции за целия срок на концесията за подобряване на пешеходния достъп до морски плаж „Св. Влас - болницата“ са планирани 272 000 лв. без ДДС. Сумата за подобряване на облика на морски плаж „Слънчев бряг-север“ е 12 567 875 лв. с ДДС. Инвестициите в мерки за опазване на околната среда и защитените територии на плаж ,,Несебър-юг“ са 4 891 749 лв. с ДДС.

Промени в Закона за ДАНС прецизират разпоредбите за получаване и обработване на резервационни данни

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. С тях се въвеждат в цялост изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и тежки престъпления. Според националната правна уредба, Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в страната, превозвани по въздух, е част от структурата на ДАНС.

Законопроектът предвижда актуализиране, съобразно директивата, на списъка на престъпленията, за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на които се предоставят и обработват резервационни данни на пътниците. Уреждат се случаите на съвместно използване на кодовете на полети. Определят се срокове за предаване на данните от въздушните превозвачи или упълномощени доставчици на услуги на Националното звено. Въвежда се фигурата на длъжностното лице по защита на данните. Урежда се редът за предоставяне или обмен на резервационни данни с националните звена или други компетентни органи на държави-членки на ЕС, с Европол или с трети страни, както и предоставянето на статистическа информация на Европейската комисия.

Извън изискванията на директивата е предвидено задължение за предоставяне на Националното звено и на данни за екипажа. Целта е да се създадат по-големи гаранции за защита на националната сигурност.

В проекта са включени и разпоредби, усъвършенстващи регламента на дейността на Агенцията и статута на нейните служители. Предвижда се изключение от конкурсното начало за постъпване на служба в ДАНС по отношение на лица, които са държавни служители в МВР, МО, в службите за сигурност и за обществен ред, ако отговарят на изискванията и след писмено съгласие на председателя на Агенцията и ръководителя на съответната служба.

Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Заетост и социална политика“, което ще се проведе на 15 март в Брюксел. На заседанието ще бъдат проведени дискусии за бъдещето на социална Европа в периода след 2020 г., както и по темата за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Очаква се приемането на Съвместния доклад по заетостта, който за първи път включва преглед на изпълнението на Европейския стълб на социални права от държавите членки. Комисията ще представи и докладите по държави за 2018 г. в рамките на Европейския семестър. Очаква се министрите да приемат и Препоръката за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване.

Одобрена беше и позицията на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 19 март в Брюксел. Министрите ще приемат Заключения на Съвета по Съобщението на ЕК „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Заключенията обхващат основните дискутирани до момента теми за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., включително засилването на добавената стойност на политиката с цел посрещане на новите предизвикателства, нейното опростяване, екологизиране и по-голяма резултатност, както и възможността за по-голяма субсидиарност и гъвкавост, която отчита националните и регионални специфики. В областта на рибарството Комисията ще представи на Съвета предложението за Регламент относно многогодишен план за дънните видове в западната част на Средиземно море.

Правителството одобри също така позициите на страната ни за заседанията на Съвет „Общи въпроси“ и Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50, които ще се проведат на 20 март в Брюксел. Съвет „Общи въпроси“ ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 22 март, което ще бъде посветено на темите „Работни места, растеж и конкурентоспособност”, „Данъчно облагане” и „Външни отношения”. Ще се обменят мнения и по Европейския семестър и препоръките към отделни държави-членки, изграждането на Европейския стълб за социални права, търговията и Западните Балкани преди Срещата на върха в София. На специалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50 се очаква министрите да обсъдят проекта на Насоки за бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, който да бъде представен за приемане на Европейския съвет (чл. 50) на 23 март. Според България, предложеният проект на споразумение за оттегляне съдържа ясни клаузи по всички аспекти на оттеглянето, включително правата на гражданите и финансовите аспекти.

Петима изтъкнати дейци на културата са предложени за удостояване с държавна награда

Правителството предлага на Народното събрание да бъдат отпуснати държавни парични награди на доайена на българската археологическа наука Мария Чичикова, пианиста проф. Иван Дреников, оперната певица Александрина Милчева, актьора Павел Поппандов и композитора проф. Петър Льондев за изключителни постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

Наградите се предоставят пожизнено и са в размер на 700 лева месечно.

На МБАЛ „Света Марина“ е потвърден статутът на университетска болница

Правителството определи Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД за университетска болница за срока на новата й акредитационна оценка.

Със заповед на министъра на здравеопазването от януари 2018 г. на лечебното заведение е присъдена акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години. Лечебното заведение и до настоящия момент се е ползвало с правата на университетска болница и е основна база за теоретично, клинично и практическо обучение па студенти, докторанти и специализанти на медицинския университет.

 

 

Коментари

Задължително поле