Вижте какво реши Министерският съвет днес, 17 октомври 2018

Снимка: Архив

Приета е Национална програма за елиминация на морбили и рубеола

Правителството прие Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г. Основните дейности на програмата са насочени към намаляване възприемчивостта на население към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерство на здравеопазването. Финансирането на разходите за ваксини ще се извършва рамките на осигурения бюджет за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.

Морбили и рубеола са ваксинопредотвратими инфекции, които в световен мащаб продължават да са причина за заболяемост и смъртност в детската възраст. Характерни за морбилната инфекция са значителен леталитет и тежки, водещи до инвалидизиране усложнения. Рубеолната инфекция има увреждащ по време на бременност ефект - налице е висок процент спонтанни аборти, мъртвораждания или синдром на вродена рубеола.

В медицинската практика са познати високо ефективни ваксини, които осигуряват 90-95% защитеност срещу морбили и рубеола. Досегашният опит от приложението на тези ваксини показва, че пълно прекъсване на разпространението на инфекцията се постига само при трайно поддържане на висок имунизационен обхват (> 95%). В противен случай, снижението на заболяемостта е временно.

През последното десетилетие епидемични подеми на морбили и рубеола се регистрират в редица европейски държави. В България, през 2009-2011 г., след дълъг междуепидемичен период (7 години), се разви епидемия от морбили - с 24 365 заболели и 24 смъртни случая. В периода 2011-2013 г. епидемии от морбили бяха регистрирани във Франция, Украйна, Грузия и Турция. Епидемии от морбили в Европа продължават да се регистрират и сега, като само за първите пет месеца на тази година са отчетени 8 343 случая, с най-голям брой заболели във Франция, Гърция, Италия и Румъния.

Oтпускат се 135 274 лева за обучение на държавни служители от Западните Балкани и страните от Източното партньорство

Правителството отпуска 135 274 лева за повишаване на квалификацията на държавни служители от Западните Балкани и страните от Източното партньорство. Това реши Министерският съвет, като одобри промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. Проектите ще бъдат изпълнени от Дипломатическия институт към министъра на външните работи по линия на бюджетната програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“.

Първият проект е „Специализиран семинар по енергийна дипломация“, който ще се проведе в София до края на 2018 г. и е предназначен за младши дипломатически служители на държавите от Западните Балкани и Източното партньорство (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Македония, Сърбия, Черна гора, Армения, Грузия, Молдова и Украйна).

Вторият проект - „Изграждане на институционален капацитет на структура, занимаваща се с обучителна и публична дейност, към Министерството на външните работи и европейската интеграция (МВнРЕИ) на Молдова“ ще постави основите на бъдещия дипломатически институт в Кишинев.

Кабинетът отпусна средства за базово техническо обслужване на правителствения Еърбъс A319

Кабинетът отпусна 991 128 лева на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за нуждите на Авиоотряд 28, свързани с покриване на разходи по извършване на базово техническо обслужване на самолет Еърбъс A319.

С цел поддържане на постоянна летателна годност, повишаване безопасността и сигурността на полетите, базовото техническо обслужване на самолет Еърбъс A319 се извършва периодично на всеки 2 години. От 28 май 2009 г., когато самолетът е приет за експлоатация в Авиоотряд 28, са извършени 5 базови технически обслужвания, като последното, правено през тази година, е с най-голям обем от изпълнени дейности и поради това, продължителността и стойността на прегледа е най-висока.

Извършването на базово техническо обслужване осигурява продължаване на летателната годност, висока безопасност и сигурност на полетите със специално предназначение, като при неизпълнение на тези дейности самолетът трябва да бъде спрян от експлоатация.

„Български пощи“ ЕАД ще продаде свои имоти

Министерският съвет разреши продажбата на имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД. Чрез търг с тайно наддаване ще бъде продаден недвижим имот в гр. Троян, както и поземлен имот в Разград, който представлява една втора идеална част от територия, предназначена за склад, с обща площ 14 155 кв. м. Чрез търг с тайно наддаване ще бъдат продадени и недвижими имоти в гр. Първомай, гр. Доспат, с. Ясна Поляна и с. Горна Росица. На община Димитровград дружеството ще продаде своя дял от общ недвижим имот – сграда със застроена площ 172 кв. м. – на цена не по-ниска от определената от независим оценител.

„Български пощи“ ЕАД ще продаде и три неизползвани помещения от сграда в Сърница на общинската администрация в града, която е и съсобстеник на имота. Дружеството не ползва част от помещенията, които са негова собственост, а в същото време общинската администрация има нужда от допълнителни помещения за осигуряване на услуги на гражданите на Сърница. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Също така „Български пощи“ ЕАД ще продаде на Агенция „Митници“ дела си от административната сграда на територията на ГКПП „Калотина“. Имотът е със застроена площ от 41 кв. м и не се ползва от дружеството. Съсобственикът Агенция „Митници” е направил предложение за покупка във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на ГКПП-Калотина” и предвиденото разширяване на трасето за влизащи автомобили.

Българските рота и национален поддържащ елемент за операцията на ЕС в Босна и Херцеговина ще могат да бъдат използвани и в силите за оперативен резерв на KFOR

Министерският съвет прие решение, с което разрешава изпращането и използването на рота и национален поддържащ елемент - до 140 военнослужещи и до 40 единици военна техника, от въоръжените сили на Република България в състава на силите за оперативен резерв на операцията на НАТО в Косово (KFOR).

Предвижда се българските рота и национален поддържащ елемент за междинен резерв на военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина EUFOR ALTHEA да могат да бъдат изпращани и използвани и в силите за оперативен резерв на операцията KFOR. Те ще бъдат разположени на територията на Република България и ще поддържат 10-дневна готовност за развръщане.

Увеличаването на приноса ни към KFOR с рота към силите за оперативен резерв ще допринесе за попълване на критичния недостиг от сили за тази операция и ще повиши видимостта на нашето участие в операциите на Балканите, като при това ще се реализира и икономия на сили и ресурси.

Правителството разреши участието на до четирима военнослужещи от българските въоръжените сили в небойна мисия на НАТО в Ирак

Правителството прие Решение, с което разрешава участието на до четирима военнослужещи от въоръжените сили на Република България с личното им оръжие и екипировка в мисията на НАТО в Ирак (NATO Mission Iraq - NMI) за срока на мисията.

На срещата на върха на НАТО в Брюксел през юли 2018 беше решено да се сформира небойна мисия за подготовка и изграждане на капацитет в Ирак. Мисията на НАТО ще има за задача да съветва служителите в Министерството на отбраната и Службата на съветника по национална сигурност и да обучава инструктори в професионалните военни учебни заведения, за да помогне Ирак да развие капацитета си за изграждане на по-ефективни национални структури за сигурност и професионални военни учебни заведения, което е от ключово значение за стабилността на страната и по-широкия регион, както и за сигурността на страните-членки на НАТО.

Включването на България в мисията на НАТО в Ирак е практически израз на приноса ни към усилията на Алианса в борбата с тероризма и в подготовката и изграждането на капацитет на силите и институциите за сигурност в Ирак.

Одобрена е ревизираната Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция

Правителството одобри ревизираната Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция. Началото на подписването на документа е поставено на 30 януари 2017 г. в Ротердам и от тогава вече 20 държави са подписали, а пет и ратифицирали новия текст.

Ревизираната конвенция на Съвета на Европа е в сила от 1 октомври 2017 г. Някои от основните промени, които целят по-голяма гъвкавост за копродуцентите са, че максималните и минималните участия в многостранна копродукция стават съответно 80% вместо 70% , и 5% вместо 10%. В двустранна копродукция минималното участие става 10% вместо 20%, а максималното- 90% вместо 80%.

Друга важна промяна е отварянето на новата Конвенция за подпис и ратификация от страни извън Европа. Така в бъдеще всяка страна по Конвенцията ще може да получава официален статус на копродукция със страна извън Европа, която също е участник в Конвенцията без да се налага двете страни да имат помежду си двустранен договор.

България е участвала на всички етапи от работата по промяна на документа, като е била представена от експерти от НФЦ и е одобрила окончателния вариант, който е предложен за подписване.

Правителството одобри подписване на Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Сингапур

Правителството прие решение за подписване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур.

Със споразумението се определят условията за икономическите оператори от ЕС в т.ч. и от България да се възползват в пълна степен от възможностите, създадени в Сингапур. С подписването на документа за българските износители ще се създадат и условия за подобрен достъп до пазара на стоки и услуги в Сингапур. Споразумението надхвърля съществуващите в рамките на СТО ангажименти в много сфери, като услуги, обществени поръчки, нетарифни бариери и защита на интелектуалната собственост и др.

Очаква се Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур да бъде подписано по време на 12-та среща на върха Азия-Европа (АСЕМ) на 18-19 октомври 2018 г.

България и Ливан ще подпишат меморандум за сътрудничество в областта на земеделието

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за

сътрудничество в областта на земеделието между Министерството на земеделието, храните и горите на България и Министерството на земеделието на Ливан.

Документът предвижда задълбочаване и конкретизиране на сътрудничеството в областта на селското стопанство по теми от взаимен интерес. Ще бъдат насърчавани инвестициите в земеделието и създаването на съвместни дружества. Чрез меморандума ще се подпомага изграждането на връзки с неправителствени организации в сектора, ще се осъществява сътрудничество в областта на законодателната и регулаторна рамка в селското стопанство и др. Документът предвижда още и ускоряване на финализиране на процедурите за одобрение на вноса на селскостопански продукти.

Страните ще създадат съвместна работна група, която ще разработи подробен План за действие за постигане на целите на настоящия меморандум за разбирателство. Влизането в сила на документа ще прекрати действието на досега действащото споразумение между страните, подписано и влязло в сила в София на 25 юни 1998 г.

Одобрени са резултатите от неформални заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 7-8 септември във Виена, Австрия. В първия ден от заседанието финансовите министри обмениха мнения относно постиженията и бъдещите предизвикателства пред Европейската инвестиционна банка, въздействието на покачването на лихвените проценти върху финансовата стабилност, както и икономическия потенциал и риска от криптоактивите. На втория ден се проведе дискусия по задълбочаването на икономическия и паричен съюз в контекста на Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. с акцент върху програмата на ЕС за инвестиции „InvestEU” и върху засилването на структурните реформи и макроикономическата стабилизация. Министрите обсъдиха и справедливото данъчно облагане на цифровата икономика.

Одобрени са също резултатите от неформалния Съвет на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, част „Младеж“, който се проведе на 3 септември във Виена. В рамките на заседанието бяха обсъдени три основни теми - глава „Младеж“ от програмата „Еразъм“, начини за улесняване на ползотворния диалог и участие в рамките на „Еразъм“ и Европейската стратегия за младежта и европейския младежки диалог.

Правителството прие отчет и план за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2018 година

Министерският съвет прие Отчет за изпълнение на дейностите от Плана за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 година и План за изпълнение на стратегията през тази година.

Двата документа са в съответствие с целите и изискванията на приетата Стратегия за противодействие на радикализма и тероризма (2015-2020 г.) за ежегодно отчитане и приемане на планове, определящи секторни дейности в това направление. В тези планове са включени структури от компетентните министерства и държавни агенции, а изпълнението им се координира от междуведомствена работна група.

България предоставя имот на българите в Унгария

Българската държава предоставя безвъзмездно за ползване на Дружеството на българите в Унгария имот, находящ се на ул. „Вагохид“ 15 в гр. Будапеща. Имотът ще се използва единствено и само за църковна и училищна дейност, съгласно Договор за дарение през 1933 г. Имотът няма да се използва за извършване на икономическа дейност.

Въвеждат се промени при сертифицирането на организациите за техническо обслужване на гражданските въздухоплавателни средства

Кабинетът реши да се създадат изменения във връзка със сертифицирането на организациите за техническо обслужване на гражданските въздухоплавателни средства. Това е една от промените, залегнали в Закона за гражданското въздухоплаване. Предлагат се допълнения при сертифицирането на дейности, представляващи високорискови операции за търговски и нетърговски цели, в съответствие с европейското законодателство.

Изготвени са нови разпоредби по отношение авиационната сигурност, с които се създават конкретни основания за осъществяването на административен контрол, върху дейностите, свързани с авиационната сигурност както на гражданските летища, така и по отношение обучението на служителите отговарящи за сигурността.

В националното законодателство се въвежда понятието „пълноправен контрольор“. Създават се също така административнонаказателни разпоредби за извършването на полети с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон) без разрешение. Към момента липсва санкция за нарушаване на правилата, според които полетите с дронове се извършват след писмено разрешение на ГД „Главна въздухоплавателна администрация“ в резервирано въздушно пространство.

Декларации за произведени количества зърно ще се подават един път в годината

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Съгласно една от промените се предвижда да отпадне задължението на земеделските производители да подават декларации всяко тримесечие, за произведени количества зърно по видове. Декларация ще се подава веднъж годишно от всички производители, с което се намалява административната тежест, а получената информация ще обхваща цялото произведено зърно.

Във връзка с премахването на производствените квоти за захар и изоглюкоза в ЕС от 1 октомври 2017 г. от закона отпадат разпоредбите, уреждащи производствените квоти и одобрението на рафинериите и на производителите на изоглюкоза. Промяната в сектор „Захар“ е свързана и с приемането на Регламент на Комисията, който урежда задължение за предоставянето на данни от държавите-членки до ЕК относно цени, производство и информация за пазара на захар и изоглюкоза.

Облекчават се изискванията при провеждане на индивидуален лов на дива свиня

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Отпада изискването за присъствието на длъжностно лице от държавното горско или държавното ловно стопанство при индивидуален лов на дива свиня в ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини. Изменението е поради спешната необходимост от редуциране броя на дивите свине в страната, с цел превенция на заболяването африканска чума по свинете.

При провеждане на индивидуален лов на дива свиня в държавните ловни стопанства и ловностопанските райони към държавните горски стопанства, изискването за присъствието на длъжностно лице остава, когато лова се провежда по линия на организирания ловен туризъм.

Облекчаването на изискванията при провеждане на индивидуално ловуване на дива свиня в ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини, е с цел увеличаване на интензивността при отстрела на вида.

Нови шест вещества се включват в списъка с растения и вещества, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Правителството прие промени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Под контрол се поставят нови шест вещества чрез включването им в Списък I на Наредбата - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Решението е на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., ратифицирана от Република България.

Новите шест вещества, които се добавят към Списък I на Наредбата, са Акрилоилфентанил, Карфентанил, Окфентанил, Тетрахидрофуранилфентанил, 4-Флуороизобутирфентанил и Фуранилфентанил. Те са синтетични аналози на фентанила. Съгласно доклада и препоръките на Световната здравна организация те не намират приложение в медицината, а разпространението им и злоупотребата с тях предизвикват висок риск за общественото здраве.

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с тези вещества, както и да се предотвратят трафикът и разпространението им.

Правителството одобри съкращаване на срока на проверките за нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Правителството прие изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е съкращаване на срока по чл. 10, ал. 3 от Наредбата, съгласно който определеният тримесечен срок за приключване на проверките по сигнали за нередности може да се удължава до три месеца. Промяната е продиктувана от направен анализ, че увеличаване на броя на подадените сигнали за нередности би довело до забавяне на темпа на изпълнението на програмите. По тази причина срокът по разпоредбата се редуцира от 3 месеца на 45 дни.

Промените в Закона за чистота на атмосферния въздух целят подобряване на качеството на въздуха и защита здравето на населението

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Една от целите е хармонизиране и привеждане в съответствие с европейското на национално законодателство, посредством транспониране на част от Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

С промените в закона се регламентират изисквания за качество на твърдите горива (въглища и брикети), използвани за битово отопление от населението и определяне на контролен орган по прилагане на тези изисквания. Целта е намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид, посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление.

Промените са част от мерките, предприети на национално ниво, за изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-488/15, според което България не е спазила нормите за ФПЧ на територията на цялата страна, и с които се цели предотвратяване на възможността за налагане на финансови санкции на страната при неизпълнение на решението на съда. В допълнение, в Преходни и заключителни разпоредби на проекта се дава основание за разработване в наредба на изискванията за дървесината, която се предлага на населението за битово отопление.

Въвеждат се обективни критерии за оценка на напредъка по постигане на целите на общинските програми за качество на атмосферния въздух и съответно санкциониране при неизпълнение. Целта е ангажираност на местната власт по проблема с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух.

Подобряване на качеството на данните за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове и намаляване на тежестта за бизнеса и администрацията във връзка с годишното докладване са също сред целите на законопроекта.

Одобрен е проект на Закон за хората с увреждания

Правителството одобри проект на Закон за хората с увреждания, с който се уреждат обществените отношения, свързани с насърчаването, защитата и гарантирането на равноправното и пълноценно упражняване на техните права. С предлаганата нормативна уредба по нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания.

Проектът на Закон за хората с увреждания въвежда нова индивидуална оценка, която е комплексна и ще отразява потребностите на човека с увреждане, изследвайки неговото здравословно състояние, функционалните затруднения и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните му дейности, както и вида на необходимата подкрепа.

От 1 януари 2019 г. на хората с увреждания над 18 годишна възраст ще се предоставя месечна финансова подкрепа, която ще компенсира разходите, породени от увреждането и представлява сума, в зависимост от степента на увреждане. Размерът на финансовата подкрепа ще се определя в зависимост от линията на бедност. През 2019 г. хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда, които получават социална пенсия за инвалидност, ще получават 57% от линията на бедност или 198 лв. на месец.

Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2021 г. да се създаде Държавната агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерския съвет. Тя ще изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и ще има водеща роля при координацията на цялостната държавна политика за техните права. Новата структура ще е правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени служители от Агенцията за социално подпомагане, които до настоящия момент изпълняват политиките по социално-икономическа защита на хората с увреждания.

Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на работодателите за финансиране на дейности по приспособяване и/или оборудване на работни места и осигуряване при необходимост на достъп до тях, с цел стимулиране и подпомагане на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. С проекта на Закона за хората с увреждания се регламентира защитената заетост за хора с тежки и множество увреждания. Предвижда се създаване на центрове за защитена заетост, като механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с тежки и множество увреждания.

Предвижда се изграждане на информационна система за хората с увреждания, която да служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности и за разработване на секторни политики. Информационната система ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронната идентификация.

Със законопроекта се създават възможности за публично финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане на достъпна среда, с цел премахване на съществуващи пречки и прегради пред достъпността и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания, по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Предвижда се от 01 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването.

Националната електрическа компания ще продаде на АЕЦ „Козлодуй“ ротор високо налягане

„Национална електрическа компания“ ЕАД ще може да продаде на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД ротор високо налягане от турбина К-1000-60/1500-2М. Роторът е част от старото оборудване за АЕЦ „Белене“ и в момента се намира на площадката. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне между двете дружества. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител след прието решение на Министерския съвет.

Роторът високо налягане от турбина К-1000-60/1500-2М е от съществено значение за изпълнение на програмите за продължаване на експлоатационния ресурс на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ и увеличаване на мощността им до 104%. По време на плановия годишен ремонт на 5-ти блок за 2018 г. е доказано, че роторът може да бъде използван за нуждите на централата. Производител на ротора високо налягане е ПАО „Турбоатом“, който е и собственик на всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Доставката на ротора от друг производител е несъвместима със съществуващото оборудване и ще доведе до съществени технически затруднения при експлоатацията.

България представя кандидатурата си за член на Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

България ще представи кандидатурата си за член на Съвета на Международния съюз по далекосъобщения по време на Конференцията на пълномощните представители на организацията. Преизбирането на страната ни за осми пореден мандат, ще утвърди България като страна с водеща роля в региона в сферата на информационните технологии и съобщенията.

Събитието ще се проведе от 29 октомври до 16 ноември в Дубай, Обединени арабски емирства. Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в конференцията.

По време на форума предстои избор на ръководство на Съюза. Ще бъдат обсъждани административни и финансови въпроси, както и стратегически план за следващия 4-годишен период.

Отпускат се 3,6 млн. лв. за изграждане на многофункционална спортна зала в Кърджали

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. в размер на 3 663 000 лв. Със средствата ще бъде финансирано изграждането на многофункционална спортна зала в гр. Кърджали по проект, представен от областния управител на Област Кърджали по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

В проекта се предвижда изграждане на многофункционална спортна зала, която да се използва основно, но не само, за тренировъчна и състезателна дейност по волейбол, баскетбол и футзал. Реализацията на проекта ще доведе до устойчиво развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта сред подрастващите и активно занимаващите се със спорт в област Кърджали. Ще се създадат условия за създаване и изпълнение на тренировъчни и състезателни програми и възстановителни режими, както и за организиране и провеждане на състезания.

Правителството одобри позицията на Република България за заседание на Европейския съвет

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 октомври в Брюксел.

Срещата на лидерите на ЕС ще започне с дебат по темите „миграция“, „вътрешна сигурност“ и „външни отношения“. По темата за миграцията България смята, че се изисква комплексен, структуриран и координиран общоевропейски отговор. По вътрешната сигурност Българското председателство на Съвета на ЕС инвестира значителни ресурси в новата архитектура на информационния обмен и успя да постигне обща позиция на Съвета.

Заседанието ще продължи със среща на върха на държавите от еврозоната. За България е важно да бъде осигурено еквивалентно третиране на държавите- членки извън еврозоната относно управлението на Европейския механизъм за стабилност.

Одобрена е също така българската позиция за заседанието на Европейския съвет (член 50), което ще се проведе на 17 октомври в Брюксел. Заседанието ще бъде във формат ЕС - 27 с участието на премиера на Обединеното кралство Тереза Мей, която ще представи виждането на британската страна по преговорния процес и вероятността за постигане на споразумение и преходен период. След това останалите лидери ще изслушат оценката на главния преговарящ на ЕК и ще обсъдят по-нататъшните действия на ЕС при всички възможни сценарии.

Отпускат се 1,3 млн. лв. за храмовете „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ловеч, „Св. Николай Чудотворец“ в Бургас и за Пловдивдската духовна семинария

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в размер на 1 300 000 лв. От тях 200 000 лв. са за довършителните дейности по новостроящия се катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Ловеч, а 500 000 лв. - за довършителни дейности по новостроящия се храм „Св. Николай Чудотворец“ в гр. Бургас, кв. Меден рудник. С останалите 600 000 лв. ще бъде направен основен ремонт на Пловдивдска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“.

С постановлението на правителството, храмовете и семинарията ще се превърнат в духовен център на областните градове, съчетавайки религиозна, просветна и социална дейност.

С над 163 млн. лв. ще се финансира развитието на системата за спешна медицинска помощ в страната

С над 163 млн. лв. ще се финансира развитието на спешната медицинска помощ в България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За целта Министерският съвет даде съгласието си ръководителят на Управляващия орган на програмата да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването за изпълнението на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

237 обекта от системата на спешната медицинска помощ в цялата страна ще бъдат обхванати от предвидените по проекта дейности, които включват ново строителство, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите и на прилежащото околно пространство. Така ще се обновят сградният фонд и оборудването в спешните отделения на лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа. Ще бъдат купени 400 съвременни линейки с оборудване и апаратура, отговарящи на Медицинския стандарт „Спешна медицина“ и на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с голяма обществена значимост и е един от най-мащабните и важни по оперативната програма. Изпълнението му ще осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България