Вижте какво реши Министерският съвет днес, 14 ноември 2018

Снимка: Архив

Открива се нов ГКПП-Крушари

Правителството прие решение за откриване на ГКПП-Крушари на границата с Румъния. Откриването на новия граничен контролно-пропускателен пункт е в изпълнение на подписаното през 2012 г. междуправителствено споразумение с Румъния за откриване на две нови ГКПП-та между двете държави в точките Кайнарджа-Липница и Крушари-Добромир. В хода на разменените ноти са регламентирани и редица детайли - работно време на двата гранични пункта от 08.00 до 20.00 часа, ограничение за международен превоз на хора и стоки до лимита на общо тегло 3.5 тона.

ГКПП-Кайнарджа бе открит с РМС от 29 септември 2017 г., а съгласно Споразумение между двете държави и Кодекса на шенгенските граници българските и румънските гранични полицейски служители прилагат т.нар. „съвместен контрол“ на общите граници. Този подход ще се прилага и в работата при новия граничен пункт.

По силата на приетите и подписани документи шосейният граничен преход е изграден на румънска територия, като са предвидени съоръжения за гранични проверки както от румънските, така и от българските гранични полицейски органи. Със създаването на съвместните българо-румънски гранични пунктове се улеснява преминаването на лица и превозни средства през сухопътните пунктове, тъй като граничните проверки се осъществяват съвместно на едно спиране.

България ще участва за 30-ти път с национален щанд на изложението „Зелена седмица Берлин 2019

Правителството прие Решение за участие на България с национален щанд на Международното изложение за земеделие, хранително-вкусова промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2019“. То ще се проведе в периода от 18 до 27 януари 2019 г., като България ще участва за 30-ти път.

Участието на държавата ни на Международното изложение „Зелена седмица Берлин 2019“ е отлична възможност за представяне на българските идеи и концепции за развитието на хранителния сектор, както и популяризиране на родни храни и напитки на германските потребители и пазар.

Разходите за подготовката и участието на страната ни в изложението са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите, с изключение на разходите, които са допустими по Държавна помощ SA. 47097 „Помощ за участие в изложения“.

България ще председателства Организацията за черноморско икономическо сътрудничество през първата половина на 2019 г.

Правителството прие днес решение за поемане от Република България на председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество в периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Министерството на външните работи ще ръководи и координира дейностите, необходими за осъществяване на програмата и приоритетите на Председателството.

България е сред съоснователите на създадената през 1992 г. организация. Днес тя наброява 12 членове.

Определени сa управител, директор и заместник-директор за страната ни в Международната инвестиционна банка

Правителството определи заместник-министъра на финансите Маринела Петрова за управител за Република България в Съвета на управителите на Международната инвестиционна банка (МИБ); Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ в Министерството на финансите, за директор за Република България в Съвета на директорите на МИБ и Йоана Захариева, началник на отдел „Международно развитие и сътрудничество“, дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ в Министерството на финансите, за заместник-директор за Република България в Съвета на директорите на Банката.

Решението на правителството е във връзка с въвеждането на нова система за корпоративно управление, тъй като през август 2018 г. влизат в сила нови учредителни документи на МИБ, които внасят структурни и организационни промени с цел привеждане на дейността на Банката в съответствие със съвременната практика на функциониране на международните банки за развитие.

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие, учредена съгласно Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН и нейния устав. Дейността на МИБ се състои във финансиране и съфинансиране на икономически обосновани инвестиционни проекти и програми на страните-членки, които са с приоритетно значение за развитието и диверсификацията на икономиките на страните-членки, както и други проекти, които отговарят на целите на Банката. Страните-членки на МИБ са България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Нашата страна е член на МИБ от създаването й.

Изменя се постановлението относно правилата за допустимост на разходите по два фонда

Правителството измени свое ПМС №190/2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 -2020 година. Документът е съобразен с всички дадени предписания от одитния доклад на Европейската комисия, след извършената в периода 11-14 октомври 2016 г. задълбочена ревизия на Системите за управление и контрол по двата фонда.

Възприет е подходът да се запази размерът на фиксирания процент на непреки разходи, като той да не превишава 7 на сто от размера на преките допустими разходи, но само по отношение на проектите, изпълнявани в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяване и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от Фонд „Вътрешна сигурност“. По отношение на проектите, изпълнявани в рамките на Инструмента за финансиране и подпомагане на външните граници и визите, процентът на непреките разходи е намален от 7 на 2.5 процента от размера на преките допустими разходи поради факта, че голяма част от тях се изпълняват основно чрез процедури за възлагане на обществени поръчки. В постановлението са прецизирани и текстове, ограничаващи размера на разходите за управление на проекти.

Очакваните резултати от приетия документ са свързани основно с осигуряване и гарантиране на принципа за добро финансово управление на средства от Европейския съюз.

Осигурени са над 3,5 милиона за допълнителни възнаграждения на директори на училища и детски градини за постигнати резултати

Допълнителни средства в размер на 3 849 701 лв. одобри правителството за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа за 2018 г. Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на общините, за да се осигури необходимият финансов ресурс съгласно разпоредбите на Наредбата за нормиране и заплащане на труда, приета през април 2017 г.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.

Одобрени са 1,3 млн. лева допълнителни средства за националната научна програма БиоАктивМед

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 1 300 000 лева за 2018 г. за изпълнението на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед).

Чрез изпълнението на програмата се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

Изследванията в рамките на програмата се очаква да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници. Следва да се разработят нови методологии за изследване на биологично активни вещества и да се определи качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивната медицина. Успешното разработване на алтернативни подходи в борбата срещу инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението.

Необходимите средства в размер на 1 300 000 лв. за 2018 г. са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. и ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Отпускат се 601 802 лева за три национални програми за развитие на образованието

Правителството одобри отпускането на 601 802 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“.

За НП „Оптимизация на училищната мрежа“ средствата за окончателно плащане на извършените разходи по проектите на 8 общини са 63 666 лв. Дейностите са започнали през 2017 г. и целят осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят средства по два модула. За модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ са отпуснати 172 638 лв. за окончателно плащане на осем училища. Финансираните дейности са ремонт и оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, осигуряване на учебни видеофилми и софтуерни продукти и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда. За втория модул „Музеите като образователна среда“ средствата са 119 659 лв. за одобрените проекти на 56 училища. Те са за провеждане на учебни часове в музеите за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование.

За НП „Без свободен час“ се предоставят 245 839 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.05.2018 г. - 30.06.2018 г.

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на две министерства

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4 374 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 година за разплащане на доставени противоградови ракети.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ извършва дейности по защита на земеделската продукция в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен на площ над 17 милиона декара. В началото на активният сезон по градозащита за 2018 г. агенцията разполагаше с 8 608 противоградови ракети, от които 3 608 - остатък от сезон 2017 г. и 5 000 бяха доставени през месец април. Високата честота и интензивност на градовите процеси през този сезон наложиха изразходването на много по-голям брой ракети в сравнение с предходните години.

През 2018 г. до момента са заявени и доставени 14 068 броя ракети, чиято стойност е 10 128 960 лв. На изпълнителя по договора досега са платени 5 760 000 лева е ДДС. Остават дължими още 4 374 000 лева с ДДС, разпределени за противоградови ракети на стойност 4 368 960 лв. и за транспорт на ракетите през годината - 5 040 лв.

С друго Постановление правителството одобри допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в размер до 8 000 000 лв. за финансиране извършени експертизи от вещи лица и преводачески услуги, свързани с работата по наказателни производства.

Средствата по двете правителствени постановления се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за настоящата година.

Салдото по консолидираната фискална програма към края на септември 2018 г. е положително в размер на 2 664,5 млн. лв.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2018 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2018 г. е положително в размер на 2 664,5 млн. лв. (2,5 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 964,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,3 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2018 г. са в размер на 29 162,2 млн. лв. или 76,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 723,8 млн. лв. (10,9 %), а постъпленията от помощи нарастват с 286,4 млн. лв. (27,3 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 988,4 млн. лв., което представлява 77,0 % от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец септември 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8 % (2 131,8 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 4 317,7 млн. лв. иди 75,0 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 432,5 млн. лева (11.1 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 838,2 млн. лв., което е 78.1 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към септември 2017 г. постъпленията в групата нарастват с 809,9 млн. лв. (7,3 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 7 720,1 млн. лв. или 78,9 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.09.2018 г. е 65.8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 915,0 млн. лв. (76,0 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 175,5 млн. лв. или 92,3 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 886,8 млн. лв. или 80,8 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 945,7 млн. лв., което представлява 76,1 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,4 % (818,2 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 837,8 млн. лв., което представлява 81,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 336,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2018 г. възлизат на 26 497,7 млн. лв., което е 67,4 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 23 731,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по Националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Нелихвените разходи са в размер на 25 073,5 млн. лв., което представлява 67,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2018 г. са в размер на 22 893,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 139,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 41,0 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 601,2 млн. лв. или 83,2 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 822,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2018 г. е 11,2 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърли недвижими имоти на „Летище София“ ЕАД за управление от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като те ще продължат да се използват от дружеството. Имотите са пряко свързани с осъществяването на дейности по обслужване на пътници, товари и въздухоплавателни средства. С решението на Министерския съвет имотите са обявени за публична държавна собственост. Това ще осигури необходимото ниво на защита на тези имоти, тъй като според българското законодателство съществуват забрани за разпореждане с имущество - публична държавна собственост, както и придобиването му по давност или възстановяване на собственост на трети лица.

С откриването на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия на гражданско летище за обществено ползване София е описан обектът на концесията, концесионна територия и принадлежности към обекта на концесията. В обекта на концесията са включени поземлени имоти и построените върху тях сгради и съоръжения. В концесионната процедура е предвидено включване като част от обекта на концесия на гореописаните поземлени имоти, след издаване на актове за публична държавна собственост.

След прехвърлянето на имотите капиталът на „Летище София“ ЕАД ще бъде намален със стойността на недвижимите имоти, като е предвидено капиталът на дружеството да се увеличи със същата стойност от собствени резерви по баланса на дружеството.

Съгласно друго правителствено решение „Български пощи“ ЕАД ще продадат имот в село Подем, област Плевен. Обектът не се

използва от дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. На търг с тайно наддаване ще бъдат предложени три стаи, два склада и сутерен. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.

Безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост се учредява в полза на шуменското дружество „ЕЛЕТЕХ“ ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система. Поземленият имот с площ 73,098 дка се намира в м. „Средна лъка“, в землището на село Реселец, община Червен бряг, област Плевен. За нуждата от напояване ще бъде изградено водовземно съоръжение в река Искър, подземен вододовеждащ водопровод от реката до смукателна шахта и помпена станция, както и водовземна шахта с утаечна камера. За напояване на трайни насаждения ще бъде изградена дъждовална система, състояща се от главни и второстепенни подземни тръбопроводи. Областният управител на област Плевен следва да състави акт за публична държавна собственост за имота, да издаде заповед за учредяване на безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху имота, след заплащане на стойността на правото от титуляра, и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Сграда, разположена в близост до жп гара Хасково, е обявена за частна държавна собственост. Правителството даде съгласие тя да бъде премахната за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради отпаднала необходимост и лошо конструктивно състояние.

Съгласно друго Решение правителството възложи на Агенция „Митници“ предприемането на действия за придобиване в полза на държавата на имоти. Закупуването им е във връзка с предстоящата реконструкция на ГКПП „Калотина“, с което ще бъде повишена пропускателната способност на граничния пункт, както и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари. Средствата за придобиване на имотите са за сметка на бюджета на Агенция „Митници“, на която се възлага ангажиментът за премахване на сградите при реализиране на инвестиционното намерение.

Министерският съвет предоставя също така безвъзмездно части от имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - Търговище, и на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По този начин ще се подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса и ще се разшири сътрудничеството между структурите на ведомствата. Ще се удовлетвори нуждата от помещения за изпълнение на специфичната дейност на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Търговище, сектор „Пробация“. Частите от имота - държавна собственост представляват помещения на първия и на третия етаж в триетажна административна сграда на ул. „Христо Ботев“ в гр. Търговище, заедно със съответните идеални общи части.

ЕС подписва споразумение за партньорство с Малайзия

Министерският съвет прие проект на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки и правителството на Малайзия.

Споразумението съдържа разпоредби в областта на международния мир и сигурност, включително по отношение на правата на човека и противодействието на тероризма; търговията и инвестициите; правосъдието и вътрешните работи; науката, технологиите и иновациите.

Кабинетът одобри проект на допълнително споразумение за поддръжка и експлоатация на CMS детектора в ЦЕРН

Правителството одобри проект на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора (един от големите детектори на елементарни частици в Големия адронен ускорител в ЦЕРН) между Министерството на образованието и науката и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10. Проектът по разширяването на CMS ще започне през 2018 г. и ще продължи до 2026 г.

От 1999 г. България участва в поддръжката и експлоатацията на CMS детектора. Интеграцията и сътрудничеството в изследване структурата на материята имат влияние за развитието на много научни области у нас, като физика на високите енергии, ядрена физика, информатика, електроника, медицина и др.

Разходите по изпълнението на Допълнителното споразумение ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на образованието и науката за съответната година.

България и Камбоджа ще си сътрудничат в сферата на туризма

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство относно двустранно сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Кралство Камбоджа като основа за водене на преговори.

Сред приоритетите на Министерството на туризма е позиционирането на България като целогодишна дестинация на далечни перспективни пазари чрез популяризиране на културно-историческия, спа и уелнес, религиозния, кулинарния, фестивалния и конгресен, както и други видове туризъм.

Подписването на Меморандум за разбирателство с Кралство Камбоджа ще разшири съществуващия потенциал за двустранно сътрудничество в туризма. България и Камбоджа изразяват готовност да насърчават привличането на туристи и инвеститори в сектора. В проекта за меморандум се акцентира и върху възможностите туристически агенции и туроператори от двете държави да създадат туристическа бизнес мрежа и да разработват чрез нея разнообразни туристически продукти.

България и Камбоджа ще обменят опит и добри практики в областта на рекламата, маркетинга и управлението на дестинации. Във фокуса на меморандума попада и развитието на човешкия капитал и професионалния капацитет в туризма, както при обучението за професионални умения, така и при академичното образование.

Изменя се правителственото решение относно Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения

Правителството измени свое решение от 23 октомври, с което одобрява позицията и състава на българската делегация за участие в Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения. Събитието се провежда в периода 29 октомври - 16 ноември в Дубай, Обединени арабски емирства.

Конференцията е висшият ръководен орган на Съюза и има право да приема изменения на основните документи на организацията - Конституцията и Конвенцията, към които България се е присъединила чрез ратифицирането им.

По време на форума се обсъждат административни и финансови въпроси, както и стратегически план за следващия 4-годишен период.

Одобрен е съставът на българската делегация за участие в Конференцията по климата в Катовице

Правителството одобри състава на българската делегация за 24-та Конференция по изменение на климата, която ще се проведе от 2 до 14 декември в град Катовице, Полша. Президентът Румен Радев ще ръководи делегацията за участие в конференцията.

Международният форум ще приеме правила за прилагане на Споразумението от Париж от 2015 г. Страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ще набележат и дейности от техническо естество, които са необходими да се извършат след 2018. във връзка с международната политика в областта на климатичните промени.

След откриването на Конференцията държавните глави и представителите на страните по Конвенцията ще представят позициите си, с които да се даде напредък на преговорите за финализиране на ръководството за прилагане на Парижкото споразумение.

Българската делегация ще представи позициите на страната по важни въпроси и приоритетни теми, свързани с изпълнението и отчитането на целите на Споразумението от Париж.

Българо-белоруската комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество ще проведе осмата си сесия в София

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация и разгледа въпроса за подготовката и провеждането на осмата сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Сесията ще се състои на 19-21 ноември в гр. София под председателството на заместник-министъра на икономиката на България Александър Манолев и заместник-министъра на външните работи на Беларус Олег Кравченко.

В рамките на сесията ще бъдат обсъдени въпроси свързани с двустранните търговско-икономически отношения, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, образование и наука, отбрана и др.

Одобрена е българската позиция за две предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат „Бюджет“ (ЕКОФИН/Бюджет), което ще се проведе на 16 ноември в Брюксел. Министрите на финансите ще подготвят позицията на Съвета за преговорите с Европейския парламент (ЕП) по проектобюджета на ЕС за 2019 година. Те ще се проведат в същия ден по време на заседание на Помирителния комитет, който се свиква в рамките на бюджетната процедура на ЕС, поради различие в позициите на Съвета и ЕП. Двете институции ще преговарят за постигане на споразумение по бюджета на ЕС за следващата финансова година. Страната ни ще изрази позицията, че ЕС има нужда от стабилен бюджет, който отговаря на реалните нужди и същевременно има капацитет за справяне с непредвидени обстоятелства. България ще съдейства активно за постигането на споразумение по проектобюджета за 2019 г., с цел неговото навременно приемане и осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на политиките и програмите, както и за постигането на общите цели на Европейския съюз.

Одобрена е също позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 19 ноември в Брюксел. Министрите ще обменят мнения по предложението за регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и регламент за общата организация на пазара на селскостопански продукти. Очаква се Европейската комисия да информира министрите за актуалното състояние на пазарите на мляко и млечни продукти, захар и свинско месо. Комисията ще представи актуална информация и за работата на Оперативна група за селските райони на Африка, след което министрите ще проведат обмен на мнения по темата за текущите предизвикателства в областта на растителната защита. На заседанието на Съвета се очаква държавите-членки да постигнат политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2019 и 2020 г. на някои запаси от дълбоководна риба.

На провелото се на 15 октомври в Люксембург заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Австрийското председателство представи доклад за напредъка в техническото разглеждане на предложението за регламент за Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика. Комисията представи актуална информация за заболяването Африканска чума по свинете в ЕС, давайки повече подробности за епидемиологичната ситуация и предприетите мерки за контрол.

Правителството одобри и резултатите от неформалната среща на министрите на транспорт и околна среда на ЕС, която се проведе в периода 29-30 октомври в гр. Грац, Австрия. Съвместната сесия беше под наслов „Стартиране на нова ера: чиста, безопасна и достъпна мобилност за Европа“, като резултатите от срещата бяха обобщени в т. нар. „Декларация от Грац“.

Определени са концесионерите на морските плажове „Бургас-централен“ и „Созопол-Харманите“

След проведени конкурси правителството определи „БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН“ ЕООД за концесионер на морски плаж „Бургас- централен“ в община Бургас, а „АУТО ФАКТОР“ ЕООД за концесионер на морски плаж „Созопол-Харманите“ в община Созопол.

По отношение на плажа „Бургас-централен“ за срока на концесията се предвижда да бъдат направени инвестиции за санитарно-хигиенна поддръжка в размер на 118 921 лв. В зоната за платени плажни принадлежности цената за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг ще бъде по 7 лв. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 7% или 297 560 лв. без ДДС.

Инвестициите, които ще бъдат направени за развитие и опазване на облика на културно - историческото наследство на морския плаж Созопол-Харманите“ за срока на концесията, са в размер на 343 138 лв. В зоната за платени плажни принадлежности цената за чадър и шезлонг ще бъде по 8 лв. с ДДС. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 8% без ДДС или 227 282 лв. без ДДС.

С друго правителствено решение се прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич. Причина за прекратяването е липса на оферта, чието съдържание да отговаря на изискванията, определени с конкурсната документация. Решението се взима след мотивиран доклад на министъра на туризма и ще бъде обнародвано в Държавен вестник.

Одобрен е меморандум за обмен на информация между финансово-разузнавателните звена на България и град-държавата Ватикан

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на Република България и Звеното за финансова информация на Светия престол на град-държавата Ватикан, като основа за водене на преговори.

С меморандума се уреждат условията и редът за обмен на информация между финансово-разузнавателните звена на Република България и град-държавата Ватикан, видовете информация, която ще бъде обменяна, условията за ползване на информацията, защитата на информацията, както и каналите за обмен на информация.

Меморандумът ще бъде сключен от директора на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ без последващо утвърждаване и обнародване.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се доразвива и усъвършенства регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, която отменя Директива 2003/41/ЕО (т.нар. IORP II).

В България осигуряването по професионални схеми е на доброволен принцип и те се управляват от пенсионноосигурителни дружества във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (фондове по професионални схеми), оперират на капиталовопокривен принцип и са с дефинирани вноски.

При транспонирането на директивата с предложените изменения са отчетени тези специфики, както и въведените през 2017 г. изисквания по отношение на системата на управление на пенсионноосигурителните дружества. С оглед на това с проекта не се въвеждат съществени изисквания относно дейността на пенсионноосигурителните дружества, а се доразписват текстове, необходими за цялостното и пълно въвеждане на директивата.

Със законопроекта се регламентират изцяло изискванията към възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска подобно възлагане по отношение на управление на инвестиции на пенсионните фондове и осъществяване на ключови функции, предвид принципното им значение за дейността на дружеството и фондовете, и високите изисквания към тях. Проектът регламентира прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

Предложени са изменения във връзка с уеднаквяване режима на предлагане на услуги от страна на институциите за професионално пенсионно осигуряване в страната и в другите държави членки на ЕС.

В съответствие с изискванията на Директива 2016/2341 са извършени промени в режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Въведени са принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на екологичните, социални и управленски фактори при инвестиране.

Съгласно Директива 2016/2341 е регламентиран процесът на надзорен преглед. На Комисията за финансов надзор се вменява принципното задължение за осъществяване на надзор, основан на риска, и извършването на стрес

Коментари

Задължително поле