Вижте какво реши Министерският съвет днес, 27 декември 2018

Правителството прие Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта

2018 — 2020 г.

Министерският съвет прие Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 - 2020 г. Заложените в нея приоритети отразяват ролята на държавата и местната власт и на спортните организации при реализацията на общите идеи за развитие на физическото възпитание и спорта, съобразени с икономическите и социалните приоритети управленската програма на правителството.

Националната програма е основополагащ документ за ролята, мястото и социалните функции на спорта в Република България. Стратегическата цел е обединяване на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности като средство за подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението, максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни социални групи.

Цели се също издигане на спортния престиж на нацията на световно ниво чрез усъвършенстване на националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения и модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт.

Програмата съдържа конкретни действия и срокове за изпълнението на целите и Задачите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022 г.

„Люлин“ става част от „Струма“, пътят Калотина - София става магистрала „Европа“

АМ „Люлин“ става част от АМ „Струма“, а пътят Калотина - София става магистрала „Европа“, която ще включва и Северната скоростна тангента. Това е предвидено в решение на Министерския съвет, с което се утвърждава списъкът на републиканските пътища и се приема списъкът на пътищата от републиканската пътна мрежа, за които се плаща винетна такса.

Автомагистрала „Люлин“ се присъединява към „Струма“ поради малката си дължина - 19,6 км, и факта, че се явява естествено начало на определеното за АМ „Струма" трасе. Така участъкът „София - Перник" става част от пътя „София - Перник - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - граница Гърция".

На 15 ноември 2018 г. беше подписан договорът с избрания изпълнител за изграждане на 14,5 км от трасето на пътя Калотина - София в участъка от граничния пункт до пътен възел „Драгоман", като проектът предвижда и изход към интермодален терминал Драгоман. Предстои подписване на договор и за още един участък от него - между Драгоман и Сливница. С модернизацията на пътя между границата с Република Сърбия и София ще се подобри свързаността на страната със западната ни съседка. Така ще се намали времето за пътуване и ще се повиши пътната безопасност по трасето.

С правителственото решение мостът на р. Дунав в посока Русе - Гюргево за частта на територията на Република България се определя за съоръжение, за което се събира такса за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, съгласно разпоредбата на Закона за пътищата, аналогично на сегашното положение.

Изменението в списъка на републиканските пътища се прави поради множеството настъпили промени, свързани с въвеждането в експлоатация на нови пътни отсечки, които са част от републиканската пътна мрежа на страната, или отпадане на трасета от нея.

Изменението в наименованията на магистралите може да бъде видяно в следващата таблица:

Номер на пътя Име на пътя Наименование на пътя Области

А-1 Тракия София-Пловдив-Стара Загора-Ямбол-Бургас Сф, СО, Пз, Пд, СЗ, Сл, Яб, Бс

А-2 Хемус София-Ботевград-Шумен-Девня-Варна Сф, СО, Лч, Пл, ВТ, Тщ, Ш, В

А-3 Струма София-Перник-Дупница-Благоевград-Симитли-Кресна-Сандански-Граница Гърция Сф, Пк, Кн, Бл

А-4 Марица (Пловдив-Стара Загора)-Харманли-Свиленград-Граница Турция СЗ, Хс

А-5 Черно море Варна-Бургас Бн, Бс

А-6 Европа Граница Сърбия-София СО, Сф

Допълнени и актуализирани са списъците със защитени специалности и специалности с очакван недостиг на пазара на труда

Списъците със защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които в бъдеще се очаква да има недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019-2020 година са допълнени, актуализирани и одобрени от правителството.

Към утвърдените 29 защитени специалности от професии за настоящата учебна година са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Списъкът със специалности от професии, по които е на лице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, е актуализиран с добавянето на три търсени специалности - машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. Така броят на специалностите в него става 57.

Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства и организациите на работодателите, като са разгледани и приети от междуведомствена комисия. С добавянето им към списъците се създават условия за прецезиране на държавния план-прием и насочването му за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите. Новите специалности създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори.

Актуализирането на списъците допринася за преодоляване дефицита от подготвени кадри по специалности от професии с важно значение за пазара на труда и за икономическия растеж на националната икономика.

С акта се приемат критериите за определяне на специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение за такива, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Предложена е промяна, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, при изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци със защитените специалности от професии и със специалности от професии, по които е на лице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Отбелязваме 15-ата годишнина от присъединяването си към НАТО с документален филм, лекции и изложба

С документален филм, публични лекции и фотографска изложба на моста до НДК в София ще бъде отбелязана 15-ата годишнина от членството на България в НАТО и 70-ата годишнина от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор. Това са част от събитията, включени в Националния план от инициативи по повод двете годишнини през 2019г., които Министерският съвет прие днес.

Документалният филм с работно заглавие „15 години България в НАТО" ще проследява процеса от началото на подготовката за членството на страната ни в Алианса до настоящите й ангажименти като част от НАТО.

В Националния план е включено осъществяване на български арт проект в Главната квартира на НАТО, символизиращ евроатлантическия път на България и присъединяването на страната към Алианса. Ще бъде организиран концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и Представителния ансамбъл на Въоръжените сили. Планира се София да бъде домакин и на международна конференция на високо ниво, посветена на годишнината, постиженията на България като член на НАТО и на бъдещето на Алианса.

Определен е нов преседател на Съвета по европейските въпроси

Правителството прие промени в ПМС № 85/2007 г. относно координацията по въпросите на Европейския съюз. Направеното изменение е свързано с произтичащите от приключването на Председателското трио на Естония-България-Австрия структурни и персонални промени в Министерския съвет.

До момента функциите на председател на Съвета по европейските въпроси се изпълняваха от министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. С оглед осигуряване на устойчивост на провежданата от Република България политика към Европейския съюз и ефективна защита на националния интерес, беше определен нов председател на Съвета по европейските въпроси, с което се гарантира непрекъсваемост на работата му.

За председател на Съвета по европейските въпроси беше определен заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Правителството се разпореди с имоти

С Решение на правителството Министерството на здравеопазването получава безвъзмездно за управление собствеността на сградите, в които се помещават центровете на спешна медицинска помощ в градовете Средец, Сунгурларе и Айтос. По този начин ведомството ще може да обнови и модернизира центровете, включвайки ги в големия инвестиционен проект за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Имотите са публична държавна собственост. Досега са били управлявани от Центъра на спешна медицинска помощ - Бургас, но са с отпаднала за него необходимост.

Правителството разреши също така продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София. На търг ще бъде предложен поземлен имот с площ от 3 404 кв. м. в землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, заедно с построените в него три сгради. Продава се и урегулиран поземлен имот от 680 кв. м. в землището на с. Еница, община Кнежа, заедно с построените две сгради. Ще бъдат продадени също поземлен имот от 4 576 кв. м. в землището на гр. Летница, заедно с построените в него две сгради, както и двуетажна сграда с разгъната застроена площ от 216 кв. м. в землището на гр. Брусарци. Мотивите за продажбата са, че обектите не се ползват за нуждите на дружеството, не генерират приходи и продажбата им няма да възпрепятства основната му дейност. Продажбата на недвижимите имоти ще се извърши чрез търг при начална цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез търг с тайно наддаване недвижим имот в Русе. Апартаментът с площ 65 кв.м. не е необходим за изпълнение на основната дейност на дружеството. Процедурата ще бъде обявена при начална цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Сграда, представляваща тягова подстанция в гр. Провадия, е обявена за частна държавна собственост и е премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради отпадналата необходимост. В сградата не са разположени обекти на железопътната инфраструктура и през нея не преминават действащи кабели и съоръжения и тя няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Поради отпаднала нужда от Министерство на отбраната се отнема имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Разград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий'" № 6, представляващ поземлен имот с площ от 713 кв. м и застроените в него 3 сгради. Имотът преминава в управление на Областния управител на област Разград и ще се ползва от областната администрация за изпълнение на функциите й.

На Висшия съдебен съвет и на Комисията за защита от дискриминация се предоставя за управление по един самостоятелен обект в административна сграда на ул. „Стефан Караджа" № 2 в гр. Търговище. Двата обекта - публична държавна собственост, ще бъдат използвани от институциите съответно за нуждите на Окръжен съд - Търговище и за териториалната структура на Комисията за защита от дискриминация в града. Обектът на Комисията за защита от дискриминация има достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и е подходящ за дейността на регионалния й офис. Висшият, съдебен съвет ще използва предоставения й обект за изграждане на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, т.нар. „синя стая" по проект „Укрепване па правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца", съгласно Рамково споразумение между България и Конфедерация Швейцария, Споразумение за Фонд „Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

На ДП „Ръководство на въздушното движение" се предоставя безвъзмездно управлението върху два имота - публична държавна собственост, и правото на строеж върху същите, за изграждането на радионавигационно съоръжение. Терените се намират в местността „Ашова", община Горна Оряховица. Те са част от поземлен имот, който се управлява от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и е включен в обекта на концесията на летище Горна Оряховица. С решението се дава право на ДП „Ръководство на въздушното движение" да управлява частта от имота, върху която да изгради два обекта - ново радионавигационно съоръжение Доплеров всенасочен УКВ радиофар/Далекомерно съоръжение (DVOR/DME) с мониторна антена с площ 1330 кв. м. и Комплектна трансформаторна подстанция (КТП) 20/0.4KV, резервирано с дизел-генератор с площ 44 кв. м.

За ратификация е предлжоено споразумение между България и ОИСР

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което беше подписано на 10 декември в София и на 14 декември в Париж. Това

споразумение предвижда ОИСР да извърши техническа помощ, преглед и оценка, свързани с присъединяването на страната ни към кодексите за либерализиране на движението на капитали и на текущите невидими операции.

Проверката е част от пътя към пълноправното членство на България в Организацията. Присъединяването ни към ОИСР е кауза с високо значение за страната. Правителството вече е декларирало ясно намеренията си за засилено сътрудничество с ОИСР, като с РМС № 789 от 2017 г. е създаден постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата на Република България за членство в Организацията.

Кабинетът утвърди Споразумение между България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик

Кабинетът утвърди Споразумение между България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик. Спогодбата ще създаде двустранната правна рамка в областта на железопътния трансграничен трафик между двете държави, което ще улесни и ускори преминаването през железопътните гранични пунктове. С документа се регламентира трансграничният железопътен трафик и свързаните с него процедури.

Одобрени са резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от проведеното в периода 6-7 дември заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“. Във формат „Правосъдие“ беше постигнат общ подход по предложението за Директива за договорите за продажба на стоки и по предложението за Регламент относно заповедите за предоставяне и запазване на електронни доказателства.

Приет беше общия подход по компромисното предложение за преработен текст на Регламента „Брюксел II а“. Бяха приети и заключения относно взаимно признаване по наказателноправни въпроси. Във формат „Вътрешни работи“ бяха дискутирани предложенията на ЕК за изменение на Регламента за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, Директивата за връщането, Регламента за предотвратяване на терористичното съдържание он-лайн, борбата с мрежите за контрабанда на хора, както и по приоритетите за следващата Многогодишна финансова рамка.

На 7 декември се проведе и неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено във формат „Здравеопазване“. Здравните министри приеха Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация,обсъдиха и текущото състояние на здравеопазването на територията на Европейския съюз. Австрийското председателство информира за състоянието на преговорите към момента по законодателното предложение за Регламент за оценка на здравните технологии. В дневния ред на заседанието беше и темата за прилагане на Директива 2011/62/ЕС за фалшивите лекарствени продукти.

Определени са концесионери на морските плажове „Балчик-централен“ и „Слънчев бряг- централен“

След проведен конкурс „Естет Билд" ООД е определен за концесионер на морски плаж „Балчик- централен" в община Балчик, област Добрич, а „РВК 1" ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Слънчев бряг- централен" в община Несебър, област Бургас. Инвестициите за подобряване на облика на плажа в Балчик са в размер на 453 102 лв., а за опазването на околната среда, дюните и защитените територии на плажа в Слънчев бряг - в размер на 342 409 лв.

„Естет Билд“ ООД се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия от 15 г. цена за 1 бр. чадър в размер на 9 лв. с ДДС и цена за бр. шезлонг в размер на 9 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. За 20-годишния срок на концесията в Слънчев бряг цената за 1 бр. чадър ще е в размер на 10 лв. с ДДС, а цената за бр. шезлонг - в размер на 10 лв. с ДДС.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесиите е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане.

Одобрен е проектозакон за защита на търговската тайна

Правителството одобри проект на Закон за защита на търговската тайна. Законопроектът е изготвен във връзка с изпълнение на ангажиментите на България като държава-членка на Европейския съюз и цели привеждане на действащата в страната правна закрила на търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Търговските тайни са една от най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау. В същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на ЕС срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване от други страни.

Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи

При регистрация в дирекциите „Бюро по труда", търсещите работа лица ще представят по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството.

Ще отпадне изискването при регистрация, търсещите работа лица да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

Чрез промяната се определят и нормативни изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации. Дефинират се и критериите за оценка на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се и нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална / държавна помощ.

Целта на промените е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

Одобрени са по-прецизирани изисквания към лабораториите за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер в хазарта

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата), която е приета с ПМС № 164 от 2013 г.

Предложените нормативни изменения няма да доведат до увеличаване на административната тежест за заинтересованите лица, които са адресатите на Наредбата. Целта е да се подобри ефективността и бързината на административно обслужване, като по-подробно са детайлизирани изискуемите и до този момент документи, с оглед по-голяма яснота и прсцизност на нормативната уредба.

Въвежда се изискване към лабораториите, които подават заявление за включване в списъка по чл. 22, ал. I, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), да предоставят пред регулаторния орган - Държавната комисия по хазарта (ДКХ), приложенията към сертификатите за акредитация. По този начин акредитираните лаборатории безспорно ще доказват своята компетентност по отношение на изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационното оборудване.

Предложени са и промени, които целят акредитираните лаборатории да дават към резултатите от изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер документ, който следва да съдържа недвусмислено докладване на обявяване за съответствие на игралното оборудване и игрален софтуер с техническите изисквания, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ.

Увеличават се служителите на инспектората на МОСВ с промени в Устройствения правилник

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите.

С промените се осигурява подобряването и оптимизиране на дейността на административните звена, в това число прецизиране на техните функции. Създават се условия за разработване на подзаконовата нормативна уредба, отнасяща се до промените в Закона за опазване на околната среда, свързани с общата процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Уредбата на правилника се съобразява с определените функции на инспекторите към Инспектората, определени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбатата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Въвеждат се и промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, с които се цели подобряване на функционалността на администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда, както и подобряване на координацията между структурните звена в агенцията.

Промените в двата правилника не водят до увеличаване на общата численост на администрацията.

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правителственото постановление е в изпълнение на разпоредбата на § 10 от Преходните заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ б 27 от 27.03.2018 г., в сила от 31.03.2018 г., с който в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламенти и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Директива (ЕС) 2015/849, Директивата).

В текстовете на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са уредени нормативно въпросите, които Законът за мерките срещу изпирането на пари изрично указва да бъдат уредени в правилник, приет от Министерския съвет.

Приемането на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция използването финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за меркйте срещу изпирането на пари са съобразени и с делегирани актовете на Европейската комисия, към които реферират редица разпоредби на ЗМИП. Правилникът е съобразен и с насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)2015/849.

Одобрено е изменение и допълнение на УП на Министерския съвет

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерския съвет.

С направените изменения в чл. 35 се въвежда изискването докладите към проектите на актове, внасяни за разглеждане от Министерския съвет, да съдържат и мотивирани финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания, които произтичат от предложения проект на акт.

Прецизирано е понятието „въздействие върху държавния бюджет", актуализирани са и формите на финансовите обосновки по приложения № 2.1 и № 2.2. към чл.: 35, ал. 1, т. 4, буква „а" и „б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложените промени са свързани с подобряване на процесите на планиране и изпълнение на съответните бюджети в контекста на прилагането на Закона за публичните финанси. Целта е да бъдат разграничени въпросите, които налагат трайно уреждане в нормативната база, от тези, които имат еднократен или краткосрочен характер само в рамките на текущата бюджетна година.

Адвокат става почетен консул на Сан Марино в Пловдив

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на Република Сан Марино в Република България със седалище в Пловдив и с консулски окръг, обхващащ цялата страна.

За почетен консул е назначена Елена Георгиева. Като адвокат тя предлага правни услуги в редица области на българското право и консултира редица български и италиански клиенти по търговско право.

Почетното консулство в Пловдив трябва да замени това в София, закрито през 2013 г. Република Сан Марино няма дипломатическо представителство на територията на Република България, а до ноември 2018 г. нямаше и посланик, акредитиран за страната ни.

Откриването на почетно консулство у нас, заедно със споразумението за асоцииране на Сан Марино с ЕС отговаря на стремежа на изпращащата страна да засили участието си във вътрешния европейски пазар и ще укрепи икономическите, културни и социални контакти между България и Сан Марино.

Увеличава се капиталът на „Национална спортна база” ЕАД

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на „Национална спортна база" ЕАД.

С предоставените средства в размер на 1 500 000 ще бъде изградено разширение на зала за художествена гимнастика, стадион „Раковски”.

Управлението на многофункционалното спортно съоръжение от „Национална спортна база" ЕАД - дружество с дългогодишен опит в сферата на изграждане, управление и поддържане на спортни обекти, ще гарантира висока степен на експлоатационна ефективност на обекта, съобразена със съвременните изисквания за подобен тип обекти и ще намали пряката ангажираност на държавата за управлението и поддържането й.

Одобрени са 2 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджета на община Кюстендил за реализиране на общински проекти

Правителството прие изменение и допълнение на ПМС № 315 от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г., като одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Кюстендил за 2018 г. в размер на 2 млн. лева.

Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на уличната мрежа, уличното осветление, водопровода за минерална вода, както и за ремонт и оборудване на социални домове на територията на общината.

Със заключителните разпоредби на постановлението се предлага преразпределение между обектите на средствата, предоставени на община Варна с ПМС №224 от 2017 г.

Допълнителните средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 година.

Одобрен е проектодоговорът за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на ДП РАО

Министерският съвет одобри проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност" на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО).

Уредбата на гражданската отговорност за ядрена вреда се съдържа във Виенската конвенция, ратифицирана от Народното събрание през м. юли 1994 г., както и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда" от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗБИЯЕ експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

На Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци" са предоставени за експлоатация съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци на специализираното поделение „Радиоактивни отпадъци - Козлодуй" и съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци на специализираното поделение „Извеждане от експлоатация-Козлодуй". ДП РАО притежава и лицензни за извеждане от експлоатация на 1-2 и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй".

Срокът на договора е едногодишен, като застраховката покрива отговорността на ДП РАО за ядрена вреда, причинена на лица, в резултат на ядрена авария, за която застрахованият е отговорен съгласно Виенската конвенция.

Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданското дружество „Български национален застрахователен ядрен пул" за срок от една година.

Уреждат се правоотношенията, свързани със закриването на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Правителството прие Постановление за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

Предвижда се създаването на ликвидационна комисия, която да извърши ликвидацията на закритото министерство. Неин председател ще бъде главният секретар на Министерския съвет, а членовете ще се определят със заповед на министър-председателя. Срокът на дейност на ликвидационната комисия е три месеца, считано от влизането в сила на постановлението.

Формулирани са задачите на ликвидационната комисия, посочени са правомощията на председателя й, дадена е уредба на служебните и трудовите правоотношения на служителите на закритото ведомство и др.

С приемането на проекта ще се уредят всички правоотношения, свързани със закриването на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, считано от 1 януари 2019 г.

Коментари

Задължително поле