Вижте какво реши Министерският съвет днес, 31 юли 2019

Снимки: Пламен Стоименов, архив

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2019г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 4 за 2019 г., образувано по искане петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 25з, ал.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), създаден с § 26 на Закона за изменение на ЗЗЛД (обн. ДВ бр. 17 от 26.02.2019 г.) поради противоречие с чл. 4, ал.1, чл. 29, чл. 40, чл. 41, чл. 54, ал.2 от Конституцията на Република България и несъответствие с чл. 10 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, чл. 19 от Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и чл. 19 от Международния пакт за граждански и политически права, чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и съображения 4, 65 и 153 и чл. 85 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

В становището на Министерския съвет се оспорват представените в искането на народните представители аргументи за противоречие на разпоредбата от ЗЗЛД с Конституцията на Република България и с цитираните международни договори.

Правителството предлага бригаден генерал Пламен Ангелов да бъде освободен от длъжността Директор на служба „Военна информация“

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Пламен Ангелов от длъжността „Директор на служба „Военна информация“, считано от 15.08.2019 г. Предложението за освобождаване е във връзка с подаден рапорт за предсрочно прекратяване на правомощията му на директор на служба „Военна информация“, на основание чл. 24, ал. 5, т. 1 от Закона за военното разузнаване.

Друго предложение на правителството е бригаден генерал Пламен Богданов да бъде освободен от длъжността „Началник на Националния военен университет „Васил Левски“ и от военна служба, считано от 15.08.2019 г. Богданов е подал рапорт за освобождаване от военна служба по условията на чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Министерският съвет предлага на длъжността „Началник на Националния военен университет „Васил Левски“ да бъде назначен полковник Иван Маламов, считано от 15.08.2019 г.

Министерският съвет предлага също така Президентът на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Костадин Кузмов от длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада“ и от военна служба, във връзка с подаден рапорт за освобождаване от военна служба по условията на чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, считано от 15.08.2019 г. Правителството предлага на длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада“ да бъде назначен полковник Стоян Шопов, както и да бъде удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 15.08.2019 година.

Съгласно друго правителствено решение, полковник Станимир Христов е предложен за назначаване на длъжността „Директор на дирекция „Операции и подготовка“ и за удостояване с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 15.08.2019 година.

Приета е Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Финландското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз (юли - декември 2019 г.).

Програмата е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство, стартиращо през втората половина на 2019 г.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз (юли - декември 2019 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“; „Икономически и финансови въпроси“; „Правосъдие и вътрешни работи“; „Транспорт и телекомуникации“; „Околна среда“; „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“; „Конкурентоспособност“; „Образование и култура“.

В Шестмесечната програма са включени общо 45 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

Одобрен е годишният доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Правителството одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2018 г.

Докладът съдържа информация за дейността на Междуведомствената комисия за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г., за националната система за експортен контрол, международно сътрудничество в тази област, изпълнение на международните ангажименти на страната ни в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение и предоставяне на статистически данни за износа, вноса, трансфера, транзита, превоза и брокерски сделки на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба.

Прозрачността и предоставянето на информация е сред основните принципи, приети от международните организации и режими в областта на експортния контрол.

Съгласно чл. 70 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, Министерският съвет представя доклада на Народното събрание. Докладът се публикува на интернет страницата на Междуведомствената комисия, каквато е практиката през последните години.

БСПЧ „Възраждане“ отново не е признат за представителна организация на работодателите на национално равнище

Правителството прие решение за непризнаване на Българския съюз на частните предприемачи (БСЧП) „Възраждане” за представителна организация на работодателите на национално равнище.

В началото на тази година Върховният административен съд отмени решението на Министерския съвет от 2016 г., с което кабинетът не призна БСПЧ „Възраждане“ за национално представителна организация на бизнеса и го върна за ново разглеждане.

Повторната проверка показа, че БСЧП „Възраждане” не покрива критериите за представителност. Причината е, че не отговаря на едно от регламентираните в Кодекса на труда изисквания. Според него организацията трябва да има най-малко 1500 членове с общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация или най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.

Правителството одобри списък с 395 иновативни училища

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година. Това са 395 иновативни училища от 133 населени места - от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта.

Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Министерският съвет одобри 58 860 лева за деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 58 860 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Предоставянето на стипендии на децата с изявени дарби цели насърчаване на техните творчески заложби и потребности, като им се осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. За 2019 година за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 793 050 лв.. които се разпределят регулярно.

С настоящото Постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 33 885 лв., от които 4 860 лв. за отпуснати 3 стипендии по искане на три общини по Програмата за 2018 г., 18 360 лв. за постъпили искания за първото тримесечие на 2019 година от 7 общини за отпуснати 15 стипендии по Програмата за 2019 г., и 10 665 лв. - за издадени заповеди за 9 стипендии по Програмата за 2019 г. на ученици в частни училища. Тъй като и деветте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на гр. София, средствата се предоставят на Столична община.

Отделно от тях са необходими още 24 975 лв., в които са включени 3 240 лв. за две издадени от министъра на образованието и науката заповеди по Програмата за 2018 година, и 21 735 лв. за 19 издадени заповеди за 2019 година, По този начин необходимите средства възлизат общо на 58 860 лв. Те са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2019 година.

Отпусната е персонална пенсия на многодетна майка

Правителството отпусна персонална пенсия на многодетна майка на 5 деца с цел да подпомогне семейството й, което е в затруднено финансово положение. Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия по общия ред, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално подпомагане.

Персоналната пенсия се отпуска от 1 август и е в размер на 119,47 лв. месечно (90 на сто от социалната пенсия за старост). За изплащането й до края на 2019 г. са предвидени необходимите разходи в размер на 597,35 лв., които ще бъдат осигурени от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на Държавното обществено осигуряване.

Правителството прие промени по бюджета на МОСВ

Министерският съвет прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на Министерството на околната среда и водите.

С промените се предлага увеличаване на ангажиментите за разходите с 3 млн. лв. и на новите задължения за разходи с 1.5 млн. лв. Промяната е свързана с необходимост от сключване на договори с период на изпълнение и разплащания 2019 - 2022 г. и не води до необходимост от увеличение на общите разходи по бюджета на министерството.

Одобрени са допълнителни разходи за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

Министерският съвет прие постановление за изплащане на 188 450 лева обезщетения за бавно правосъдие. Изплатените суми са от бюджета на Министерството на правосъдието за второто тримесечие на 2019 г. и са изплатени след сключени споразумения.

Заявления по реда на закона имат право да подават обвиняеми или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Одобрено е изплащането на обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

Министерският съвет прие Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Вучев срещу България“ (жалба № 34798/11) пред Европейския съд за правата на човека.

В началото на 2010 г. срещу жалбоподателя Вучев е подадена тъжба за лека телесна повреда от трето лице. Първоначално той отказва да получи призовката за образуваното дело, а впоследствие заминава за чужбина. Делото е разгледано по реда на чл. 269 от НПК (в отсъствието на подсъдимия) и той е осъден. Присъдата не е обжалвана и влиза в сила.

Няколко месеца по-късно жалбоподателят узнава за нея и иска от Върховния касационен съд (ВКС) възобновяване на наказателното производство. Съдът обявява искането за недопустимо. Жалбоподателят сезира прокуратурата, която препраща искането до ВКС, тъй като счита, че то е по реда на чл. 423 от НПК (възобновяване на задочно проведено производство) и осъденият може директно да направи такова искане до съда. ВКС го връща със становище, че искане по това дело може да бъде направено само от Главния прокурор. Върховна касационна прокуратура решава да не иска възобновяване.

Настоящият случай е изолиран и не изисква предприемане на общи законодателни или други мерки. Жалбоподателят не е понесъл имуществени вреди, тъй като не е заплатил наложената му глоба, както и сумата по уважения срещу него граждански иск и присъдените на тъжителя разноски по делото.

В светлината на константната си практика на Европейския съд по правата на човека съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) евро.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД, гр. Враца. Лечебното заведение е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 77,55 на сто от капитала. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1. т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представляват 2 едноетажни сгради със застроена площ 562 кв. м. и 467 кв. м. с адрес бул. „2-ри юни“ № 66, гр. Враца. Сградите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитана на търговското дружество. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие с чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Ще бъде извършена продажба и на недвижим имот, собственост на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд“ ЕООД. Лечебното заведение е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Поземленият имот, който е с отпаднала необходимост за лечебното заведение, е с площ от 800 кв.м, като в него е построена двуетажна сграда. Намира се в непосредствена близост до храмовия комплекс на Искрецкия манастир „Успение богородично“, който е собственост на Българската православна църква. Софийска света митрополия, с писмо от Негово Светейшество Неофит - Митрополит софийски и Патриарх български, е изразила желание да придобие имота чрез покупко-продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК. На основание чл. 10а, ал. 2, т. 1 от ЗПСК 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет.

За частна държавна собственост беше обявена сграда в с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, разположена в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването й, както и лошото й конструктивно състояние. В сградата не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През нея не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура, както и няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Две сгради, разположени на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток-1“, се обявяват за частна държавна собственост. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. Това ще позволи извършване на рехабилитация на инфраструктурата в района между пето и осмо корабно място.

Правителството продължава подкрепата за проекта Традуки, който популяризира българските автори в Европа

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Анекс към Рамково споразумение за проекта Традуки относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерство на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г. Анексът към Рамковото споразумение бе подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София.

Това ще позволи българската страна и в частност книжният сектор (автори, издателства, литература, превод, библиотеки, панаири на книгата) да имат значителни предимства от присъединяването на България към Европейската мрежа Традуки като равноправен член, а именно - подпомагане участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата; възможност за български автори да представят произведенията си на европейска сцена; популяризиране на българските автори и произведения чрез превод на разнообразни езици; популяризиране на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.

Одобрени са изменения в Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на личните данни

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Протоколът бе окончателно одобрен по време на 128-ата Сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа през май 2018 г.

Измененията имат за цел осъвременяване на уредбата, като защитават физическите лица и дават правна рамка на международни потоци от данни, които играят все по-голяма роля в съвременното общество.

Специална закрила се предвижда по отношение на някои категории лични данни (генетични и биометрични данни, лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, както и лични данни, разкриващи информация за расов или етнически произход, политически възгледи и др.). Предоставянето на възможност на физическите лица да знаят, разбират и контролират обработката на техните лични данни е в основата на принципа на прозрачност, заложен в Протокола.

България ще си сътрудничи с ЮНЕСКО при предоставянето на помощ за развитие

Министерски съвет одобри проект за Допълнително споразумение с ЮНЕСКО за регулиране функционирането на българския Доверителен фон. Сключването му ще даде възможност за възобновяване на сътрудничеството в предоставяне от България на официална помощ за развитие (ОПР) за проекти на ЮНЕСКО. Подкрепата е за дейности, които ЮНЕСКО осъществява в областта на образованието, науката, културата и комуникациите.

През периода 2009 - 2015 г. със средства от Фонда бяха успешно реализирани 16 проекта, на стойност 1 082 580 щ.д. Те включват първата международна конференция, на тема: „Младите хора и Интернет - предотвратяване на радикализирането и екстремизма”, проекти в Африка за подпомагане изграждането на демократични институции и подготовка на избори, както и проекти за опазване на нематериалното културно наследство в 16 африкански страни.

Финансирането ще бъде чрез Доверителния фонд на страната ни към Организацията, на основата на променените правила на ЮНЕСКО за управление на сметката на Фонда („Общия фонд”) и измененията в правилата на българското правителство при предоставянето на тази помощ.

България и Китай ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на образованието

Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 - 2023 година.

В проекта на документа са посочени квотите на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели. Насърчава се прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни, както и изучаването на български и китайски език, начините на финансиране на договореностите.

Предвидено е българската страна да предлага шест места за курсовете по български език и култура за китайски българисти. Предвижда се и активизиране на участието в Диалога за образователна политика между Китай и държавите от Централна и Източна Европа, насърчаването и подкрепата на висшите училища и колежи на двете страни да участват в Консорциума на институциите за висше образование на Китай и държавите от Централна и Източна Европа и в тази рамка да се развиват двустранното и многостранното сътрудничество и обмен.

Подписването на Споразумението за сътрудничество с Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 - 2023 г. през тази година съвпада с отбелязване на 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения с КНР и ще допринесе за запазването на дългогодишните връзки, за продължаване на успешния образователен обмен между двете държави, както и за активизирането и задълбочаването на двустранните отношения в областта на образованието и науката, включително по линия на Инициативата „17+1“.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 25 юни в Люксембург. Енергийните министри приеха единодушно заключения относно бъдещето на енергийните системи. Текстът разглежда пътищата за постигане на целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г., както и след това. Обсъдени бяха и външните отношения на ЕС в областта на енергетиката. Беше отбелязано значението на енергийното сътрудничеството с основните партньори на ЕС - Африка, САЩ, Китай, Източното Средиземноморие.

Правителството одобри също резултатите от проведената на 14 юни неформална среща в Букурещ на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика. Участие в министерската среща взе министърът на регионалното развитие и благоустройството. Обсъдени бяха основните постижения на инициативите на ЕС за градско развитие. Министрите приеха единодушно „Декларацията от Букурещ - за обща рамка за градско развитие в Европейския съюз“, с която се изразява подкрепа за изпълнението и продължението на Градския дневен ред на ЕС в съответствие с „Новата харта от Лайпциг“.

Над 1,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добив на пясъци от находище „Старо Оряхово-3“

Варненското дружество „Ескана” АД ще добива строителни материали - пясъци, от находище „Старо Оряхово-3“, Долни чифлик, област Варна. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки фирмата за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 1.2 млн. лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да достигнат 3 млн. лв. Според регламентите на Закона за подземните богатства 50 на сто от тях постъпват в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Съгласно друго правителствено решение, „Огнеупорни глини“ АД ще добива строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Гарговското“, разположено в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен. Размерът на концесионната площ е 89,6 декара. Концесията се предоставя за срок за срок от 35 години на база количествата на утвърдените запаси и предвидения средногодишен добив. В плана за разработка и изготвените разчети е предвиден средногодишен добив от 16,5 куб. м. или 25,5 тона/год. строителни материали. Постъпленията от концесията се очаква да надхвърлят 575 хил. лв., като приходите ще постъпват в държавния бюджет и бюджета на община Долна Митрополия. Предвидените инвестиции от кандидатконцесионера за периода на концесията възлизат на над 193 хил. лева.

Одобрена е също така промяна, според която дружеството „Гео-Марк инженеринг“ ЕООД, гр. Етрополе, е новият концесионер на находище „Луда Яна“, от което се добиват строителни материали - баластра (пясък и чакъл). Промяната е поискана от предишния концесионер. Находище „Луда Яна“ се намира на територията на община Панагюрище и община Стрелча, област Пазарджик. Концесията за него е предоставена през юни 2008г. за 15 години на „Елшица-99“ ЕАД, гр. София. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Открива се конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Тервел“

По предложение на министъра на енергетиката ще бъде открита конкурсна процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Площта е с размер 4 032 кв. км. Разрешението за търсене и проучване ще бъде издадено за срок от пет години. Бъдещият титуляр на разрешението ще трябва да прокара и обработи 2Д и ЗД сеизмични изследвания, да изготви геоложки модел за оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, както и да оцени петролния потенциал и да прокара търсещ сондаж при откриване на перспективни структури. Това е регламентирано в минималната задължителна работна програма за проучването.

Територията на „Блок 1-26 Тервел“ представлява източната част от по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ „Бургас - дълбоко море”. В периода 2002 - 2008 г. там е било предоставено разрешение за търсене и проучване на „Винтидж Петролеум Интернешънъл инк.“, който е провел ограничен обем проучвателни дейности. В обсега на площта не е прокарван сондаж. Блокът е слабо изучен и геоложките и геофизичните данни за него са силно ограничени.

Обявата за конкурса ще бъде публикувана в Държавен вестник, на електронната страница на Министерството на енергетиката и в Официалния вестник на Европейския съюз. Всички срокове по провеждането му ще се отчитат от датата на публикуване в Официалния вестник на ЕС.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ е един от основните приоритети на правителството в енергийната област, а развитието на местния добив заема ключово място при изпълнението на този приоритет.

Правителството одобри проект на споразумение между България и Туркменистан за сътрудничество в информационните технологии и съобщенията

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителствата на България и Туркменистан за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, електронните съобщения и информационните технологии.

Приоритет на двустранните отношения в сектора е обменът на информация за нормативната уредба, пазарните принципи и либерализацията в сектора на съобщенията, политиките за развитие на информационното общество и подпомагането на бизнес отношенията. Със споразумението се дава възможност за подписване на договори за пряко сътрудничество между телекомуникационните и пощенските оператори на двете страни.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. Средствата в размер на 113 000 лв. ще бъдат предназначени за обезпечаване на престоя на българската делегация на Европейския младежки олимпийски фестивал, който се провежда от 20 юли 2019 г. в Баку, Азербайджан.

Българската делегация е в състав от 77 участници, от които 52 спортисти в следните спортове: лека атлетика, джудо, спортна гимнастика, плуване, тенис, борба и волейбол.

Създаването на условия за максимална изява на младите спортисти на Република България на световни и европейски първенства е водещ приоритет за Министерството на младежта и спорта.

България и Туркменистан ще си сътрудничат в областта на младежта и спорта

Правителството одобри проект на Меморандум за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежката политика на Туркменистан.

Двете страни ще насърчават сътрудничеството между спортните институции, спортните федерации и други спортни организации в двете държави в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната наука, спортната медицина и борбата срещу употребата на допинг в спорта.

В областта на младежта целите на Меморандума са споделяне на познание, опит, ресурси и развиване на дългосрочно сътрудничество между двете страни чрез програми за посещения на млади предприемачи, млади доброволци, младежки делегации, длъжностни лица и експерти от двете държави.

Прецизира се Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Правителството прие изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

С приетото изменение отпада изискването за поставяне на печат върху заявлението до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за оправомощаване на лица за извършване на проверка на средства за измерване. Отпада изискването за поставяне на печат и върху декларацията, че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства.

С приемането на измененията ще се премахне противоречието между разпоредбите на подзаконовия нормативен акт със Закона за измерванията, в който няма предвидено такова изискване.

Приети са изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Те са свързани с новото законодателство в областта на политиката за хората с увреждания и ползването на лична помощ от пенсионери, които получават към пенсията си добавка за чужда помощ от Националния осигурителен институт (НОИ).

Съгласно законодателството кандидатстващият за лична помощ трябва да даде съгласие добавката за чужда помощ да се превежда от НОИ на Агенцията за социално подпомагане (АСП). АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ. По този начин добавката за чужда помощ ще се използва за заплащане на положения труд от личния асистент на пенсионера.

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се регламентира, че сумите ще се превеждат на АСП за времето от започването на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който той е прекратен. Когато трудовият договор е прекратен, НОИ ще продължи да изплаща добавката за чужда помощ към пенсията.

Правителството одобри промени в Закона за висшето образование

Национална карта ще определи териториалната и профилната структура на институционалната мрежа за висше образование. Това предвиждат одобрените от правителството промени в Закона за висшето образование. Измененията и допълненията са в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2014-2020г. Предвижда се Националната карта да бъде изготвена в срок до една година от приемането на законопроекта. До нейното окончателно приемане се установява мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища и на основни звена и филиали в държавните висши училища, с изключение на преобразуването им с цел консолидация и оптимизация.

Законът предвижда също откриването на филиали и колежи в структурата на частните висши училища, както и на техни поделения в чужбина, да става с акт на Министерския съвет и след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Нормативно се регламентира освобождаването от такси в държавните висши училища на студенти, подготвящи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда по списък, утвърден от Министерския съвет. Целта е да се стимулират висшите училища да предлагат и кандидат-студентите да търсят обучение по професионални направления и специалности, водещи до придобиване на квалификация, която да отговаря на съвременните изисквания и на търсенето на реалната икономика.

Предвижда се висши училища да придобиват статут на изследователски за срок от 4 години. Те ще бъдат включени в списък, който ще се утвърждава и актуализира от Министерския съвет ежегодно.

Промяната в управлението на висшите училища предвижда Съветът на настоятелите на висшето училище да включва в състава си и представител на общината, в която е седалището на висшето училище. В състава на Академичния съвет на държавните висши училища със съвещателен глас ще участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Предвидено е министърът на образованието и науката да утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им при взаимодействие със заинтересованите страни до три месеца преди изборите за органи за управление на висшето училище. Министърът ще сключва договор за управление с избрания от Общото събрание на държавното висше училище ректор на базата на тази утвърдена политика, съдържаща и конкретни стойности и показатели, а ректорът ще изготвя ежегоден отчет за изпълнението на задълженията по договора.

За насърчаване развитието на държавните висши училища е предвидено Министерският съвет да приема национални програми за развитие на държавните висши училища. Приемът на студенти и докторанти, за които държавата осигурява издръжка за обучението, ще се определя общо за професионалните направления и специалности от регулираните професии.

За да се стимулира професионалното развитие на младите нехабилитирани преподав

Коментари

Задължително поле