Вижте какво реши Министерският съвет днес, 18 септември 2019 г.

Правителството създава механизъм за национален мониторинг в областта на корупцията, организираната престъпност и правосъдната реформа

Министерският съвет прие Постановление за създаване на национален механизъм за мониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона.

Приемането на тази мярка следва и дадените от страната на Европейската комисия препоръки по Механизма за сътрудничество и проверка за създаване на механизъм при поемането на извършването на мониторинга на национално равнище.

Националният мониторингов механизъм е предвидено да се осъществява чрез Съвет за координация и сътрудничество. Институции от различните власти, които изпълняват дейности или мерки в посочените области, ще представят информация за напредъка в посочените области.

Съветът ще осъществява дейността си при спазване на принципите за разделение на властите и независимост на съдебната власт, както и на другите конституционно и законово установени принципи и правила. Съветът не осъществява контрол върху дейността на държавните органи и членовете си и под никаква форма не може да осъществява намеса в независимостта на съдебната власт.

Участието в Съвета на органите, които са извън изпълнителната власт, е на доброволен принцип и е израз на сътрудничество и диалог между властите. Съветът ще има координационни и съвещателни функции и в него ще участват представители на най-високо ниво - заместник министър-председателят с ресор „правосъдие“, представляващият ВСС, председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, председателят на КПКОНПИ, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на финансите. Предвижда се за всяко заседание да бъде отправяна покана за участие до председателя на правната комисия в Народното събрание, както и до председателите на парламентарните групи.

Съветът ще се ръководи от двама съпредседатели - заместник министър-председателя с ресор „правосъдие“ и представляващия ВСС, което ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт. Заседанията ще се провеждат на три месеца в първия понеделник на съответния месец. Съветът може да провежда и извънредни заседания по инициатива на съпредседателите или по искане на 1/3 от неговия състав, като задължително се посочват въпросите, които ще се обсъждат и членовете на Съвета, които ще докладват по тях.

Към Съвета ще се създаде и Граждански съвет с 8 членове - представители на професионални организации на магистратите, неправителствени организации и на организации на работодателите. Членовете на Гражданския съвет ще осъществяват наблюдение върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките и дейностите по посочените показатели - борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа, върховенството на закона, като могат да дават становища и да правят предложения пред Съвета за повишаване на ефективността. Участието в Гражданския съвет е на ротационен принцип. Ротацията на членовете на Гражданския съвет, с изключение на членовете, които са представители на професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, се извършва на една година, като при нея се заместват представителят на организацията с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията, на организацията с опит в съдебната реформа и на организацията на работодателите, признати на национално равнище, освен когато няма подадени нови заявления за участие.

Одобрена е Методика за определяне на линията на бедност за страната

Правителството прие нова Методика за определяне на линията на бедност за страната. С документа се предлагат промени, произтичащи от реформата в политиките за правата на хората с увреждания. Те се налагат с оглед на необходимостта от създаване на по-прецизна и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания.

Съгласно новата методика линията на бедност се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се индексира с индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база. С приемането на новия нормативен документ се създава устойчивост на политиката за финансова подкрепа за хората с увреждания, като се изключва възможността за понижаване размера на линията на бедност на страната. Това е в съответствие с провежданата политика на правителството за увеличаване на степента на защита на уязвимите групи от българските граждани.

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Одобрена е Секторна стратегия за развитие на електронното управление в НОИ и Пътна карта за нейното изпълнение

Правителството прие Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт (НОИ) - „е-осигуряване“ 2018-2023 г. и Пътна карта за изпълнението й. Документът отразява цялостната стратегия за развитие на информационните технологии на НОИ. Тя очертава технологичните приоритети на осигурителния институт и определя подхода и отговорностите за реализирането му като функционираща е-осигурителна институция към 2023 г.

Основните цели на секторната политика за е-осигуряване произтичат от стратегическите цели на НОИ за периода 2018-2021 г. за предоставяне на висококачествени административни услуги и нарастване на потребителската удовлетвореност, както и за повишаване на организационната ефективност и информационната сигурност. Предвидени са и мерки за подобряване на контрола при управлението на финансовия ресурс на държавното обществено осигуряване и изпълнение на дейностите в НОИ.

За постигане на целите на секторната стратегия е разработена Пътна карта с конкретни дейности, която дефинира обхвата, етапите, сроковете, очакваните резултати и необходимия бюджет за изпълнение на проектите за реализацията на заложените в нея приоритети.

Правителството прие Отчет за изпълнението на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2018 г.

Министерският съвет прие Отчет за изпълнението на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2018 г.

През изминалата година компетентните органи, отговорни за мерките в плана, са отчели пред министъра на икономиката изпълнение на 20 мерки в отговор на 12 препоръки на ЕК.

С най-много мерки през 2018 г. е отчетено изпълнението на мерките в област „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“. От 2016 г. в образователната система започна поетапното въвеждане на общообразователен учебен предмет технологии и предприемачество в задължителната общообразователна подготовка. В системата на висшето образование се наблюдава увеличаване на броя на висшите училища, които са разкрили центрове по предприемачество или планират да разкрият такива или имат звена, които изпълняват подобни функции. Към момента към висшите училища в България има функциониращи 16 центъра по предприемачество.

Отчетените мерки в област „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“ отразяват напредък през 2018 г., главно чрез финансова подкрепа от Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Отчетени са както грантови схеми, така и мерки, подкрепени от финансовите инструменти чрез Фонд мениджър за финансови инструменти ЕАД.

Министерският съвет одобри искане за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи

Правителството одобри искане за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (ППСР).

Службата за подкрепа на структурни реформи (СПСР) към Генералния секретариат на Европейската комисия осигурява техническа помощ на държавите членки за институционални, административни и структурни реформи. СПСР предоставя съдействие на националните органи за мерки, насочени към реформиране на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, в отговор на икономическите и социалните предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите. Предоставяната от Службата техническа подкрепа се финансира от създадената за целта Програма за подкрепа на структурни реформи.

През 2018 г. България направи доброволен принос към финансовия пакет на Програмата в размер на 1,5 млн. евро. Финансирането е за сметка на техническата помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) в съответствие с чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. Със средствата са финансирани три проекта по ОДПУ.

След решението на правителството министърът на финансите ще внесе в СПСР искането за подкрепа, с което се предвижда оставащият ресурс по вноската да бъде използван за финансиране на втората фаза от проекта „Укрепване на административния капацитет на Национална агенция за приходите при мониторинга и контрола на електронната търговия (етап 2)“. С искането за подкрепа се адресира и специфична за страната ни препоръка на Съвета на ЕС.

Съгласно процедурата, след одобряване на искането за подкрепа от страна на СПСР, Службата, съвместно с националните власти, ще изберат изпълнител на дейностите.

Институтите на БАН също ще командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Научните институти на Българската академия на науките, които имат акредитация по „Филология“, ще имат вече право наравно с висшите училища да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. Това предвижда изменение на ПМС № 44 от 14 март 2019 година. Прецизира се и изискването към кандидатите - те трябва да са със завършена най-малко магистърската степен в професионално направление „Филология“.

На дългосрочно командированите преподаватели ще се предоставят средства освен за изплащане на командировъчни и основни трудови възнаграждения и средства за пътни разходи до мястото на командироване, медицинско застраховане, за служебно пътуване до Република България. Средства ще се отпускат от Министерството на образованието и науката по бюджетите на държавните висши училища и БАН, които имат сключено споразумение с Министерството. Предвиждат се и средства за осигуряване на учебна литература, помагала и материали, а също и разходи за транспорт за съответната академична година за един командирован преподавател в чуждестранно висше училище.

Очаква се направените промени да допринесат за повишаване качеството на преподаването и интереса на чуждестранните студенти към българския език, литература и култура.

Одобрена е позицията на страната ни по Дело С-427/19 на Съда на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позицията на страната ни по Дело С-427/19 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийски районен съд по дело № 45834/2018. Страни по него са Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД и Застрахователна компания (ЗК) „Олимпик“, дружество, регистрирано по законите на Република Кипър чрез ЗК „Олимпик - клон България“ КЧТ.

Участието на Република България в съдебното производство цели да установи дали правните субекти в страната ще са задължени да се съобразят с правните последици, предвидени за производството по ликвидация, съгласно правото на Република Кипър, считано от момента, в който е назначен временен ликвидатор на ЗК „Олимпик“, въпреки че производството по неговата ликвидацията все още не е открито с акт на компетентния национален съд на Република Кипър. Ще бъде проучено и дали по силата на чл. 274 от Директива 2009/138/Е0 е допустимо спиране на съдебните производства, заведени пред националните съдилища в Република България срещу клона на застрахователя с отнет лиценз, в случай че това спиране е предвидено в националното право на Република Кипър като правна последица на решението за назначаване на временен ликвидатор на застрахователя с отнет лиценз.

Преюдициалното запитване на Софийския районен съд е отправено по време, когато по отношение на „ЗК Олимпик“ все още не е открито производство по ликвидация. Съгласно официална информация, предоставена от Надзорния орган по застраховането в Република Кипър, на 23.08.2019 г. в Официалния вестник на Република Кипър е публикувано решението на съда в Никозия от 30.07.2019 г., с което се открива производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“ и са назначени двама ликвидатори на застрахователното дружество - г-н Павлос Накузи и официалният синдик и ликвидатор на Република Кипър.

Участието на Република България в съдебното производство по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Правителството закрива почетното консулство в Монако

България закрива почетното си консулство в Княжество Монако, реши Министерският съвет. Почетният ни консул Жан-Пол Картерон ще бъде освободен от своите функции на 1 октомври 2019 г. Той е изпратил писмо до МВнР, в което е уведомил за намерението си да напусне поста.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за финансиране дейността на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за контрол (ДАМТН) в областта на качеството на твърдите горива (въглища и брикети), предназначени за битово отопление.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух на метрологичната агенция бяха вменени изцяло нови функции - контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление. С допълнително предоставените средства по бюджета на ДАМТН ще се осигури необходимия квалифициран персонал, както и съответната материална база, технически средства и обзавеждане и необходимото оборудване за осъществяване на контролната дейност.

Правителството се разпореди с имоти

Министерски съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия - публична държавна собственост. Те се намират в землището на гр. Шумен и са с обща площ 5,713 дка. Имотите се намират в района на дейност Североизточно държавно предприятие. Сервитутът се учредява за изграждане на трасе за външно кабелно електрозахранване на базова станция.

На община Септември се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот - държавна собственост, който се намира на ул. „Четиридесет и четвърта“ № 33 в гр. Ветрен и представлява „Санаториум“, с площ 13 100 кв. м, ведно с построените върху него сгради. Общината ще използва имота за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания към община Септември. Предоставянето на услугата подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни по вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности, за интеграция и превенция на социалното изключване.

На Община Самоков се прехвърля собствеността върху самостоятелен

обект - държавна собственост, намиращ се на ул. „Македония“ № 34 в гр. Самоков. Той ще бъде използван от Общината за удовлетворяване на социални нужди, като ще бъде превърнат в Клуб на пенсионера.

С друго свое решение правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът се намира в град Ямбол, ул. „Мир“ № 32 и е с площ 5 659 кв. м. заедно с построените в него три сгради с обща застроена площ 999 кв. м. Към момента се управлява от областния управител на Ямбол, но тъй като областната администрация разполага със самостоятелна сграда за дейността си няма необходимост от друга такава. Чрез смяната на статута на имота ще се създаде възможност той да бъде продаден по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с цел привличане на инвестиции и развитие на бизнеса в района.

Румънски изследователски кораб ще проведе научна експедиция в български териториални води в Черно море

Министерският съвет разреши на румънския научно-изследователския кораб „Маре Нигрум“ да проведе океанографска експедиция в българските териториални води и в изключителната икономическа зона на България в Черно море между 27 септември и 6 октомври 2019 г.

Експедицията е част от международния проект „АНЕМОНЕ“ за оценка на уязвимостта на черноморската екосистема от човешки действия. Проектът има за цел да подобри координацията при опазване на околната среда и намаляване на отпадъците в Черно море. В него участват България, Румъния, Украйна и Турция. Целта на експедицията е да се приложат методики, разработени по проекта, които ще позволят събиране на нови данни за околната среда в Черно море.

Правителството одобри сключването на Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика

Правителството одобри сключването на Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Осъществяването на Прегледа е задължителна стъпка по пътя на членството на България към ОИСР. Неговата цел е да мобилизира повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната ни. В допълнение, този акт би дал възможност на българската държава да почерпи опит от най-добрите икономики в света, което от своя страна ще съдейства на реформите във всички сектори на социално-икономическия живот на България и ще изпрати позитивно послание към инвеститорите за една стабилна и сигурна финансовата система. В резултат се очаква ускорено развитие на бизнес климата и подобряване на инвестиционната политика.

България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в областта на

образованието и науката

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2019-2021 г.

Програмата предвижда сътрудничество в областта на общообразователната система и висшето образование, и по-конкретно насърчаване на прякото сътрудничество между средните и висшите училища. Ще се подкрепят двустранните контакти, обменът на лектори и гост-преподаватели във висшите училища, занимаващи се с обучение по езика и културата на другата страна.

В новия проект на програмата двете страни предвиждат да си разменят всяка година на реципрочна основа:

До 5-ма студенти, изучаващи български респективно унгарски език за частичен срок на обучение с продължителност от един семестър (5 месеца),

Докторанти, изследователи и преподаватели общо за 10 месеца, за не по-малко от един и не повече от 3 месеца, владеещи езика на страната-домакин или друг език по взаимна договореност и след покана от приемащото висше училище.

До 6 души в летни езикови семинари.

Българската страна ще приема унгарски гост-преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и унгарски лектор в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Унгарската страна ще приема български лектор в Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща и Сегедския университет.

Българската страна подкрепя участието на Българското републиканско самоуправление, както и действащите с неговата поддръжка Българско училище за роден език и Българската двуезична малцинствена детска градина в национални програми за подпомагане на българските общности зад граница за изучаване на български език.

Програмата предвижда още и сътрудничество в областта на науката. По- конкретно това ще е финансиране според възможностите на двете страни на съвместни научноизследователски проекти, обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на такива проекти; обмен на опит и публикации в областта на науката и технологиите, насърчаване на съвместното участие на партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, изследователски и развойни програми и проекти, като например програма EUREKA.

Министърът на финансите ще води делегацията за участие в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд

Правителството определи състава на делегацията, с която страната ни ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ). Заседанията ще се проведат в периода 18-20 октомври 2019 г. във Вашингтон.

Българската делегация ще се води от министъра на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител за Република България в организациите от Групата на Световната банка. В срещите ще участват и управителят на Българската народна банка (БНБ) и управител за България в МВФ Димитър Радев, подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Радослав Миленков, както и директорът на дирекция „Международни финансови институции“ на Министерството на финансите като временен заместник-управител за България в МВФ.

В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висшите ръководни екипи на МВФ и на Световната банка, с представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки.

Участието в годишните срещи на Съветите на управителите увеличава възможностите на България за разширяване и стабилизиране на международните контакти във финансовата сфера.

Одобрени са резултатите от Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия

Министерският съвет одобри резултатите от Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, която се проведе на 24 и 25 юни в гр. Улан Батор, Монголия.

По време на сесията бяха обсъдени въпроси свързани с търговско- икономическо сътрудничество, иновации, наука и образование, селско стопанство, култура, малки и средни предприятия, инвестиционно сътрудничество и други области от взаимен интерес.

В рамките на сесията България беше представена като надежден търговско- икономически партньор на Монголия, в качеството си на страна-членка на ЕС, предлагаща отлични условия за бизнес и инвестиции. Потвърдена бе важната роля на Междуправителствената комисия, като механизъм за развитие на сътрудничеството между България и Монголия.

Одобрен е отчетът за състоянието на информационните ресурси в администрацията

Електронното управление изисква съгласуваност, оперативна съвместимост и системна интеграция на информационните ресурси на административните органи при устойчив модел за дългосрочно управление. Това се посочва в Отчета за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Правителството одобри документа, който очертава актуалното състояние в периода 1 август 2018 г.-31 юли 2019 година, както и основните постижения и насоки в политиката за реализация на електронното управление в България.

В процес на прилагане е приетата нова Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, според изискванията на Закона за киберсигурност. Разширени са функционалностите на хоризонталните системи на е-управлението. Администрацията премина изцяло към електронен обмен на документи, с което времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор се съкрати неколкократно. Регистрирани са над 23 000 активни профили на администрациите, на физически и юридически лица в системата за сигурно електронно връчване. Напредък се отбелязва и в развитието на споделените ресурси на е-управлението.

Сред тревожните тенденции, изведени в документа, са нарасналите заплахи за мрежовата и информационната сигурност - сигналите за нарушения във и от българското интернет пространство са се увеличили с една трета по статистически данни. Административните органи предприемат решителни действия за повишаване общото ниво на сигурност на техните ресурси поради нарастващия относителен дял на инциденти с увреждащо въздействие върху мрежовата и информационната сигурност.

През 2018 и 2019 година са постигнати положителни резултати в развитието на хоризонталните системи и споделените ресурси на е-управлението. Напредък има и по отношение на усъвършенстването на стратегическата и правната рамка. Фокусът през следващите години се поставя върху използването на тези системи и ресурси, мерките за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност чрез ефективното прилагане на изискванията на законодателството, както и - върху капацитета на човешките и информационно-комуникационните ресурси в областта на е-управлението.

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в 74-та сесия на Общото събрание на ООН

Министерският съвет одобри днес състава на българската делегация за участие в 74-та редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

Делегацията ще бъде водена от Президента на Република България Румен Радев. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще бъде член на делегацията.

Правителството прие допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Министерският съвет прие допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Целта е подзаконовата нормативна уредба да бъде приведена в съответствие със Закона.

Предвижда се потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, да бъдат маркирани по подходящ начин, идентифициращ мястото и времето (датата) на производство на съответното изделие.

Производителите, вносителите и лицата, които внасят от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария тютюневи изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, следва да представят в Министерството на икономиката необходимата информация. Тя включва цифрите и/или буквите от кода, идентифициращи датата на производство. Тази информацията следва да бъде представена не по-късно от 14 дни преди пускането на пазара на съответното тютюнево изделие.

Приета е Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

Правителството прие Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Създаването на електронна платформа за продажба на имоти - държавна собственост, ще осигури по-голяма прозрачност на извършваните продажби, а информацията ще достигне до по-широк кръг заинтересовани лица. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-високи цели и ще улесни инвеститорите при инвестиционните им намерения. Не на последно място ще бъде постигната основната цел на електронното управление, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите и качеството на услугата, предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) при продажна на имоти - държавна собственост чрез съкращаване на сроковете по процедурата и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

С нова наредба се гарантира повече публичност и прозрачност в системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор

Правителството прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Към съществуващата Наредба, приета с ПМС № 233 от 4.09.2006 г., се добавя политиката за докладване и отчетност на състоянието и изпълнението на управленската отговорност в системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор.

Всеки ръководител на организация - първостепенен разпоредител с бюджет, която попада в обхвата на чл. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, е длъжен ежегодно да докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол на министъра на финансите. С цел събирането на необходимата информация и изготвянето на годишен доклад е предвидено министърът на финансите, ежегодно до 1 декември, да утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

Тъй като с промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, обнародвани в ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., беше разширено приложното поле на закона, като към организациите от публичния сектор бяха включени търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества, в Наредбата е указано изискването те също да докладват за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

В съответствие с държавната политика за въвеждане на електронното управление, в Наредбата има изискване подаването на тази информация да е по електронен път, чрез специализирания модул „Годишно докладване“ на Министерството на финансите. С това ще се намали административната тежест и ще се отговори на новите изисквания на обществото за осигуряване на леснодостъпни услуги.

Другите промени, които се предвиждат в Наредбата, се отнасят до въвеждане на задължението за публикуване на указанията за годишното докладване на интернет страницата на Министерството на финансите, с което се цели осигуряване на публичност.

Изменя се Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, която определя правилата за употреба на химични вещества в детските играчки.

По искане на ЕК, Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда изследва необходимостта от преразглеждане на границите на съдържание на хром (VI) в детски играчки или техни компоненти, по- специално по отношение на неговите потенциални канцерогенни ефекти. С оглед на това препоръча намаляване на настоящата гранична стойност за хром (VI) в остъргана от играчките материя, като например бои върху детските играчки, твърди и меки полимери, дърво, текстил и др.

Проектът предвижда изискванията да започнат да се прилагат от 18 ноември 2019 г.

Мисията на България в Барселона ще бъде с ранг на Генерално консулство

Бъдещата мисия на Република България в Барселона, Кралство Испания ще бъде с ранг на Генерално консулство. Това прие днес Министерският съвет заедно с Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.

За финансовото обезпечаване генералното консулство Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2019 г. в размер до 178 508 лв.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 24 септември в Брюксел. Предвижда се енергийните министри да обменят мнения относно последващите действия след публикуването на съобщението на ЕК относно националните планове в областта на енергетиката и климата, както и конкретните препоръки към всяка държава членка. Ще бъде обсъдено също по какъв начин държавите членки биха постигнали климатична неутралност в енергийния сектор.

Във формат „Транспорт“ Съвет на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика ще проведе извънредно заседание на 20 септември в Брюксел. Министрите ще обсъдят намаляването на емисиите на парникови газове в транспорта. Друг акцент е преразглеждането на Директивата за евровинетката, която предвижда нова схема за пътно таксуване според принципа „потребителят и замърсителят плащат“.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство ще проведе неформално заседание в периода 22-24 септември в Хелзинки. Ще бъде проведена дискусия по темата „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата - Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“.

Правителството одобри Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Правителството одобри изменение на Решение на Министерския съвет с оглед сключването на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места. Договорите са свързани с осъществяването на сертифицирани инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на десет дружества.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер до 6.1 млн. лв. за периода 2019-2021 г. е за частично възстановяване за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи и откриване на нови предприятия, локализирани основно в района на столицата, Индустриална зона Божурище, както и в градовете Пловдив и Костинброд. Планира се разкриването на 1398 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 80.9 млн. лв. Проектите се осъществяват основно във високотехнологични дейности от сектора на услугите и от производствения сектор. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието.

Проектите са на дружествата „Мултивак България Продакшън“ ЕООД, „Булпрос Консултинг“ АД, „Ролпласт Груп“ АД, „Интрама Протек“ ЕООД, „Кока Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България” ЕООД, „Каргил България“ ЕАД, „Ъпнетикс“ ЕАД, „Експириън България“ ЕАД, „Кока Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД и „Бер- Хелла Термоконтрол“ ЕООД.

Усъвършенстват се правилата за конкурси и атестации на магистрати

Усъвършенстване на регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи и прецизиране на правилата за дисциплинарни производства срещу тях предвиждат промени в Закона за съдебната власт, приети от правителството.

Законопроектът, предложен от Министерството на правосъдието и изработен от широк кръг експерти, цели преодоляване на формализма при прилагане на редица норми и оптимизиране на процедури.

По отношение на

Коментари

Задължително поле