Вижте какво реши Министерският съвет днес, 16 януари 2020 г.

Снимка: Пламен Стоименов

Правителството предложи проф. Владимир Гетов да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен

Министерският съвет одобри решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване на проф. Владимир Гетов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ втора степен за големите му заслуги в областта на образованието и науката, както и за развитието на академичното сътрудничество между България и Великобритания.

Проф. Гетов е преподавател по компютърни науки в Университета Уестминстър, Лондон, член е на Съюза на учените в България и на Борда на директорите на Компютърното общество към Международния институт на инженерите по електротехника и електроника. Има дългогодишен опит в областта на компютърните науки, информационните технологии и програмирането. Научните му изследвания намират широко признание в международните академични среди, носител е на множество отличия и награди.

Проф. Гетов има принос за развитието на академичните връзки между България и Великобритания, както и за издигането на международния престиж на българската наука.

Създава се Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас, с което ще се създадат условия за предоставяне на комплексни здравни услуги за децата с увреждания и техните семейства. Основната цел е да се подобри здравният статус на децата като се гарантира достъпа им до всички необходими медицински грижи и социални услуги. Такъв тип иновативно лечебно заведение ще осигури подкрепа на

семействата за превенция на изоставянето на деца с увреждания.

Комплексното обслужване ще включва лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др. По този начин още в ранна детска възраст ще бъдат минимизирани както степента на увреждането, така и последствията от него, което увеличава шансът децата да водят самостоятелен и пълноценен живот.

Одобрени са промени в списъка на общинските пътища

Министерският съвет одобри изменения в наименованията на общински пътища в общините Белица, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Крумовград, Нови пазар, Роман, Симитли, Смолян и София град - район Кремиковци. С това се цели актуализиране на информацията за общинската пътна мрежа в страната и осигуряване на точността на данните за утвърдените категории общински пътища.

Измененията се налагат поради утвърдения нов списък на републиканските пътища и са във връзка с приети промени в наименованията на населени места, граници на общини и открити несъответствия в наименованията на утвърдени общински пътища.

Общата дължина на общинските пътища на територията на страната не се променя.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост за управление на Министерството на отбраната. От Военномедицинската академия се отнемат, поради отпаднала нужда, и се предоставят за управление на MO, с оглед бъдещи разпоредителни действия, два имота, намиращи се в гр. Хисаря. Евиният представлява поземлен имот с площ от 5 343 кв. м, а другият е поземлен имот с площ от 165 199 кв. м, застроена и незастроена площ, застроен с 3 сгради с обща застроена площ от 5237 кв. м.

За срок от 10 години на Столична община се предоставя безвъзмездно за управление археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост. Недвижимата културна ценност се намира в район „Панчарево“ и представлява Средновековна крепост „Урвич“ с категория „национално значение“. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - София.

От Регионалната здравна инспекция - гр. Търговище се отнема имот поради отпаднала необходимост за функциите на ведомството. Имотът е с площ 75 кв. м, представлява едноетажна сграда и се намира на ул. „Климент Охридски“ в гр. Омуртаг. Той преминава в управление на областния управител на област Търговище.

Също поради отпаднала необходимост се отнема правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост, от Националния статистически институт и същата се обявява за имот - частна държавна собственост. На основание разпоредбите на Закона за държавна собственост тя преминава в управление на областния управител на област Търговище. Частта от имота се намира в гр. Търговище и представлява самостоятелен обект със застроена площ 392,30 кв. м, съставляващ осми етаж в осем етажна сграда и е с предназначение за делова и административна дейност.

Правителството обяви хижа „Тополица“, която досега е била публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Тя се намира в землището на с. Тополица и представлява двуетажна сграда със застроена площ 180 кв. м с таван и избено помещение. Имотът се управлява от областния управител на Бургас и не притежава белезите на имот - публична държавна собственост.

На община Кричим се прехвърля собствеността върху имот - частна държавна собственост, в гр. Кричим за изпълнението на проект „По следите на древността - една история за история, култура и вяра“. Имотът представлява терен с площ 30 916 кв. м и досега е бил в управление на областния управител на Пловдив. Общината ще го използва за модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, с което ще се осигури достъп до туристическите обекти и природни забележителности. Проектът предвижда изграждането на площадки, изработване и поставяне на указателни и информационни табели за еко пътеки и туристически маршрути, маркировки, беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Създадената инфраструктура и придобитите активи ще се ползват безплатно от всички граждани и гости на община Кричим.

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна - държавна собственост и го прехвърли на Община Джебел за образователни дейности. Той се намира на ул. „Иван Вазов“ № 20 в гр. Джебел и представлява 17 773 кв. м от терен с обща площ 17 917 кв. м заедно с четири сгради в него. Досега имотът е бил в управление на Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Професионална гимназия „Руска Пеева“ - гр. Джебел. Предоставянето му в собственост на общината е във връзка с промяната на училището от държавно в общинско.

Поради отпаднала необходимост правителството отнема от Българската агенция по безопасност на храните управлението върху имот - публична държавна собственост в гр. Сопот и го обявява за частна държавна собственост. Той се намира на ул. „Иван Вазов“ и представлява терен с площ 818 кв. м. С решението на Министерския съвет имотът преминава в управление на областния управител на Пловдив съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост.

Одобрени са проектите на два меморандума, с които се уреждат отношенията между страните, участващи в Центъра за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана IAMD СОЕ

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Гръцката Република, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на националната отбраната на Република Турция от името на Правителството на Република Турция относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана (IAMD СОЕ).

Одобрен е също проект на Меморандум за разбирателство между посочените страни, както и Щаба на Върховния Главнокомандващ на НАТО по трансформацията, относно функционалните взаимоотношения с Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана (IAMD СОЕ).

Двата меморандума представляват международни договори, с които се уреждат отношенията между страните, участващи в Център за изследване и усъвършенстване на способностите на НАТО за интегрирана Противоракетна и Противовъздушна отбрана IAMD СОЕ.

Със създаването на центрове за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности (Centers of Excellence-CoEs), какъвто е и настоящият център, НАТО осигурява специализирана експертиза в областите на дейност на Алианса на принципа на доброволното участие и принос от държавите-членки. Тези центрове не са част от структурата на военните сили на Организацията.

Одобрени са Ноти за присъединяване на Словения, Хърватия и Черна гора и към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита

Министерският съвет прие решение за одобряване на Ноти за присъединяване на Република Словения, Република Хърватия и Черна гора и Технически споразумения за принос на Република Финландия и Конфедерация Швейцария към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита (NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence - CCD CoE) в Талин, Естония.

Присъединяването на горепосочените държави ще допринесе за по- ефективно изпълнение на функциите и задачите на CCD СоЕ, в т.ч. и на предоставяните услуги на CCD СоЕ към страните-членки в областта на разработването на доктрини, идентифициране на поуки от практиката, научноизследователска и развойна дейност, обучение и поддържане на експертен капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и способности за кибер отбрана. България е пълноправен член на CCD СоЕ от 18.06.2019 г.

Решението предвижда заместник-националният военен представител в Съюзното командване на НАТО по трансформациите в Норфолк, САЩ да бъде упълномощен да подпише за Министерство на отбраната Нотите за присъединяване на Република Словения, Република Хърватия и Черна гора и Техническите споразумения за принос на Република Финландия и Конфедерация Швейцария към CCD СоЕ, като същите ще влязат в сила от датата на тяхното подписване, без последващо утвърждаване.

Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 година с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2019 година.

Планът съдържа общо 185 мерки, като от тях са изпълнени 148 мерки. Неизпълнените мерки са 37, което представлява 20% неизпълнение.

От неизпълнените мерки 35 се прехвърлят в Плана за действие за 2019 г. Мерките, които не са изпълнени в срок са 32 и те са заложени за изпълнение до 31 януари 2020 г., а останалите три са със заложени срокове през 2020 г. в Плана за 2019 г. Две мерки са с отпаднала необходимост от изпълнение. От неизпълнените мерки 20 са законопроекти, като само 5 от тези законопроекти се намират на различен етап на приемане от Народното събрание. По отношение на останалите 15 законопроекта отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване.

От неизпълнените мерки общо 11 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 21 директиви на ЕС, които са в областта на Вътрешния пазар и са с изтекъл или изтичащ срок за транспониране до края на месец май 2020 г. Те се отчитат в рамките на Информационното табло в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). 6 от тях бяха със срок на транспониране до края на месец ноември 2019 г. и ще бъдат част от предстоящото издание на Таблото. Това представлява 0.6 % дефицит при транспонирането от общо 1011 директиви. Процентът на България отново е под прага от 1 % и е равен на средния за ЕС, но над предложената в Акта за Единния пазар цел от 0,5 %.

За да се подобри степента на транспониране на европейското законодателство и за изпълнение на ангажиментите на страна ни в срок, ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2019 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

Одобрен е План за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството ни в Европейския съюз

Министерският съвет одобри План за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Проектът на План за действие за 2020 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и 35 мерки от Плана за 2019 година. Планът съдържа общо 279 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 93 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В проекта на План за действие за 2020 г. са включени 186 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2020 г. и до края на април 2021 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 26 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 25 процедури за нарушение.

През 2020 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на ЕКОФИН

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 януари в Брюксел, Белгия. В рамките на дневния ред Хърватското председателство на Съвета на ЕС ще представи своята работна програма по теми от компетентността на Съвет ЕКОФИН. Европейската комисия ще представи финансовите аспекти на „Европейската зелена сделка“. В контекста на Европейския семестър 2020 г. министрите ще обсъдят публикуваните на 17 декември от ЕК Годишна стратегия за устойчив растеж през 2020 г., Доклад за механизма за предупреждение за 2020 г. и предложението си за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната. Съветът ще обмени мнения по актуалното състояние на преговорите в рамките на ОИСР по данъчното облагане на цифровата икономика.

Правителството одобри също с резултатите от проведеното на 5 декември 2019 г. в Брюксел заседание на ЕКОФИН. Съветът направи преглед на напредъка в укрепването на Банковия съюз по време на Финландското председателство и прие заключения за рамката на ЕС за данъчно облагане на енергията, стратегическите приоритети в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, укрепването на европейската финансова архитектура за развитие и задълбочаването на Съюза на капиталовите пазари. Финансовите министри одобриха работния план на Съвета ЕКОФИН за действия в областта на климата, както и съвместно изявление на Съвета и Комисията за „стабилните валути“. Европейската комисия информира министрите за напредъка, постигнат по последния план за действие за устойчиви финанси и за плановете, предвидени в предстоящата Програма за устойчиво финансиране, като представи и информация за състоянието на изпълнението на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа. ЕКОФИН прие решения и препоръки за прилагането на Пакта за стабилност и растеж спрямо Унгария и Румъния.

Одобрени са и резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което се проведе на 9 декември 2019 г. в Брюксел. Политически дебати се състояха по две теми: „Икономика на благосъстоянието - следващи стъпки в инвестициите в здравеопазване“ и „Европейската фармацевтична политика — засилено сътрудничество и координация с цел подобряване на достъпа до лекарствени продукти“.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе заседание на 16-17 декември 2019 г. в Брюксел. България отново потвърди позицията си за по-високо финансово подпомагане на обвързаната подкрепа и запазване на преходната национална помощ и след 2020 г. Страната ни настоява въвеждането на годишни цели да отпадне и да бъде заменено от поставяне на такива в средата и в края на програмния период. Необходимо е да продължи работата по прецизиране на условията и реда за прилагането на секторни интервенции в други сектори, така че да бъде осигурена необходимата подкрепа и стимул за създаване на организации на производители. По време на заседанието на Съвета продължиха обсъжданията на пакета за реформата на ОСП след 2020 г., въз основа на доклада за напредъка изготвен от Председателството. В периода на Финландското председателството беше дискутиран новият модел на прилагане, аспектите, свързани с околната среда и климата, видове интервенции под формата на директни плащания, административни елементи и финансови инструменти. В областта на рибарството без дискусия Съветът прие Предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2020 година в Средиземно и Черно море.

„Фар им“ ЕАД е новият концесионер на участък „Централен“ от находище „Крачола“

Дружеството „Фар им” ЕАД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали - доломити, от находище „Крачола”, участък „Централен“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер - „Фар” АД, промяна.

Находище „Крачола“ е разположено в землищата на селата Бояджик и Гълъбинци, област Ямбол. Концесионният договор за добив на доломити от него е сключен през 2012 г. за срок от 35 г. С днешното решение на МС не се правят никакви други изменения по концесионния договор.

НСИ организира пробно преброяване през март

Пробно преброяване на населението и жилищния фонд ще проведе НСИ през пролетта. Това е записано в Националната статистическа програма за 2020 година, приета днес от Министерския съвет. Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 година.

Националната статистическа програма за 2020 година включва 306 изследвания - както регулярни, провеждани от НСИ и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети. Направени са промени в организацията на някои изследвания и са съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

На заседанието си днес Министерският съвет одобри и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2019 година.

Сред акцентите в работата през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и жилищния фонд и приемането от Народното събрание на новия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В отчета се посочва, че са постигнати съществени резултати, свързани с повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение, както и намаляване на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.

Актуализиран е съставът на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет

Правителството актуализира състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет. Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев. Заместник-председател е министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, а секретар е изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Паскал Желязков. Членове на съвета са министрите на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, на здравеопазването, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите, на икономиката.

Съветът е създаден за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби.

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С-730/19 пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело С- 730/19 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано въз основа на искова молба на Европейската комисия във връзка със систематичното и постоянно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности за серен диоксид, определени от Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа в зона BG0006 (Югоизточна) на Република България.

Съгласно представените от България данни от мониторинга на качеството на атмосферния въздух по замърсител серен диоксид в зона BG0006 през периода 2014 - 2018 г., включително, в цялата зона не са регистрирани превишения на нормите, с изключение на един пункт, разположен на територията на община Гълъбово, която представлява много малка част от територията на целия район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух Югоизточен. Във връзка с това, България пледира, че от превишаването на нормите на SO2 в един-единствен пункт, не може да се заключи, че е налице нарушение в цялата зона, включваща и други райони, като във всички тях е налице съответствие с установените норми.

В заключение, България моли Съда на Европейския съюз да отхвърли предявения иск като неоснователен или да уважи иска частично единствено в частта му, касаеща район Гълъбово в зона BG0006 (Югоизточна).

Правителството одобри Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Правителството одобри Визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Документът определя три стратегически цели - ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие - Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България.

За постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета, като с решението на правителството са определени водещите ведомства по отделните приоритети. През първата половина на 2020 г. се предвижда правителствените намерения в отделните области на политиката да бъдат детайлизирани, както и изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

Одобрени са промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Законът за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права предвижда два регулаторни режима, прилагани от Министерството на икономиката съгласно глава трета от закона и четири режима, прилагани от Министерството на културата съгласно глава втора. Настоящият проект на закон премахва режимите, администрирани от МК. Не се предвиждат изменения в режимите, прилагани от МИ.

Основен мотив за предлаганото отпадане на режимите на Министерството на културата по Закона е обстоятелството, че към днешна дата тяхното предназначение и целите, с които са били създадени, са неактуални и представляват ненужна административна тежест за гражданите и бизнеса, а поддържането им необосновано отклонява експертен капацитет.

Статистиката от последните 5 години (2014 - 2018 г.) показва общ постоянен спад по всички показатели за дейностите по глава втора от закона. Последната регистрация, извършена по регистрационния режим, датира от 2015 г., а издадените през 2018 г. удостоверения са с до 67 на сто по-малко на брой в сравнение с 2014 г. Данните показват, че дейностите, регулирани от закона в частта му, чиято отмяна се предлага, са със затихващ характер.

Облекчава се режимът за регистрация на личните стопанства

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Той предвижда актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната. Промените предвиждат режимът за регистрация на личните стопанства да бъде облекчен и безплатен. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на държавата. Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение то ще се подава и при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави в ОДБХ.

Законопроектът осигурява координиран подход от отделните институции при предприемане на необходимите мерки за контрол и ликвидиране на болестите по животните с цел гарантиране на националната сигурност.

Законодателните измененията са в следствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България. С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на служба „Военна информация“

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“.

Създава се възможност за определяне на основната месечна заплата на директора на служба „Военна информация“, в случая когато същият е цивилен служител, а именно от министъра на отбраната, като размерът й не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на директор, който е военнослужещ.

Конкретизира се начинът за определяне на основната месечна заплата на заместник-директора цивилен служител по начин, аналогичен с определяне на основната заплата на директора на Службата цивилен служител.

Извършени са и други промени с цел оптимизиране на процесите по ежедневно администриране на дейността и прецизиране на разпоредби във връзка с установени непълноти и неточности и синхронизиране на отделни текстове в съответствие с други нормативни актове.

Промяната в Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване е свързана със създаването на длъжност „директор на служба „Военна информация“ за цивилен служител, назначен с указ на президента на Република България.

Създава се Национален борд за разследване на произшествия в транспорта

Произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще се разследват от Национален борд. Правителството прие днес постановление за създаване на новата структура и правилник за дейността й. Бордът ще бъде постоянно действащ колегиален орган, който се ръководи от управителен съвет, състоящ се от трима членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели. До този момент дейността се извършваше от Звено към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Служителите на екипа преминават на щат към Националния борд. Общата му численост e 11 щатни бройки.

Със същото постановление се изменя и допълва Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. По този начин ще се оптимизира и подобри цялостната дейност на агенцията. Основната цел е да се постигне ефективност на контролната и административно-наказателна дейност. 27-те областни отдела се трансформират и контролната и административно-наказателната дейност ще се осъществява от 8 регионални дирекции (София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе, и Враца). В същото време, за обезпечаване на административното обслужване и изпитите, провеждани от агенцията, е предвидено сформирането на областни отдели в рамките на съответната регионалната дирекция.

Ще бъдат разработени мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните

Правителството одобри анализ на причините за нарастването на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване. Данните показват, че за периода 2010-2018 г. разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са нараснали от около 253 млн. лв. до малко под 463 млн. лв. Това е ръст от 83,2%. В резултат, делът на разходите за този вид обезщетения от брутния вътрешен продукт нарастват от 0,34% през 2010 г. до 0,42% през 2018 г.

Документът е подготвен от Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса. При изготвяне на анализа са използвани данни от електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, информационната система за изплащаните парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, както и от информационната система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите. Използвана е информация и от изследванията на Националния статистически институт.

Съгласно решението на Министерския съвет в едномесечен срок в Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.

Правителството реши да бъде учреден „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София

Министерският съвет реши да бъде учреден „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София. Той ще е изцяло държавна собственост с капитал от 1 млрд. лева, който ще се формира чрез парична вноска от държавата. Средствата ще бъдат предоставени от Централния бюджет за 2020 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД – София ще е с предмет на дейност придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата.

Предвижда се в срок до шест месеца след учредяване на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества и в дружества, свързани с осъществяване на предмета на дейност на холдинга, да бъдат внесени в капитала му чрез апортна вноска. С техния размер ще бъде увеличен капиталът на компанията.

Правата на държавата ще се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще бъде принципал на всички ВиК дружества с държавно участие в капитала. Той ще има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет. Членовете на Надзорния съвет ще бъдат избирани от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а членовете на Управителния съвет – от Надзорния.

Създаването на новия холдинг е с цел решаване на сериозните проблеми пред отрасъла. Той ще извършва финансиране на дружества, в които участва, както и координиране и управление на инвестиционни дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата, която е недоизградена и силно амортизирана. Затова е налице е потребност от изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи ВиК системи и съоръжения.

Холдингът няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по ОПОС 2014-2020. ВиК дружествата остават самостоятелни юридически лица, бенефициенти са по оперативната програма с всички произтичащи от това права и задължения.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика