Вижте какво реши Министерският съвет днес, 23 януари 2020 г.

Снимка: Пламен Стоименов

Заетостта сред хората между 55 и 64 години се увеличава

Правителството одобри Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 - 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 - 2018 г. Документът представя основните демографски тенденции, предизвикателства и предприети действия от страна на отговорните институции за насърчаване на активния живот на възрастните хора и в отговор на застаряването на населението. В него се отчитат резултатите от заложените мерки за осигуряване на възрастните хора на по-добър достъп до пазара на труда, здравни услуги и учене през целия живот, както и за ограничаване на бедността.

Данните показват, че през периода 2017-2018 г. продължава намалението на безработицата и увеличаването на заетостта сред по-възрастното население. През 2017 г. коефициентът на безработица за лицата на 55 и повече години е 5.6%, а през 2018 г. стойността на показателя се е понижил до 4,4%. През 2018 г. заетостта на хората на възраст 55-64 години е била 60,7%, което е с 2,5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

По данни на Агенцията по заетостта през 2018 г. 71 893 души над 50 години са постъпили на работа. Броят им е с 1 196 повече в сравнение с 2017 г. През периода 2017-2018 г. 34 192 души над 50-годишна възраст са били включени в заетост по програми и насърчителни мерки финансирани от държавния бюджет или оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В Доклада за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 - 2030 г.) в секторните политики са представени и систематизирани наличните към момента статистически и административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението.

Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ беше признато за национално представителна организация за хората с увреждания

Правителството призна Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ за национално представителна организация за хората с увреждания за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като доброволна, независима и недържавна организация в областта на социалното включване посредством активно партньорство с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво.

Основен акцент в дейността на организацията е осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодатели за хора с увреждания и други социални групи. Сдружението осъществява дейности в обществена полза и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.

Координационният съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа беше закрит

С Постановление на Министерския съвет Координационният съвет за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа (СЕ), който беше създаден през 1992 г., бе официално закрит.

Основната цел на Координационния съвет бе да подпомага дейността на държавната администрация при изпълнението на задачите, свързани с членството на България в СЕ. През годините експертизата в отделните администрации, които участват в дейности на СЕ, беше развита и подобно подпомагане и координация от страна на МВнР вече не са необходими.

Правителството одобри участието на България в инициативата на МВФ за набиране на средства за уреждане на дълга на Сомалия

Министерският съвет одобри участието на Република България в инициативата на Международния валутен фонд (МВФ) за набиране на средства за уреждане на дълга на Сомалия към МВФ, възлизащ на 242 млн. специални права на тираж (СПТ). Сумата, с която страната ни ще се включи, е в размер на 1,48 млн. СПТ.

Инициативата на МВФ е в контекста на реструктуриране на дълга на слаборазвитите страни, които имат просрочени задължения към Фонда.

Реализирането на операцията за Сомалия ще помогне за осигуряване на необходимите допълнителни донорски средства за подкрепа на икономическите реформи и намаляването на бедността в страната.

Правителството прие промени в четири нормативни акта, свързани с висшето образование

Министерският съвет прие промени в четири нормативни акта, свързани с висшето образование в България. Това са постановленията за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления, за механизма за диференцирано финансиране на висшето образование, за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите и за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.

С промените при определяне на диференцираните нормативи се предлага увеличаване на коефициентите, по които се умножава базовия норматив за издръжка на обучението за следните професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, и „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки", "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", и "Материали и материалознание" „Обществено здраве“, "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" и "Национална сигурност", с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът е различен.

Предложените промени на коефициентите по групи професионални направления ще обхванат студентите и докторантите в първи курс на обучение, приети през учебната 2019/2020 година.

С предлаганите промени се усъвършенства и механизмът за диференцирано финансиране, при който е отчетена необходимостта от инвестиции в определени области на висшето образование за осъществяване на подготовката на специалисти съобразно нуждите на българската икономика. Продължена е политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование, за концентриране на финансирането в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, преструктуриране към професионални направления, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри на пазара на труда и насърчаване на профилната оптимизация. Тя е част от усилията, които МОН полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование.

В условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации предложените промени предвиждат студентите, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им по специалности от професионалните направления “Педагогика“, “Педагогика на обучението по...“, “Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“, “Енергетика“, “Транспорт, корабоплаване и авиация“, “Материали и материалознание“, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, “Металургия“, “Химични технологии“, “Общо инженерство“ и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, да получават ежемесечно стипендии в размер на 100 лв. при определени условия, свързани с индивидуалните резултати от задължителните държавни зрелостни изпити или държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. Това изменение има за цел да мотивира завършващите средно образование с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити да изберат и да се обучават по специалности от професионални направления с особена значимост за развитието на страната.

Една от промените в постановлението за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища е промяната на срока за подаване на заявките на висшите училища за броя на приеманите студенти и докторанти, който е до 10 февруари, вместо, както досега - до 20 февруари.

С цел усъвършенстване на нормативната уредба се предвижда още броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавни висши училища и по професионални направления да се определя като произведение от максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по съответното професионално направление за всички държавни висши училища и разпределителен коефициент за всяко виеше училище по съответното професионално направление. За целта е разработена Методика за определяне на разпределителен коефициент за всяко виеше училище по професионално направление. Максимално допустимият брой на приеманите студенти и докторанти ще е в зависимост още от броя на завършващите средно образование в съответната учебна година и обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото.

Предложените промени имат за цел да надградят провежданата от Министерството на образованието и науката политика за обезпечаване пазара на труда с необходимите кадри, придобили съответната степен на виеше образование, в средносрочен и дългосрочен план. Те следва да ограничат такива специалности, често неефективни и дублиращи подобни в други висши училища, които са довели до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други.

Министерският съвет апортира имот в капитала на „Информационно обслужване“ АД

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и го апортира в капитала на „Информационно обслужване“ АД. Имотът се намира в Плевен и се предоставя от Министерството на финансите поради отпаднала нужда.

С апортирането имотът се трансформира от материален във финансов актив и държавата ще получи акции от „Информационно обслужване“ АД, съответстващи на стойността на апортната вноска.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ получава имоти за управление

Правителството предостави безвъзмездно на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) управлението на два имота - публична държавна собственост. Сградите са разположени на пристанищен терминал Варна-Изток и са със специално предназначение като колективни средства за защита. По този начин те ще бъдат ремонтирани и стопанисвани от ДППИ в съответствие с действащата нормативна уредба.

Одобрена е годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2020 година

С Решение на Министерския съвет беше приета Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 година.

Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Тя гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС и последователното прилагане на европейските политики.

Одобрена е Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на ЕС

Правителството прие Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския Съюз (1 януари - 30 юни 2020 г.).

Програмата е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Европейския съюз по време на всяко ротационно Председателство на Съвета на ЕС.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския Съюз (1 януари -30 юни 2020 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство”, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Конкурентоспособност“, „Образование и култура“.

В Шестмесечната програма са включени общо 50 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Хърватското председателство на Съвета на Европейския Съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

За ратификация е предложено споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МВР и МБВР

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Сключването на Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 година. В Меморандума е предвидено, че подкрепата на банката ще бъде фокусирана в специфични съществени области. Управлението на риска от бедствия е специфична и съществена област, която е пряко свързана и влияе на редица други основни области, включително и на посочените в Меморандума области, като околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство, горско стопанство, воден сектор.

Целта на споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие е Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги в подкрепа на разработването на Национален план за управление на риска от бедствия, възползвайки се от експертизата, информацията и международния опит, с които банката разполага в тази област.

С изпълнение на предвидените в Споразумението дейности ще се постигне: подкрепа за изпълнението на приоритетите на правителството за намаляване на риска от бедствия, заложени в Националната програма за развитие: България 2020; подкрепа за реализацията на цели и приоритети от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 — 2030 г.; подкрепа за разработването на национален план за управление на риска от бедствия; подкрепа за изпълнението на тематично отключващо условие „Ефективна рамка за управление на риска от бедствия“ към специфична цел „2.4. Насърчаване на приспособяването към изменението на климата, управление на риска и устойчивост на бедствия“, което е приложимо за средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за следващия програмен период 2021 - 2027 г.; укрепване на капацитета на компетентните органи при формулиране на планове и програми, свързани с управление на риска от бедствия, анализи, диагностики за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение, с цел по-добро управление, увеличаване на ефективността и по-добро изпълнение на политиките за намаляване на риска от бедствия.

Предвидените в споразумението консултантски услуги ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“

България и Гърция ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на туризма

Правителството одобри проект на Програма за съвместни действия между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Република Гърция в областта на туризма за 2020-2022 г.

Документът отразява готовността на страните да засилят приятелските си отношения и да допринесат за допълнителното развитието на сътрудничеството в областта на туризма.

Страните ще насърчават съвместното си сътрудничество, както за развитие на видовете туризъм с най-голям потенциал за привличане на туристи, така и в областта на инвестициите, квалификацията на кадри, създаването и развитието на организации за управление на дестинациите, организиране на съвместни инициативи по случай 140-та годишнина от установяване на дипломатически отношения, международни организации в областта на туризма и др.

Гърция е сред основните туристически пазари за страната ни. За периода януари - ноември 2019 г. Гърция заема втора позиция по брой туристически посещения на чужденци в България, като се отчита ръст от 5,2% спрямо същия период на предната година. Данните на Националния статистически институт показват, че и през 2018 година Гърция е била втора сред входящите туристически пазари на България.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 януари в Брюксел. Във връзка с предстоящата реформа на ОСП се очаква да бъде обсъден проектът на Регламент относно преходните правила на ОСП. По време на заседанието Хърватското председателство ще представи на министрите своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Комисията ще представи селскостопанските аспекти на своето Съобщение за Зеления пакт. По него министрите ще проведат обмен на мнения по предварително формулирани от Председателството въпроси. В рамките на Съвета Словашката република ще представи Съвместна декларация на Португалия и Словения, подкрепена от България, Унгария и Румъния, относно етикетиране на произхода на смесен пчелен мед.

Съветът на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”(ПВР), ще заседава на 23 и 24 януари в Загреб. В част „Правосъдие“ министрите ще дебатират по темата „Поглед напред в областта на свободата, сигурността и правосъдието“. По време на съвета ще се разисква по-нататъшното засилване на съдебното обучение, както и ролята и важността на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в облекчаването на съдебното сътрудничество. в част „Вътрешни работи“ ще бъдат обсъдени темите: пътят напред към пространство на свобода, сигурност и правосъдие; прилагане на оперативната съвместимост; миграция: Борба с организираната мрежа за трафик на хора; предизвикателства и перспективи в прилагането на Регламента за европейска гранична и брегова охрана.

На 28 януари в Брюксел ще заседава Съвет „Общи въпроси“. Хърватското председателство, чието мото е „Силна Европа в свят на предизвикателства“, ще представи накратко приоритетите си за следващите 6 месеца. Четирите стълба, върху които се основава програмата на Председателството са: Европа, която се развива; Европа, която се свързва; Европа, която защитава; Европа, която влияе. Министрите ще обменят мнения и по идеята за организиране на Конференция за бъдещето на Европа.

Одобрени бяха също така резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 24 септември 2019 г. в Брюксел. Енергийните министри обмениха мнения относно проектите на Национални планове в областта на климата и енергетиката, както и относно визията за енергийния сектор след 2030 г. Бяха обсъдени заложените в проектите на национални планове амбиции, свързани с изпълнение на целите за ВЕИ и енергийна ефективност до 2030 г., като според част от държавите трябва да се вземат под внимание националните специфики и наличен потенциал. Беше отчетена необходимостта от адекватно финансиране, гарантиране на справедлив преход и активно развитие на нови технологии. Българската страна посочи, че потенциалът за регионално сътрудничество в областта на политиките за ВЕИ и енергийна ефективност все още не е напълно използван. Разширяването на обхвата на Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC в тези две направления ще допринесе за активизиране на общите усилия за справяне с предизвикателствата в процеса на декарбонизация в региона.

Енергийните министри заявиха ангажираност за постигане на неутрална по отношение на климата енергетика след 2030 г., като очертаха различни подходи, в зависимост от спецификите на енергийните системи, икономическото развитие и нивото на амбиция, които индивидуално залагат. България подчерта, че подкрепя действия на ниво ЕС за преход към чиста енергия, които се основават на взаимна солидарност, колективна ангажираност и зачитане на националните особености.

Съветът на ЕС по околна среда проведе заседание на 19 декември 2019 г. в Брюксел. Министрите проведоха дискусия относно политиката на ЕС в областта на околната среда и климата през новия законодателен период. Дебатът се фокусира върху взаимодействието на Европейската зелена сделка и другите цели на ЕС с оглед осигуряване на кохерентност и непротиворечивост.

България подчерта, че преходът към климатична неутралност следва да бъде справедлив и да осигурява равностойно разпределение на социалните, икономическите и екологичните разходи и ползи. За страната ни основополагащо значение има осигуряването на т. нар. отключващи условия, които включват допълнително финансиране чрез механизъм за справедлив преход за страните с нисък БВП в ЕС и специален акцент върху въглищните региони. За България е важно да има повече яснота и относно прилагането на принципа за солидарност в процеса на постигане на общите цели на Съюза. От ключово значение за гранични държави като България е и разработването на механизъм, който да не позволи изтичане на въглерод към трети държави с по-ниски екологични и климатични стандарти и да запази нашата конкурентоспособност.

Съветът прие Заключения относно Глобалната рамка за биоразнообразието след 2020 г., чиято цел е да се дадат политически насоки по отношение на текущата подготовка на Глобалната рамка, която следва да бъде приета на 15-та среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (СОР-15) в Кунмин, Китай, през октомври 2020 г.

Предлагат се промени в концесионния договор за пристанищен терминал Видин-юг

Кабинетът реши да отправи предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия на „Пристанищен терминал Видин-юг“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - публична държавна собственост, сключен на 6 декември 2017 г. към концесионера.

По този начин чрез допълнително споразумение ще се отстрани установеното различие между описанието на пристанищната инфраструктура в Приложение № 1.2 към договора и фактическото й състояние към момента на предаване на обекта на концесията, удостоверено с приемо-предавателен протокол от 2-3 април 2018 г. по чл. 4.2.5. от договора.

„Сити Строй-МГ“ ще проучва строителни материали в площ „Багрянката“

„Сити Строй-МГ“ ООД, гр. Момчилград, ще проучва строителни материали в площ „Багрянката“, разположена в землището на село Садовица, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 35 хил. лв. в проучвателните дейности.

Правителството прие Постановление за контрола и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за условията, контрола и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.

Приемането е наложено от изискването на Закона за водите, да бъдат определени критериите за класификация на язовирните стени по отношение на тяхната потенциална опасност, специфичните изисквания към аварийните планове. Наборът от правила определя и режима за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях.

С въвеждането на критериите ще се въведе яснота за последиците от освобождаването на съхраняваните в язовира водни обеми, поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира. Това от своя страна ще доведе до възможност за планиране на превантивни мерки, посредством чието изпълнение материалните щети при евентуални наводнения, да бъдат сведени до минимум.

Имайки предвид, че язовирните стени са обекти, при чието експлоатиране съществува потенциална опасност от настъпване на бедствия, в нормативния акт са предвидени специфичните изисквания към техните аварийни планове. Те ще дадат възможност на контролните органи да проверяват готовността на собственика да действа при аварийни ситуации, както и при необходимост да дават предписания.

В наредбата са определени редът и съдържанието на заявлението и съпровождащите го документи, необходими за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях.

Въвеждат се 15 нови задължителни стандарта за административно обслужване на гражданите и 5 задължителни метода за обратна връзка и измерване на удовлетвореността

Правителството прие промени в Наредбата за административното обслужване, с което се реформират изцяло системата за обратна връзка от потребителите и стандартите за качество на административното обслужване.

Предвидени са 11 метода за измерване на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване, от които 5 стават задължителни. Задължителни за всички администрации стават анкетните проучвания, консултациите със служителите, наблюдението по метода „таен клиент“, анализирането на сигнали и жалби и на медийни публикации.

Въвеждат се нови стандарти за административно обслужване, хармонизирани със съвременните изисквания за качество и съобразяване с потребителския интерес при предоставянето на услуги. Новите стандарти се разделят на общи - задължителни за всички администрации и собствени - задължителни само за администрацията, която ги е обявила. Общите за всички администрации стандарти включват подходящи условия и достъпност до и в центровете за обслужване, стандарти при комуникация с потребителя, стандарти за начина, по който се предоставя информацията за административно обслужване, поддържане на система „Най-често срещани въпроси и отговори“, стандарти за срок за отговор на запитвания, за минимизиране на броя посещения на гише, за използване на опростени и лесни за попълване образци и/или формуляри.

Измененията в Наредбата за административно обслужване дават възможност на администрациите да усъвършенстват качеството на обслужване чрез постигане на допълнителни, собствени стандарти - за местоположение на центъра за обслужване, осигуряване на паркинг, онлайн комуникация с потребителя, служител с нарочна роля по предоставяне на информация за обслужването, онлайн проверки на статуса на услугата и проактивно информиране на потребителя по инициатива на администрацията, униформено облекло, възможност за контакт и обслужване в извънработно време.

Правителството прие промяна в четири нормативни акта, свързани с образователната дейност сред българите в чужбина

Освобождаване от такси за обучение на всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия, приети по актове на МС в български държавни висши училища, предвиждат промените в четири нормативни акта, които Министерският съвет прие със свое постановление. До момента тези студенти заплащат такса за обучението си като българските граждани, освен ако с конкретната държава, чийто граждани са, няма двустранна договореност за освобождаване от такива такси за обучение.

С промените в Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации се предвижда безусловното предоставяне на стипендии от 240 лв. през първата година на следването на приетите студенти от Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия. Изменението ще обхване новоприетите студенти за учебната 2020/2021 г. Друго облекчение за кандидат-студентите, което се предвижда, е те да могат да подават документи и участват в класиране и чрез интернет базиран портал.

Промените предвиждат още въвеждане на участието на българските неделни училища в чужбина и на задграничните представителства на Република България в организирането и осъществяването на дейностите по приемане на студенти, докторанти и специализанти - българи, живеещи извън Република България. Дава се възможност, когато в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности, вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положен тест по български език. Това ще важи за кандидат-студенти, които през последните 3 години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища.

Като продължение на започнатата от МОН политика по уреждане на статута на българските лектори в чужбина, преподаватели по реда на ПМС № 103/1993 г., са актуализирани и разширени разпоредбите за реда и условията за командироване и за статута на преподавателите по български език и литература, българска история, музика, народни инструменти, народни танци и др. в чуждестранни средни и висши училища.

С предлаганите промени в Постановлението за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища се предвижда Министерството на образованието и науката да осигурява чрез трансфер на държавните висши училища, съответно на научните институти, финансови средства за обезпечаване освен на разходите за основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели и други законово установени задължителни плащания от работодателя. Тези допълнителни плащания се включват в средствата, трансферирани от Министерството на образованието и науката към висшите училища и научните организации.

Чрез приетите нормативни промени ще се осигури възможност за изпълнение на политиката на министерството, свързана с образователната дейност сред българите в чужбина, ще се улесни достъпът на българите в чужбина до обучение в държавните висши училища в България, ще се създадат стимули за привличане и връщане на сънародниците ни, които живеят извън България, ще се подобрят условията за командироването и за статута на българските преподаватели в чуждестранни средни и висши училища.

С промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната се преструктурират административни звена

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

Преструктурират се част от административните звена от Министерството на отбраната, прецизират се функциите на определени звена и се възлагат нови функции. С това се цели повишаване качеството на работа, избягване на дублиращи функционални задължения и осигуряване на качествена специализирана експертиза. С промяната на числеността на отделните административни звена се осигурява личен състав, гарантиращ ефективното изпълнение на задачите.

Със създаването на уредба, обезпечаваща дейностите по защита на личните данни в Министерство на отбраната, се изпълняват задълженията по Закона за защита на личните данни и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

С възлагането на нови и прецизиране на настоящите функции на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ се цели постигането на по-голяма ефективност при организацията, методическото ръководство и контрола върху дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната.

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Правителството одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата на заседанието си днес.

С предлаганите промени се определя 10-дневен срок за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации. По този начин сроковете се привеждат в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и правилата за предоставянето на административната услуга 1605 „Регистриране на културни организации и институти“. Към настоящия момент процедурата по вписването в регистъра на културните организации е уредена изцяло на подзаконово ниво.

Със законопроекта отпада още една административна тежест за културните организации, като се предвижда възможността да могат да подават заявленията си по електронен път, като към тях ще се прилага акт за създаване на културната организация само в случаите, когато той не е обнародван или вписан в публичен регистър. С текстовете на Закона за закрила и развитие на културата се определят също реквизитите на заявлението за вписване и за доброволно заличаване от регистъра и обстоятелствата, подлежащи на вписване. Въведен е срок за административния орган, в който следва да издаде удостоверение да вписване в регистъра или мотивирано да го откаже. Изрично се предвижда, че действието на регистрацията е безсрочно, като за вписване или заличаване на културна организация не се събират държавни такси.

Със законопроекта се въвежда наблюдение, анализ и оценка на дейността на културните институти от системата на Министерството на културата, като е предложено редът за извършването им да бъде уреден с наредба на министъра на културата.

Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С проекта на постановление се предлагат изменения в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на наредбата и за създаване на портал за работа в държавната администрация.

Целта е подзаконовите актове да бъдат приведени в съответствие с измененията в Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 100 от 2019 г.), с които са отменени всички законови текстове, свързани с централизирания подбор и централизираните конкурси.

Одобрен е отчетът на шестмесечната програма с приоритетите за България по време на Финландското председателство на Съвета на ЕС

Правителството прие Отчет на Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз (юли - декември 2019 г.).

Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Финландското председателство на Съвета на Европей

Коментари

Задължително поле