Вижте какво реши Министерски съвет днес, 24 юли 2019 г.

Снимка: Пламен Стоименов/архив

Правителството предлага на Народното събрание да отпусне държавна парична награда на Стоянка Настева

Правителството внася предложение до Народното събрание за отпускане на държавна парична награда на Стоянка Настева - детска музикална учителка, за изключителни постижения и цялостния й принос в областта на образованието.

За високата професионална и всеотдайна педагогическа дейност на Стоянка Настева, за нейната отдаденост към поколения български ученици и за цялостния й принос в областта на образованието, правителството предлага да й бъде предоставена пожизнено държавна парична награда чрез изплащане на месечна сума в размер на 500 лева.

Предложението за награждаването е постъпило от инициативен комитет от гр. Русе, съставен от народни представители, ректор и преподаватели във висши училища, директори на училища и детски градини и други дейци в сферата на образованието.

Стоянка Настева работи в областта на народното творчество, издирва произведения, подходящи за децата, включително по темата „Народни игри за деца“. Участва активно в експериментирането и приемането на програми за обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст. Изнася множество открити уроци и работи по експерименталната тема „Детското творчество“.

Заедно с ученици от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ в гр. Русе Стоянка Настева поставя на сцена спектакли за деца като „Лешникотрошачката“ - балът на цветята“, „Спящата красавица“, „Цар Лъв“ и др. Превежда и адаптира за деца песни от световния фестивал за детски песни „Златната монета“ в Италия.

За професионалната си и всеотдайна педагогическа дейност Стоянка Настева получава много награди, сред които орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - втора степен, „Отличник на Министерството на образованието и науката“, наградата „Русе“ - за образование.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД ще участва в алтернативни инвестиционни фондове

Правителството даде съгласие за участие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в алтернативни инвестиционни фондове.

Това е възможност при изпълнение на финансовите инструменти за дялови и/или квази-дялови инвестиции, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД да участва като инвеститор в алтернативни инвестиционни фондове - по смисъла на Директива 2011/61 /ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41 /ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010.

Алтернативните инвестиционни фондове ще бъдат учредявани в съответствие с мандата, възложен на Фонда, по силата на финансово споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и приложимите към него инвестиционна стратегия и бизнес план, с оглед реализацията на финансови инструменти по програмата. По този начин ще се осигурят условия за ефективна реализация на дялови и/или квази-дялови инвестиции, свързани с предоставените за управление средства от Европейския съюз по изпълняваните оперативни програми на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, който изпълнява функциите на Фонд на фондовете. Предложеното решение ще осигури навременното, ефективно и законосъобразно изпълнение на дяловите инструменти по Програмата предвид периода на допустимост на разходите по нея и по-дългия инвестиционен хоризонт, приложим за тези продукти.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. Дружеството е учредено с РМС № 3 от 22.07.2015 г. и е с основен предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.

Правителството прие промени в списъка на регулираните професии в България

Министерският съвет прие изменение и допълнение в Списъка на регулираните професии в Република България.

По предложение на Министерството на туризма и въз основа на решение на Комисията за осъществяване на процедура по изготвяне на предложения за включване или изключване на професии от Списъка на регулираните професии в Република България, създадена със заповед на министъра на образованието и науката, бяха включени в Списъка на регулираните професии в Република България професията „Екскурзовод“ и професията „Планински водач“.

Спазени са условията и изискванията за регулирана професия, съгласно Закона за туризма и Закона за признаване на професионални квалификации по отношение на професията „Екскурзовод“ и професията „Планински водач“.

Правителството одобри допълнение на решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища

Правителството одобри допълнение на РМС №233/2019 за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година.

С РМС №233/2019 през април бяха утвърдени таксите за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища през следващата академична година.

След приемането му в Министерството на образованието и науката постъпи предложение от проф. д-р Магдалена Миткова - ректор на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, за допълнение на таксите за кандидатстване и обучение във връзка с откриването на Медицински факултет в структурата на Университета.

В Решението за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019-2020 година определеният брой студенти за Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, по специалността „Медицина“ е 40 (четиридесет). С допълнението се предвижда размерът на годишната такса за обучение за един студент да е 1100,00 лв. , а таксата за кандидат-студентските изпити по биология и по химия - по 70,00 лв. на изпит.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на пътни надлези за жп участък Пловдив - Бургас. Те попадат в землищата на гр. Кермен и на селата Коньово, Стоил Войвода, Събрано и Съдиево в община Нова Загора, област Сливен. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В капитала на „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД ще бъдат внесени като непарична вноска седем имота - частна държавна собственост, находящи се в гр. София, район „Красна поляна“. Имотите представляват незастроени и застоени терени с обща площ от 85 668 кв. м., чието местонахождение, добри транспортни комуникации и наличие на квалифицирана работна ръка, ги прави подходящи за реализиране на инвестиционни проекти. На министъра на икономиката е възложено да осъществи дейностите по увеличаването на капитала на дружеството със стойността на правото на собственост върху недвижимите имоти.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът на два имота, управлявани от Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Единият от имотите се намира в гр. Гълъбово и е с площ 1627 кв. м. Другият имот с площ 1 544 кв. м се намира на бул. „Съединение“ в гр. Хасково. Промяната на статута на двата имота ще създаде възможност за извършване на разпоредителни дейности, в резултат на което ще се реализират допълнителни приходи за компанията.

На община Рудозем се прехвърля собствеността върху поземлен имот в м. „Елидже“ за изграждане на водоем при ГКПП Елидже - с. Чепинци. Той ще захранва с питейна вода населението на с. Чепинци, служителите и преминаващите през ГККП „Рудозем – Ксанти“.

Министерският съвет прие също така Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд“ ЕООД, с. Искрец. Лечебното заведение е търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява 12 недвижими имота в местност Санаториумът, с. Искрец, общ. Своге. Имотите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със Закона за лечебните заведения и Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет.

България отпуска хуманитарна помощ от 200 000 евро за справяне с миграцията

Министерският съвет одобри решение за Споразумение между Европейската икономическа банка и правителството на България за принос към Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост. По силата на това споразумение България отпуска хуманитарна помощ на стойност 200 000 евро за намаляване на миграционните потоци към Европа.

Така България се включва в Инициативата за икономическа устойчивост, която осигурява и финансирането на проекти в страните от Западните Балкани за преодоляване на причините за засилена миграция към европейския континент.

Инициативата за икономическа устойчивост е проект на Европейската инвестиционна банка в сътрудничество с Европейската комисия в отговор на искане от Европейския съвет за бързо мобилизиране на допълнително финансиране в подкрепа на страните от южното съседство и Западните Балкани. Хърватия, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Словакия, Словения и Великобритания са обещали да се включат в инициативата, която има за цел да повиши икономическата устойчивост в страните, от които идват мигрантите.

Инициативата ще подпомогне Западните Балкани, както и Алжир, Египет, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина и Сирия чрез осигуряване на инвестиции в критична инфраструктура и насърчаване на подобрено предоставяне на обществени услуги и социална защита.

ЕИБ се стреми да увеличи финансирането си с 6 млрд. евро за период от 5 години (те ще бъдат добавени към вече предвидените 7.5 млрд. евро) и да насърчи допълнителни инвестиции до 15 млрд. евро.

Включването на България в инициативата представлява солидарен принос за справяне с най-сериозните предизвикателства, свързани с развитието, хуманитарните и миграционни процеси, възникнали в съседство на Европейския съюз.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на МВнР, предназначен за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Одобрен е проект на типова нота за присъединяване към Техническите споразумения относно осигуряване на поддръжка от страна домакин на Силите на НАТО с много висока степен на готовност

Правителството одобри проект на типова Нота за присъединяване /Изявление за намерение към Техническите споразумения между Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE) и Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Чехия, Република Хърватия, Република Словения, Словашката република, Република Исландия, Кралство Нидерландия, Италианската република, Република Турция, Кралство Испания и Кралство Норвегия, относно осигуряване на поддръжка от страна домакин на Силите на НАТО с много висока степен на готовност.

С Решението на Министерския съвет Република България ще бъде в състояние да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

Одобрени са позицията и съставът за четвъртата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри позицията и състава на официалната българска делегация за четвъртата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество.

Сесията ще се състои в периода 10-12 август в Туркменистан. Ще бъдат обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество: взаимна търговия, регионално развитие и благоустройство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика и др.

Предвижда се Комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Одобрени са резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 8 юли в Брюксел.

В рамките на заседанието се проведе дебат по ключовата за Финландското председателство на Съвета на ЕС тема за икономиката на благосъстоянието. Съгласно дневния ред на заседанието бяха одобрени Препоръките относно националните програми за реформи за 2019 г. към всяка държава-членка, в частта за заетостта и социалната политика.

По време на заседанието Съветът проведе дебат относно дългосрочната визия за преход към неутрална по отношение на климата икономика с аспекти в сферата на заетостта, въз основа на насочващ документ, подготвен от Председателството.

Прекратяват се концесионните договори за добив на строителни материали от находищата „Зимница“ и „Венелин“

Концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Зимница“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет, одобрявайки поисканото от концесионера прекратяване. Находище „Зимница” се намира на територията на община Мъглиж, област Стара Загора. През месец юни 2006 г. за него е сключен концесионен договор с „Инермат“ АД, гр. Стара Загора. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че бъдещото разработване на находището е икономически неизгодно.

Също по взаимно съгласие ще бъде прекратен концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци, от находище „Венелин“. Находището се намира на територията на община Долни чифлик, област Варна. През месец юли 2011 г. за него е сключен концесионен договор с варненското дружество „Ескана“ АД. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че пазарната конюнктура, характеризираща се с изключително свито потребление на естествени пясъци за строителство, налага преструктуриране на активите на концесионера и ограничаване на разходите за поддържането им.

Съгласно друго правителствено решение, с 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Овчарово“, разположено на територията на област Хасково. Промяната е по искане на концесионера - „Ватия Холдинг“ АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Овчарово“ е сключен през 2006 г. за срок от 20 години, но е влязъл в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор - 8 декември 1998 г. От находището се добиват неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали.

Правителството одобри седем разрешения за проучване на подземни богатства

„Грома Холд“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Вельов камък“, разположена в землищата на селата Клисура и Дренково, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи минимум 32 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от една година „Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Просото“, разположена в землището на село Веринско, община Ихтиман. Предвижда се титулярят да вложи минимум 37 хил. лв. в проучвателните дейности.

В площ „Тополите“, разположена на територията на община Лом, област Монтана, „Пътища М“ ЕООД ще проучва строителни материали. Разрешението за проучване се предоставя за една година, като за този срок ще бъдат инвестирани минимум 35.9 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Инмат“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Било“, разположена в землищата на селата Студена и Боснек, област Перник. Минимум 48 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателните дейности в рамките на една година, за какъвто срок се предоставя разрешението.

„Агро култури 2014“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Бялата чука“, разположена в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 55 хил. лева в проучвателните дейности.

За срок от две години „МК-719“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Костадин“, разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за две години, като се предвижда за този срок да бъдат вложени минимум 13.4 хил. лв. в проучвателните дейности.

Минимум 33 хил. лв. ще бъдат инвестирани в проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Арабка“, разположена в землищата на селата Дъбница, Крушево и Хвостяне, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 2 години на „Евроколд“ ООД.

„РИДЖ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Възел“, разположена на територията на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период ще бъдат вложени минимум 387 хил. лева в търсещо-проучвателни дейности.

Съгласно друго правителствено решение, врачанското дружество „Булстоун“ ЕООД ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Требежа“, община Мездра. Концесионната площ е с размер от 245,3 дка. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 1.9 млн. лв. без ДДС. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Мездра. За обезпечаване на производствената си дейност от „Булстоун“ ЕООД предвиждат инвестиции в размер на повече от 1 млн. лв.

МС прие промени в концесионния договор за добив на минерална вода в находище „Велинград – Чепино

Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Акварекс- В“ АД, за изменение на концесионния договор, сключен 3 май 2000 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище „Велинград – Чепино“, община Велинград, област Пазарджик.

С изменението се увеличава общият годишен експлоатационен ресурс по концесията от 10 000 кубически метра минерална вода на 108 000 кубически метра минерална вода при средноденонощен, средногодишен и върхов експлоатационен дебит до 3,42 л/сек., считано от датата на подписаното от страните допълнително споразумение.

Правителството одобри отчета за изпълнението на най-мащабния пакет от мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест

Правителството одобри доклада на заместник министър-председателя Томислав Дончев за изпълнение на решението на правителството за трансформация на модела на административното обслужване.

Това е най-мащабният досега пакет за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. В него са включени 1443 мерки, от които над 60% са вече изпълнени. За останалите кабинетът удължава крайния срок за изпълнение до 31.12.2019г.

Общо 183 услуги са отпаднали от Административния регистър, а облекчение от намаляването на административната и регулаторната тежест се очаква скоро при промяна в регистрацията на моторни превозни средства, при придобиването на недвижими имоти, както и при режимите, свързани е инвестиционни дейности и удостоверенията за характеристиката на имоти във връзка с данъчната им оценка.

Докладът отчита и позитивния ефект от проведеното проучване по метода „таен клиент“ на 15 масови услуги, предоставяни от централните и местните администрации. Поради тази причина се предвижда организирането и на втора проверка за проследяване на изпълнението на всички мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, приети от правителството от 2016 г. до сега.

Вицепремиерът Дончев е отправил покана към членовете на работодателските, бизнес и браншови организации да се включат в новото проучване.

Правителството одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името на България

Министерският съвет одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името на Република България.

От юли 2017 година Мария Габриел е европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество. В рамките на мандата й тя създава първата, изцяло цифрова програма „Цифрова Европа“ с бюджет 9,2 милиарда евро за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз. Автор е на инициативата за безплатен безжичен интернет за общините в Европа „WIFI4EU“, както и на схемата за платен трансграничен стаж за студенти „Цифрова възможност“. Мария Габирел създава първата Цифрова програма на ЕС за Западните Балкани и още през юли 2019 г. са намалени драстично таксите за роуминг между шестте балкански държави. Под ръководството на Габирел е изработено ново европейско законодателство за киберсигурност, включващо засилване на Европейската агенция за киберсигурност и за първи път рамка за сертифициране на продукти и услуги в тази сфера.

Мария Габриел е два пъти член на Европейски парламент и два пъти става „Евродепутат на годината“ - през 2016 г. в категория „Развитие“ и през 2013 г. в категория „Равенство между половете“ . Като член на Европейския парламент тя става най-младият ръководител на мисия на ЕС за наблюдение на избори в трети страни. Докладчик е по 1/3 от всички споразумения на ЕС за либерализиране на визовия режим с трети страни. Създава и работна група по пчеларство в Европейския парламент.

Одобрен е отчетът на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет Отчет на Шестмесечна програма е приоритетните за Република България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на Европейския Съюз (януари - юни 2019 г.).

Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2019 г.).

В Шестмесечната програма бяха включени общо 68 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през първите 6 месеца по време на Румънското председателство на Съвета на ЕС и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес.

Всички включени в Шестмесечната програма законодателни досиета и теми бяха докладвани на заседания на Съвета по европейските въпроси.

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/, които са свързани и се отнасят до дейността на „клиринговата къща“.

В ЗСТБ е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като клирингова къща, който режим не е вписан в административния регистър. В тази връзка се предлага по преценка на административния орган да се допълни списъка или режимът да премине в регистрационен. Предлага се също така, ако лицензионният режим за клирингова къща се запази, да се посочат изчерпателно основанията за отказ за издаване на лиценз, особените правила по издаване, спиране, прекратяване и отнемане на лиценза, както и да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща.

В Европа правилата за клирингов механизъм са установени в борсовите правилници на съответните стокови борси и клиринговането се осъществява чрез самите тях, а не чрез отделна клирингова финансова институция. Към момента, анализът на бъдещите потенциални пазарни възможности в Република България и Черноморския регион не очертава нива на търсенето и предлагането на борсови стоки, които да обосновават необходимостта от наличието на клирингова къща като самостоятелна институция. Поради гореизложеното и в следствие на пазарния анализ в краткосрочен и дългосрочен план, не е необходимо прилагането на лицензионен режим за създаване на отделна финансова клирингова институция, а е достатъчно клиринговият механизъм да бъде уреден в борсовия правилник на съответната стокова борса.

С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада до сега съществуващ излишен лицензионен режим, което ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса.

За помощи за деца ще се кандидатства и по електронен път

Заявления за получаване на всички видове семейни помощи за деца ще може да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, които бяха одобрени от правителството. Досега документи се подаваха само лично в дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на заявителя. С промяната се цели намаляване на административната тежест и улесняване на гражданите при кандидатстване за помощи.

Промените в правилника са свързани с направените изменения в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 1 август 2019 г. В съответствие със Закона за семейни помощи за деца се урежда редът за предоставяне на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на два пъти. Урежда се и редът за промяна на предоставянето на тази помощ от пари в натура и обратно в съответствие с възникналите или отпаднали обстоятелства.

Правителството одобри проектодоговора за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет одобри проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“. Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“ за срок от една година. Срокът на досегашния договор изтича на 31 юли 2019 г.

От 2002 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността на централата за ядрена вреда. Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност“ за АЕЦ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда“ от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗБИЯЕ експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

„Национална електрическа компания“ ЕАД ще продаде на АЕЦ „Козлодуй“ част от наличното оборудване на площадка „Белене“

„Национална електрическа компания“ ЕАД ще може да продаде на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД част от наличното старо оборудване, което се намира на площадката на АЕЦ „Белене“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Става въпрос за филтри, вентилатори и други детайли, които са от съществено значение за изпълнение на програмите за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ и за увеличаване на мощността на реакторната установка до 104%. Стойността на предвиденото за продажба оборудване е близо 2.8 млн. лв. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне между двете дружества.

Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител, след прието решение на Министерския съвет.

Изпълнението на програмите за продължаване на експлоатационния срок на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ изисква доставка на резервни части за ремонт или доставка на ново оборудване с цел поддържане в изправно състояние на съоръженията. Наличното на площадката на АЕЦ „Белене“ оборудване е аналогично с проектно-монтираното в АЕЦ „Козлодуй“ и позволява взаимната им замяна. Използването на аналогично оборудване от площадката на АЕЦ „Белене“ ще спести на АЕЦ „Козлодуй“ време и разходи за допълнителни изследвания и проекти за адаптиране към съществуващите системи.

Интернет страниците на институциите и на доставчиците на обществени услуги стават достъпни за хора с увреждания

Кабинетът ще предложи на Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.

С промените се гарантира по-голяма достъпност за хора с увреждания до интернет страниците и мобилните приложения на обществените организации и на доставчиците на обществени услуги – в т.ч. образователни, здравни, водоснабдителни, топлоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови и т.н. Също така се създават норми и стандарти за постигане на универсален дизайн, гарантиращ достъпност до информация и услуги на публичните сайтове.

Чрез измененията ще се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.

Друга промяна е свързана с подобряване на комуникацията между администрациите, гражданите и бизнеса чрез регламентиране на изпращането на електронните документи и заявяване на електронни административни услуги.

Ще бъдат създадени условия за ефективна системна интеграция на информационните системи на административните органи, с цел гарантиране на тяхната сигурност и работоспособност.

Коментари

Задължително поле