Вижте какво реши Министерски съвет днес, 6 февруари 2019 г.

Национална потребителна кооперация на слепите в България е призната за представителна организация в Националния съвет за хората с увреждания

Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ е призната за национално представителна организация в Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет за срок от три години, считано от 18.02.2019 г.

Кооперацията осъществява трудова и професионална рехабилитация на своите членове, работи за развитието на единния кооперативен пазар и на пазара за социални услуги. Организацията има изцяло социален характер и съдейства за благосъстоянието и задоволяване интересите и потребностите на своите членове във връзка с тяхната интеграция и социализация в обществото. Дейностите на кооперацията са насочени към трудоустрояване, материално стимулиране, подпомагане в натура и предоставяне на социални услуги, специални грижи за самотните, лежащо болните, младите хора и семействата, както и осигуряване на правна, методическа, техническа помощ и др.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания. В него участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хора с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Одобрена е българската кандидатура за поста съветник в Секретариата на Дунавската комисия

Кабинетът одобри кандидатурата на Сергей Църнаклийски да бъде предложена за поста съветник в Секретариата на Дунавската комисия.

К.д.п. Сергей Църнаклийски притежава значителен опит по проблемите на дунавското корабоплаване и в областта на международните отношения. От юли 2013 г. той заема длъжността съветник по техническите въпроси в Секретариата на Дунавската комисия.

Предвижда се издигането на българската кандидатура да се направи в рамките на предстоящото през март 2019 г. извънредно заседание на Дунавската комисия и да бъде одобрена по време на редовната 92-ра сесия през юни.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на ДКСИ

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г. в размер на 2 850 000 лв.

Средствата са необходими за извършване на дейности по изграждане на охраняем периметър, вътрешно преустройство на помещения и надграждане на структурно-кабелните системи и специалните системи за сигурност за недвижим имот, закупен в полза на държавата за нуждите на ДКСИ и на нейната администрация, находящ се на ул. „Козлодуй“ № 4 в гр. София.

Посочените дейности са свързани с изпълнението на изискванията по видовете сигурност на класифицираната информация, заложени в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане, в правната рамка на ЕС по отношение на защитата на класифицирана информация и Политиката на НАТО по сигурността и подкрепящите я директиви.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет отнема правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, намиращ се на пл. „Освобождение“ № 7 в гр. Ямбол, поради отпаднала за ведомството необходимост. Частта от имота, която включва два самостоятелни обекта на четвъртия етаж в сградата, се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се в последствие тя да бъде предоставена за управление на Дирекцията за национален строителен контрол с цел осигуряване на подходящи работни помещения.

Съгласно друго правителствено Решение „Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез търг с тайно наддаване своя дял от недвижим имот в град Рила. Дружеството притежава 153 кв. м от сграда, в която преди години се е помещавала пощенска станция. Другият собственик на имота - „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, не проявява интерес към покупката на дела на „Български пощи“. Сградата не се използва от пощенския оператор и поддръжката й е свързана с неоправдани разходи.

Одобрен е проект на споразумение за извършване на бюджетен преглед на България от ОИСР

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). То предвижда извършване на бюджетен преглед на България от страна на ОИСР.

С приетото решение се упълномощава министърът на финансите да проведе преговори и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация.

България ще бъде оценявана по степента на съответствие с насоките „OECD Council Recommendation on Budgetary Governance (2015)“. Прегледът ще оцени многогодишните усилия на страната за въвеждането на реформи в областта на бюджета и постигнатите резултати от тях. По този начин ще се даде позитивен сигнал за ангажираността на страната по прилагането на международни стандарти и добри практики в процеса на бюджетиране и управление на публичните финанси.

Споделяйки своя опит, България ще има възможността да се сравнява с най- добрите достижения в областта на управлението на бюджета и да получи реалистична оценка за текущото състояние спрямо стандартите, които са заложени в препоръките на ОИСР, което би мотивирало реформи, ако това е необходимо.

Първият преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за България бе направен през 2008-2009 г.

Одобрена е позицията на страната ни за предстоящо заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 февруари в Брюксел. Очаква се Съветът да постигне общ подход по прегледа на Европейската система за финансов надзор и да бъдат обменени мнения по съобщението на ЕК за по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС. Очаква се също така ЕКОФИН да одобри заключения по Доклада за фискалната устойчивост за 2018 г. и по насоките за бюджета на ЕС за 2020., както и да приеме проекта на препоръка на Съвета по освобождаването от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2017 г.

На 22 януари се проведе заседание на ЕКОФИН, в рамките на което се състоя политически дебат по програмата InvestEU и прегледа на Европейската система за финансовия надзор. В контекста на Европейския семестър за 2019 г. Съветът прие заключения за Годишния обзор на растежа и за Доклада за механизма за предупреждение, също така одобри препоръка, свързана с икономическата политика на еврозоната. На заседанието бяха представени приоритетите на Румънското председателство в областта икономическата и финансовата политика и резултатите от срещата на Европейския съвет във формат Еврогрупа през декември 2018 г.

Съветът на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ предстои да заседава неформално на 7 и 8 февруари в Букурещ. В част „Правосъдие“ ще бъдат обсъдени начините за по-нататъшно развитие нa съдебното сътрудничество по граждански и търговски въпроси чрез анализ на прилагането на съществуващото европейско законодателство и на необходимостта от предприемане на нови законодателни инициативи на ниво ЕС. Министрите на правосъдието ще вземат отношение и по поставените от Румънското председателство въпроси за бъдещето на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на общото съдебно пространство на Европейския съюз. Във формат „Вътрешни работи“ ще бъде обсъдено засилването на сътрудничеството в борбата с тероризма в ЕС. Други теми от дневния ред са политиката на ЕС в областта на миграцията и убежището, както и полицията в свързания свят.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за развитието на академичния състав

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Целта е да се осигури създаването на по-­добри условия за обективно и безпристрастно прилагане на минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в научна област „Природни науки, математика и информатика“.

Причините, налагащи промените в Правилника в посочената област на висше образование, са следствие от прилагането на изискваните минимални наукометрични показатели за различните научни степени и академични длъжности.

Съгласно приетите изменения се премахва деленето на броя на авторите при отчитане броя на публикациите за даден учен поради факта, че науката в цитираната област е колективно дело и чрез деленето не се стимулират комплексните и мултидисциплинарни изследвания. Вместо това се предлага начин за отразяване качеството на тези публикации.

За повишаване дела на нематериалната част на българската икономика - показателите за патенти и полезни образци се преместват в групата показатели Г от група Е, като същевременно полученият патент се оценява като публикация с най-високо качество - 25 точки, а заявката за патент или полезен модел - с 15 точки.

Правят се специфични изменения в тежестта на отделните показатели за посочената научна област, отбелязващи различията помежду им и отразяването им в научната литература, научноизследователските проекти и др.

Предлаганите промени в Правилника са съобразени със

спецификата на научна област 4. Природни науки, математика и информатика и ще доведат до създаване на по-добри условия за обективност и безпристрастност при оценяването на научните резултати в посочената област. Същевременно ще се осигури възможност за по-ефективен контрол върху провежданите процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Правителството призна Хуан Гуайдо за временно изпълняващ функциите на президент на Венецуела

Министерският съвет на Република България одобри позицията на българската страна за изразяване на подкрепа за Хуан Гуайдо в качеството му на временно изпълняващ функциите на държавен глава на Боливарска република Венецуела.

Страната се намира в остра политическа, социално-икономическа и хуманитарна криза и криза на сигурността, към която през последната година се добави и тежка миграционна криза. По официални данни Венецуела са напуснали вече около 4 млн. души. Инфлацията е на път да достигне 1,7 милиона процента, а в страната липсват стоки от първа необходимост.

На 5.01.2019 г. встъпи в длъжност новият председател на Националната асамблея Хуан Гуайдо. На церемонията са присъствали посланиците на държавите-членки на ЕС. На 10.01.2019 г. президентът Мадуро встъпи в длъжност за нов президентски мандат в сградата на Върховния съд. Държавите- членки на ЕС не изпратиха представители на церемонията.

На 26 януари 2019 г. ЕС, включително България, призова за спешно провеждане на свободни, прозрачни и честни президентски избори във Венецуела. Държавите-членки посочиха, че ако не бъде обявено организирането на нови избори, в рамките на следващите дни, ще предприемат действия, включително по въпроса за признаване на ръководството на страната в съответствие с член 233 от Конституцията на Венецуела.

В своя резолюция от 31.01.2019 г. ЕП признава обявилия се за временен президент на Венецуела Хуан Гуайдо за изпълняващ функциите на държавен глава на страната. Към настоящия момент редица държави-членки признаха Гуайдо за действащ президент на Боливарска Република Венецуела.

Предвид цялостната криза във Венецуела и необходимостта от предприемане на бързи и адекватни политически мерки за нейното разрешаване, както и от спешно свикване на свободни, прозрачни и честни президентски избори, България изразява подкрепа за Хуан Гуайдо в качеството му на временно изпълняващ функциите на държавен глава на Боливарска република Венецуела.

Правителството даде мандат за одобряване на архитектура на електронното управление

Министерският съвет възложи на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да одобри общото описание на архитектурата на електронното управление в Република България, както и да осигури ред за достъп на отговорните администрации до документа.

Разработването на гореспоменатия документ ще играе ролята на рамка, която да включва основните елементи на електронното управление - правна рамка, оперативна съвместимост, електронна идентификация, работни процеси, информационни ресурси и сигурност.

Следването на единна национална архитектура на е-управлението е необходимо за консолидация на техническата и информационна инфраструктура в областта и интеграция на работните процеси и процедури във всички засегнати ведомства.

Общото описание на архитектурата на електронното управление се разработва с активното участие на всички заинтересовани страни - Държавна агенция „Електронно управление“, експерти от други администрации и представители на академичния сектор, като е одобрено от Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към Председателя на ДАЕУ.

Коментари

Задължително поле