Вижте какво реши служебният кабинет на 22 февруари 2017

Снимка: Архив

Иван Сергисов е определен

за временно изпълняващ длъжността

областен управител на Монтана

Правителството освободи Ивайло Петров като областен управител на област Монтана след подадено от него заявление.

За временно изпълняващ длъжността – до назначаването на титуляр, е назначен заместник-областният управител Иван Сергисов.

Вицепремиерът Янев поема координацията

на антикорупционните политики, вицепремиерът Семерджиев ще ръководи Комисията

за борба срещу противообществените прояви

на малолетните и непълнолетните

Правителството възложи координацията на антикорупционните политики и председателството на Националния съвет по антикорупционни политики на заместник министър-председателя Стефан Янев. Това стана с промяна в решението за приемане на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 и в постановлението за създаване на Националния съвет.

С друго решение вицепремиерът по социални политики и министър на здравеопазването Илко Семерджиев беше определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

Направените промени са свързани с новите структура на правителството и функционални компетентности на вицепремиерите.

Приет е план с мерки за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка

Правителството прие отчета за 2016 г. и одобри План за действие през 2017 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия в рамките на механизма за сътрудничество и оценка.

В Плана за действие за 2016 г. бяха включени 59 законодателни, организационни и аналитични мерки, които целяха преодоляване на посочените от Комисията слабости. Те бяха групирани в пет основни области – независимост, отчетност и етика на съдебната власт; реформа на съдебната система; стандарти в съдебната система; противодействие на корупцията; борба с организираната престъпност.

Отчетът за постигнатите резултати показва, че 30 от набелязаните мерки са изпълнени, а 24 са в процес на изпълнение. Петте мерки, които не са изпълнени, са основно в частта за противодействие на корупцията и са взети предвид при разработването на плана за 2017 г.

Сред изпълнените мерки са приетите изменения в Закона за съдебната власт в съответствие с промените в Конституцията, изготвеният анализ на делата за корупция за периода януари 2013 г. – март 2016 г., разработените промени в НПК с оглед облекчаване на прекалено формалния процес и сложността на правилата, свързани със събирането и допустимостта на доказателства по време на досъдебната и съдебната фаза, оптимизирането на щатните длъжности в органите на съдебната власт, новата методика за атестиране на магистратите, изготвеният анализ на Прокуратурата от независими експерти с помощта на Европейската комисия и др.

В одобрения План за действие през 2017 г. са включени мерки и действия на институциите, които адресират конкретните препоръки от доклада на ЕК от 25 януари 2017 г. По част от набелязаните мерки работата вече е започнала. Например, изпълнена е една от основните в областта на независимостта и отчетността на съдебната власт със срок м. февруари – приемането на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Изработена е и промяна в правилата за избор на председатели на ВКС и на ВАС и на Главен прокурор, съобразени с новите разпоредби в ЗСВ.

В областта на нормативната уредба предстои приемането на изменения в НПК и НК във връзка с проследяване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

За продължаване на реформата в съдебната власт са заложени мерки за развитие на съдебната карта и за намаляване на натовареността в съдилищата, извършване на проверки на разпределението на делата в най-натоварените органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор, приемане на план за изпълнение на препоръките от независимия анализ на Прокуратурата.

Одобрени са поредица от мерки за противодействие на корупцията и борбата с организираната престъпност. Сред тях са внасянето на законопроект за противодействие на корупцията, прозрачност при докладване на случаите за корупция, отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи по високите етажи, постоянен мониторинг върху разходване на средствата за овладяване на миграционния натиск, проверки на мобилните митнически групи непосредствено след зоните на ГКПП, идентифициране на корупционни практики във връзка с доставката и употребата на медицински изделия, ежемесечно информиране на ВСС от съдилищата за постановените съдебни актове по дела, свързани с организираната престъпност, и др.

72 деца ще получат персонални пенсии

72 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 106,33 лв. месечно, реши правителството.

Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 март. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 44 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Правителството осигури средства за провеждането на Световното първенство по волейбол за мъже

в София през 2018 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за тази година във връзка с организирането и провеждането на Световното първенство по волейбол за мъже в България през 2018 г. Общият размер на одобрените разходи възлиза на 5 400 000 лв., които ще бъдат осигурени за сметка на предвидените средства по централния бюджет.

Световното първенство по волейбол за мъже е едно от най-престижните състезания в света. През 2018 г. шампионатът за първи път ще се проведе при домакинството на две държави – България и Италия. Планира се състезанията на най-силните отбори по волейбол да се провеждат в София, Варна, Русе и Пловдив. Очакванията са за засилен интерес както от страна на българските зрители, така и на тези от чужбина.

България е била домакин на световно първенство по волейбол за последно през 1970 г. Провеждането на спортната проява ще утвърди авторитета на страната ни сред световната спортна общественост, ще окаже положително въздействие върху развитието и популяризирането на българския спорт и възможностите на българските спортисти за изява.

Правителството разпореди 50% от отчисленията

от печалбата за 2016 г. на държавните предприятия и търговски дружества да бъдат внесени

в полза на държавата

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2016 година.

В съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2017 г. процентът на отчисления от печалбата е 50 на сто. При разпределяне на печалбата се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 година.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2017 г., а 15 юли 2017 г. – за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството.

С Разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2017 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

„Български пощи“ ЕАД ще продаде недвижим имот в община Карнобат

Министерският съвет даде съгласието си да бъдат продадени 220/1100 идеални части от недвижим имот, съсобственост на „Български пощи“ ЕАД в землището на с. Соколово, община Карнобат. Той представлява дворно място с площ от 1100 кв. м и сграда със застроена площ от 71 кв. м.

Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне със съсобственика на имота – физическо лице.

Теренът не е необходим за основната дейност на „Български пощи“ ЕАД. Продажбата на неоперативни активи на дружеството е продължение на политиката на понижаване на разходите и увеличаване на приходите му.

Одобрени са позиции за две заседания

на Съвета на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 27 февруари в Брюксел. На него ще бъдат обменени мнения по публикувания от ЕК пакет „Чиста енергия за всички европейци“, съдържащ законодателни предложения в областта на електроенергийния пазарен модел, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и управлението на Енергийния съюз. Очаква се ЕК да представи втори доклад за състоянието на Енергийния съюз.

Малтийското председателство на Съвета ще информира министрите за актуалното състояние на преговорите по текущи досиета като мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ, както и за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност.

Одобрена беше и позицията на страната за заседанието на Съвета по околна среда, което ще се състои на 28 февруари в Брюксел.

Очаква се да бъде обсъдено предложение за директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции. Министрите ще коментират също изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Те ще обсъдят екологизирането на Европейския семестър и ще направят преглед на изпълнението на законодателството в областта на околната среда. Ще бъдат обменени мнения по въпроси, засягащи възможностите за по-добро използване на Прегледа като инструмент за ефективно изпълнение на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда.

С промени в Правилника за прилагане

на Закона за тютюна се въвеждат изисквания

на евродиректива

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Чрез тях се постига пълно въвеждане на изискванията на Директива 2014/40/ЕС в националното ни законодателство.

Промените се отнасят до предоставянето на информация за съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-член на ЕС такива изделия, следва да предоставят информация за съставките, използвани при производството им чрез Общия портал на Европейския съюз (EU-CEG). Информацията е дължима преди пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневите изделия.

Правителството одобри позицията на България

по дело на Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз С-552/16 „Уинд Иновейшън 1“ ЕООД в ликвидация и даде съгласие за встъпване в производство. Делото е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения по ДДС. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-град във връзка с административно дело №659/2016 г. с жалбоподател – „Уинд Иновейшън 1“ ЕООД в ликвидация, и ответник по жалбата – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централното управление на НАП.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на чл. 176, §2 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с оглед приспадането на данъчен кредит за юридическо лице в ликвидация.

Конституирането на България в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Правителството предлага прекратяване

на правомощията на главния секретар на МВР

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за прекратяване правомощията на главен секретар на МВР на главен комисар Георги Костов и за освобождаването му от длъжност.

До назначаването на нов главен секретар, неговите правомощия ще се изпълняват от заместник главния секретар на МВР.

Коментари

Задължително поле