Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 1 юли 2020 г.

Снимка: Архив

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, в сряда, 1 юли, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО ГРИГО¬РОВ С ОРДЕН „ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА“ ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на здравеопазването 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В OTBOPEH ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРЕЗ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

3. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗ¬ПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВ¬ДИВ: ЖП УЧАСТЪК ЕЛИН ПЕЛИН – КОСТЕНЕЦ“ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕ¬РАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 (ОПТИ).
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОК¬ЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕН¬ЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ¬ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО¬ТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
Внася: министърът на околната среда и водите

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧАСТТА ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ДЪРВЕСИНАТА И НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОР¬СКИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 179, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИ¬ТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на младежта и спорта

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА¬ТА ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА¬ТА ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ТРИ ГОДИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧ¬ВАНИЯ И КОНВЕРСАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМ¬ЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГО¬ЕВГРАД.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИС¬ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ¬ЛЕН ФОНД.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРС¬ТВОТО НА ОТБРАНАТА.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ¬ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ¬СТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МИ¬НИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛОВДИВ, ЗА ИМОТ - ПУБ¬ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОС¬ТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В КОЛОМБО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВА¬ЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ШРИЛАНКИЙСКИЯ ГРАЖДАНИН АНДРЕ МИЛЕС ЕРИСТУС ФЕРНАНДО ЗА ПОЧЕТ¬НО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА¬РИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В КОЛОМБО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИ¬ТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН¬СУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕ¬НО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАС¬ТИТЕ ЛОВЕЧ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, СТАРА ЗАГОРА, ПЛОВДИВ, ХАС-КОВО, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН И КЪРДЖАЛИ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ АНАСТАСИЯ СОЛАКОВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОН¬СУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВА-ЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЛОВЕЧ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, СТАРА ЗАГОРА, ПЛОВДИВ, ХАСКОВО, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН И КЪРДЖАЛИ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИ¬НИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 8 ЮНИ 2020 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИ¬НИСТРИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ, ПРОВЕДЕНА НА 9 ЮНИ 2020 Г.
Внася: министърът на финансите

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ¬ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕ¬НА НА 12 ЮНИ 2020 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮНИ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СИЛИСТАР“, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Внася: министърът на правосъдието

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи 

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИН¬ФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

Коментари

Задължително поле