Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 27 май 2020 г.

Снимка: МС

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава утре при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИ¬СЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕК¬СПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МИНИС¬ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.
Внася: министърът на икономиката 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ В ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОС¬ТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, НАХОДЯЩИ СЕ В С. БИСЕР, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБ¬ЛАСТ ХАСКОВО, В ПОЛЗА НА „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМ-ПАНИЯ” ЕАД.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВО¬ЗИ” ЕООД - СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА¬НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ¬ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАЙ 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката 

6. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВ¬РОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”, ПРОВЕДЕНА НА 5 МАЙ 2020 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДО¬БИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМ¬НИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - КВАРЦОВИ СИЕ¬НИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАРИЕРА I-ВИ МАЙ ВИТОША”, РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.
Внася: министърът на енергетиката 

Коментари

Задължително поле