Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 4 март 2021 г.

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРО­ФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18 Г. В РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2025 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2024 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИГИ­ТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ”.
Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ.
Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАУЧНИ КОН­СУЛТАЦИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.
Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 257 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРА­МА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИ­ШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 310 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОР­ТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛ­КИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИ­ТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД.
Внася: министърът на икономиката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИ­ЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИ­ЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 573 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 - 2020 Г. НА СРЕДСТВА­ТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОС­ЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, И ПОДГОТОВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО, ЦИФРОВО И УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВА­НЕ НА ИКОНОМИКАТА (REACT-EU).
Внася: заместник министър-председателят 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДА­ВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛО С-520/20, НАЧАЛНИКЪТ НА РА­ЙОННОТО УПРАВЛЕНИЕ - СИЛИСТРА, ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВ­НИЯ СЪД - СИЛИСТРА.
Внася: министърът на вътрешните работи

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИ­ТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ­ЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА.
Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
Внася: министърът на правосъдието

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: заместник министър-председателят 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика