Вижте какво ще решава Министерският съвет на 28 ноември 2017

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. КРУМ КАЦАРОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ – ВТОРА СТЕПЕН

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛАНЕИЕ №85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ ОТ О.Т. 233 ПРЕЗ О.Т. 232-О.Т. 231-О.Т. 230-О.Т. 229-О.Т. 228-О.Т.227 ДО О.Т. 226 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ О.Т. 226-О.Т. 225-О.Т. 224-О.Т. 219 ДО О.Т. 220, ЗАВЪРШВАЩО В ОБРЪЩАЛО ОТ О.Т. 220 ПРЕЗ О.Т.221- О.Т. 222 ДО О.Т. 223 ОТ КВ. №15, 17, 57 И 58 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО, СЗ – 3 ЧАСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ЛС ТЮБС“ АД, ГР. ГАБРОВО, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУБИ“

Внася: министърът на икономиката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАП ЗА НУЖДИТЕ НА ОФИС ЯМБОЛ ПРИ ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА НАП – БУРГАС

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №603 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕДНА ВРЕМЕННА БРОЙКА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛ ЗА ПОДПОМОГАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БРЮКСЕЛ В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЛУЖБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ И ДРУГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖЕНЕВА

Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СПЕШЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СТАБИЛНОСТ И СПРАВЯНЕ С ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ЗА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ И РАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА В АФРИКА И ЗА НЕГОВИЯ ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК, ПОДПИСАНО НА 12 НОЕМВРИ 2015 Г. В ЛА ВАЛЕТА

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТАТУТ НА БЪЛГАРО-САУДИТСКА СМЕСЕНА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Внася: министърът на икономиката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕЛИТЕ КАМЪНИ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, ГР. БУРГАС

Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №501 ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШНИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКА НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕЗАСЕЛВАНЕ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Внася: министърът на околната среда и водите

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 НОЕМВРИ И 1 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Задължително поле