Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 17 април 2019 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 17 април, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - БУРГАС.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 7541/18) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА ТЕЛЕФОННА ВРЪЗКА „ВАРДАР“, ПОДПИСАНО НА 5 ОКТОМВРИ 2004 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА ИРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА МАЛТА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВО¬ТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНА¬ТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА ОТНОСНО ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ В ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТ 4 МАЙ 2016 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „А.З.К. ПРОПЪРТИС“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПЛАНА ХАЙТС“.

Внася: министърът на икономиката

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСЛЯМ¬СКА РЕПУБЛИКА ИРАН.

Внася: министърът на икономиката

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДНЕПРОПЕТРОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА УКРАЙНА.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНИЯ СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ТРАНСПОРТ“, ПРОВЕДЕН НА 26 И 27 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПАРТИДИТЕ ПО ЧЛ. 192, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ, КАКТО И НА ОБРАЗЦИ НА ПИСМЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАЛИМАНЦИ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛИМАНЦИ, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СУВОРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО, И ЕТ „МОНИО-48-МОМЧИЛ СТАНКОВ“, И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА КОНЦЕСИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БОАЗА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАЙДУШКО И ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, СКЛЮЧЕН НА 14 ЮНИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПИМ“ ЕООД - ТЪРГОВИЩЕ, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИ¬ЩЕ „ПОКРОВАН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВАН, ОБЩИ¬НА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, НА „ГНАЙС И КО“ ООД - ИВАЙЛОВ¬ГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЕН-ДЖИ-СЕВЕР“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „МАРОНАС“ ООД - ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА-НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГО-УСТРОЙСТВОТО, И ЕТ „ВИКИ-90-ЗЛАТКО ЗЕЛЕНИКОВ“.

Внася: министърът на туризма

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА-ХТИ“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД.

Внася: министърът на туризма

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ИСУН) И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ПОСРЕДСТВОМ ИСУН, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България