Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 16 октомври 2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ НА СТАТУТ НА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА WELMEC E.V. И ЗА РАЗПУСКАНЕТО НА ЕВРО­ПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗАКОНОВАТА МЕТРОЛОГИЯ.

Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ВЕДОМСТВА ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИ­НЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИ­ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТА­НИЕ И СПОРТ.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМА­ГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014- 2020 Г., ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩИНИ И РАЙО­НИ НА ОБЩИНИ, В РАЗМЕР ДО 5 НА СТО НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМ­ЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА „ОБЕКТ ЛОПОВО“, СВЪРЗАН С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА­ТА НА СТРАНАТА, С. КОЛАРОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ „POSEIDON“, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА ФЕДЕ­РАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, В ПРИЛЕЖАЩАТА ЗОНА И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРО­ВЕЖДАНЕТО НА КОМПЛЕКСНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО СЕ ПЛАНИРА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ ОТ АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ЗА ВРЕМЕТО ОТ 3 ДО 22 НОЕМВРИ 2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, И ПОСЕЩЕНИЯ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 3 ДО 6 НОЕМВРИ 2019 Г. И ОТ 22 ДО 25 НОЕМВРИ 2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕ­ЩИ ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОБИЛЕН МОДУЛ ПО КОМУНИКА­ЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА НАТО С ЛИЧНОТО ИМ ВЪОРЪ­ЖЕНИЕ И ЕКИПИРОВКА В МИСИЯТА НА НАТО ЗА ПОДГОТОВКА, СЪВЕТВА­НЕ И ПОДПОМАГАНЕ В АФГАНИСТАН „РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 22 ДО 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. В ХЕЛЗИНКИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 15-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ТУНИЗИЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКО­НОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 22 ДО 24 ОК­ТОМВРИ 2019 Г. В ТУНИС.

Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД ПРЕДЛОЖЕ­НИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ (СОНДАЖ) - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИВАЩО МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛ­НА ВОДА „БАНКЯ“, РАЙОН БАНКЯ, ОБЛАСТ СОФИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ОТ 29 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ „БАНКЯ“, РАЙОН БАНКЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИ­НА, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 1 ХГ „ИВАНЯНЕ“ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И СОНДАЖ ТК № 1 „ИВАНЯНЕ” - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 7 АПРИЛ 2005 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 14 ЯНУАРИ 2010 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2010 Г., ДОПЪЛ­НИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 13 АВГУСТ 2013 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 ОТ 28 МАЙ 2015 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕ­НИЕ № 6 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г. И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗГРАЖ­ДАНЕ НА НОВОТО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИ­ЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на икономиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧ­НИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИН­СКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внасят: министърът на здравеопазването

министърът на труда и социалната политика

Коментари

Задължително поле