Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 20 ноември 2019 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 20 ноември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ 18 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.

Внася: министърът на финансите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCA „ЛИЦЕНЗИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНСТРУКТИВНИ СИМУЛАЦИИ JCATS (JOINT CONFLICT&TACTICAL SIMULATION), ВКЛЮЧВАЩИ ЛИЦЕНЗИ ЗА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА „LINUX“ ВЕРСИЯ RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) И ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА НОВОТО ОБОРУДВАНЕ“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГО­ВОР ЗА МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕРНИ АКТУАЛИ­ЗАЦИИ, УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЛЕКТОМОБИЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ULTIMATE BUILDING MACHINE SYSTEM - UBM).

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РОЛЯ­ТА НА ВОДЕЩА НАЦИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВ ПРОЕКТ ПО ДОВЕРИТЕЛ­НИЯ ФОНД НА НАТО ПО ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТБРАНИТЕ­ЛЕН И СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА КАПАЦИТЕТ (DCB) ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ОКАЗВАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КРИЗИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

8. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „ОРЕШЕ“, УЧАСТЪЦИ „СЕВЕРЕН“ И „ЮЖЕН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИ­ЩЕТО НА С. ОРЕШЕ, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „СТОУН ФИЛС“ ООД - С. ГЪРМЕН.

Внася: министърът на енергетиката

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ ЗАКОН.

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФ­ТЕН ПРОИЗХОД.

Внася: министърът на икономиката

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ­ТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

Коментари

Задължително поле