Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 18 декември 2019 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 18 декември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ГЛОБАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА БАЗА ДАННИ ЗА ПРИХОДИТЕ (GLOBAL REVENUE STATISTICS DATABASE) НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР).

Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2019-2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019-2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: министър-председателят

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ДО

2025 Г.

Внася: министърът на правосъдието

7.. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ГОДИШНИ ВНОСКИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОСНОВНИТЕ БЮДЖЕТИ НА ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ), НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА БЕЖАНЦИТЕ (ВКБООН), НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА (ОССЕ) И НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ - ЖЕНИ, В ПОДКРЕПА НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на правосъдието

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ И НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“.

Внася: заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА „МАРИЦА" ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „СГЛОБЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОМПОНЕНТИ ЗА НОСОВА ЧАСТ НА САМОЛЕТ AIRBUS А350 В ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА „ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД В ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА НА С. РАДИНОВО", С. РАДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на икономиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНИ СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА" АД - СИЛИСТРА.

Внася: министърът на здравеопазването

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД 'ЗЕМЕДЕЛИЕ" ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите.

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА, ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, ПОДПИСАНА НА 6 НОЕМВРИ 2019Г. В БАКУ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА ДВУСТРАННИ СПОГОДБИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, НА КИРГИЗКАТА РЕПУБЛИКА И НА РЕПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН.

Внася: министърът на труда и социалната политика

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР.

Внася: министърът на образованието и науката

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В-1489 МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНАТА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА, ОТНАСЯЩО СЕ ДО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО C-27J SPARTAN.

Внася: заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

29. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ФОРМАТИ „СПОРТ" И „МЛАДЕЖ", ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на младежта и спорта

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - „МОРСКИ ПЛАЖ „БЯЛА-ЦЕНТРАЛЕН I", ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И СД „БРАТЯ МОСКОВЯНОВИ - БЯЛА СЪНСЕНДС И С-ИЕ".

Внася: министърът на туризма

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА - ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СВ. ИВАН", РАЗПОЛОЖЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАРА ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, СКЛЮЧЕН НА 28 ФЕВРУАРИ 2013 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ОТ МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ТРАФИК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД - ДЕВНЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ - КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ „СЕЛСКИ НИВИ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 9 ОКТОМВРИ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД - ДЕВНЯ.

Внася: министърът на енергетиката

34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ЛАТИТОАНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЧУКИТЕ", ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АРТЕСКОС" АД - ДИМИТРОВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПЯСЪК ОТ НАХОДИЩЕ „МАНИЦА", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВИНИЦА, ГР. ВАРНА, ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК, ОТ НАХОДИЩЕ „МАНИЦА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВИНИЦА, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 3 ОКТОМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА И ЕТ „МОРСКИ БРЯГ - ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

36. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЛАТОТО", ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

37. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОНАК TAPЛА", ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.

Внася: министърът на енергетиката

38. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗМЕНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРАИЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „УМАТА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРУШЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „ФЕМИЛИ - ФИЛИБЕВ - С-ИЕ" ООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

39. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - МОНЦОГАБРО, ОТ НАХОДИЩЕ „БЪЗГОВЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КЛАДНИЦА, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

40. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗМЕНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ТРАХИАНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯБЪЛКОВО", ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АРТЕСКОС" АД, ДИМИТРОВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

41. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЗВЕЗДА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЛЕТЕНА, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

42. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКЛАНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА В ПЛОЩТА „БАТАКЛИЙСКО", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ВЕТРЕН И С. ВИНОГРАДЕЦ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

43. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

44. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

45. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

46. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

Коментари

Задължително поле