Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 23 януари 2020 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе в четвъртък, 23 януари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.) В СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ (НАСО) ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

4. ДОКЛАД ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ДЪЛГА НА СОМАЛИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД - СОФИЯ.

Внасят: министърът на финансите

министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ШЕСТМЕСЕЧНА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ХЪРВАТСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЯНУАРИ-30 ЮНИ 2020 Г.)

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ЗАСИЛВАЩИ УСТОЙЧИВОСТТА ОТ РИСКОВЕ ОТ БЕДСТВИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Внася: министърът на туризма

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ЯНУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВИДИН-ЮГ“ - ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ - ВИДИН - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ.

Внася: министърът на икономиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: заместник министър-председателят

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

Уважаеми колеги,

Влизането в сградата на Министерския съвет ще става между 9,30 ч. и 10,45 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация.

Коментари

Задължително поле