Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 29 януари 2020 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 29 януари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ФИШ ИНВЕСТ” ООД - МОНТАНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛ­ГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБ­ЛИКА КАЗАХСТАН ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА, ПОДПИСАН НА 13 МАЙ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

8. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 И 4 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В ЗАГРЕБ.

Внася: министърът на образованието и науката

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА 2018 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОН­ЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ПРЕДСТАВЛЯ­ВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС - УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД - БЛАТНО КОКИ­ЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРА­НО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ПО КОЙТО МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Е СТРАНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОН­ЦЕСИОНЕРА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ „СЛЪНЧЕВ ДЕН”, ОБ­ЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 15 ЮНИ 2018 Г.

Внася: министърът на туризма

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ.

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Задължително поле