На 18 февруари 2020 да почерпят

Дневен хороскоп на Алена за вторник, 18.02.2020

Президентът Радев: Преодоляването на растящите неравенства е фундаментален проблем за обществото ни

Хора от САЩ и Унгария купуват имоти край морето Взимат втори дом на кредит

РЗИ: Качеството на водата в жилищен блок в Перник е влошено заради остаряла вътрешна водопроводна система

В Европа инвестират в домове за хора над 80 г. Германия и Франция са най-привлекателни

Оставиха за постоянно в ареста Данчо Катаджията

Нови стипендии за БГ студенти във Великобритания Университети със стратегии за привличане на кандидати след Брекзит

През 2020 г. имотите остават атрактивни

Катастрофа между бус и тир на магистрала „Струма“, двама пострадали

Касовите апарати без връзка с НАП до 72 ч.

Борисов: Прокуратурата не е място, където да се решават политически препирни (ВИДЕО)

Задължително ли е медицинско, преди да започнем работа

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ във вторник, 18 февруари 2020

Париж вещае кръв за сделка с Лондон

Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 12 февруари 2020 г.

Снимки: Пламен Стоименов/Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 12 февруари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ НА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА, ОРГАНИЗИРА¬НАТА ПРЕСТЪПНОСТ, СЪДЕБНАТА РЕФОРМА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКО¬НА И НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 ДА СКЛЮЧВА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С БЕНЕФИ¬ЦИЕНТИ, В РАЗМЕР ДО 7 НА СТО НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО ПРИО¬РИТЕТНА ОС 2 „ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ НА ОПЕРА¬ТИВНАТА ПРОГРАМА.
Внася: министърът на образованието и науката

3. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР¬ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРС¬ТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА „ИЗПЪЛ¬НЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛ¬ДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД – СОФИЯ, И ЗА ПРИДОБИ¬ВАНЕ НА ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАЦИОНАЛНА КОМПА¬НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИ¬ТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ¬ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – ВАРНА
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА¬НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ¬НОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ТАЙЛАНД ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИП¬ЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ/ОФИЦИАЛНИ ПАСПОРТИ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУ¬МЕНИЕ ЗА КОМАНДИРОВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО (МЗР) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАТО ЗА КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ (NCIO), ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ АГЕНЦИЯ¬ТА НА НАТО ЗА КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ (NCIA), ОТНОСНО СЪТ¬РУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА C4ISR (КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОМУ¬НИКАЦИИ, КОМПЮТРИ, РАЗУЗНАВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ВОЙСКОВО РАЗУЗ¬НАВАНЕ).
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕ¬ДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 21 ЯНУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКО¬НОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внася: министърът на околната среда и водите

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ¬ЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 НА МИ¬НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗА¬ТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУК¬ТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: заместник министър-председателят

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на правосъдието

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.