Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 21 февруари 2018 г.

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №14 ЗА 2017 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ (НЦРС) ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЖАЛБАТА „ВЪЛКОВА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №48149/09) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г., СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА АФГАНИСТАНСКИТЕ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ДОБРИЧ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛОВДИВ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ НА ПЪТ І-8 „КАЛОТИНА – СОП“ ОТ КМ 1+000 ДО КМ 48+270, УЧАСТЪК ОТ КМ 1+000 ДО КМ 32+447,20“, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДРАГОМАН, ОБЩИНА ДРАГОМАН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внасят: министърът на правосъдието

министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЕСЕБЪР, И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БУРГАС, ВАРНА И ДОБРИЧ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЛИДИЯ БАРБАРА ПИЕТШИК-ВАНГЕЛОВА – БЪЛГАРСКА И ПОЛСКА ГРАЖДАНСКА, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДОЛНА АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГОРНА АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЛАНДРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВАЛОНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТОЛИЧЕН РЕГИОН БРЮКСЕЛ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМИТЕ И МОРЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВОДИТЕ И ГОРИТЕ НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕКОЛОГИЯТА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА УКРАЙНА, СВЪРЗАНА СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВМЕСТЕН ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО „СТАРИТЕ И ВЕКОВНИ БУКОВИ ГОРИ НА КАРПАТИТЕ И ДРУГИ РЕГИОНИ В ЕВРОПА“

Внася: министърът на околната среда и водите

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНА НА 25 ЯНУАРИ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на вътрешните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА БЕЗСРОЧНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН НА „ЛИЙВ ТАБАКО – А. МИХАЙЛИДИС“ АД – САНДАНСКИ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДАНЕВАТА ВОДЕНИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СОФРОНИЕВО, ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЖУЛИНИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА, ЗАЕТОСТТА, ВЕТЕРАНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В ОБЛАСТТА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Внася: министърът на труда и социалната политика

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР ІІ, ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №205 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на икономиката

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ“ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ИНДИЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 6 МАРТ 2018 Г. В ДЕЛХИ

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Задължително поле