Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 13 март 2019 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 13 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019-2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

3. ДОКЛАД ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗНЕСЕН ЦЕНТЪР ЗА СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА В СОФИЯ.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОКУРОР ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

5. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ.

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД - СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО И ВЪЗМЕЗДНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ВРАЦА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЕКТ, СВЪРЗАН С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА „ОТКРИТО СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ СЪС СТРЕЛКОВА ПЛОЩАДКА ЗА ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22580“, М. „ГО¬ЛЯМАТА ЛОКВА“, С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕД¬ПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕД¬ПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОДПИСАНО НА 23 НОЕМВРИ 2017 Г. В СТРУМИЦА.

Внася: министърът на вътрешните работи

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И КИТАЙ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „16+1“.

Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-21 ХАН АСПАРУХ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

Коментари

Задължително поле