Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, утре 17 юли 2019 г.

Снимки: Денислав Стойчев/ Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 17 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC ОТНОСНО ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО F-16 БЛОК 70.

Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИ № 411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2022 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН АДМИНИСТРАТОР NRA/I В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА CS1- IID СЪГЛАСНО СТАНДАРТ БДС EN ISO 14816 „ТЕЛЕМАТИКА ЗА ПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТНИЯ ТРАФИК. АВТОМАТИЗИРАНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ. НОМЕРИРАНЕ И СТРУКТУРА НА ДАННИ.“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 520 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИННО ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1807 ОТНОСНО РАМКА ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА НЕЛИЧНИ ДАННИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВОЕННИ КОРАБИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ ВОЕННОМОРСКИ ГРУПИ НА НАТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГРАФИЦИТЕ ЗА ОПЕРАТИВНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ В МИСИЯТА, УТВЪРЖДАВАНИ ОТ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НАТО.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ШЕСТИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на правосъдието

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „МАСЛАРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 26966/10), „ЛОЛОВ И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 6123/11), „ИФАНДИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 14904/11), „КАМЕНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 61731/11) И „МИХАЛЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 63481/11).

Внася: министърът на правосъдието

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 31 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 252+883“ ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЗЕМИНВЕСТ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ДОБРИЧ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ И ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРИ СПОРТНИ ПРОЯВИ И В ЧАСТНОСТ ФУТБОЛНИ СРЕЩИ И ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУТБОЛНИ МАЧОВЕ И ДРУГИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

Внася: министърът на младежта и спорта

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮНИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮНИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

Внася: министърът на околната среда и водите

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД БАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ НИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на енергетиката

Коментари

Задължително поле