Вижте какво ще решава Министерски съвет, утре 24 юли 2019 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 24 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА НА СТОЯНКА НАСТЕВА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - СОФИЯ, В АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 619 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образоването и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 20 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 158+777”, ПОДОБЕКТ 19 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 151+770”, ПОДОБЕКТ 17 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 134+350”, ПОДОБЕКТ 16 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 127+805” И ПОДОБЕКТ 18 „ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 145+787” ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС ФАЗА 2” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на икономиката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВНОСКА ВЪВ ФОНДА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТИПОВА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ/ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) И КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И ДР. ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА НАТО, ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНА ДОМАКИН НА СИЛИТЕ НА НАТО С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10 ДО 12 АВГУСТ 2019 Г. В ТУРКМЕНИСТАН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮЛИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ИНЕРМАТ” АД

СТАРА ЗАГОРА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗИМНИЦА”, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 30 ЮНИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИНЕРМАТ” АД - СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕСКАНА” АД - ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕНЕЛИН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕНЕЛИН, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 6 ЮЛИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ЕСКАНА” АД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ТАЛКОШИСТИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „ОВЧАРОВО”, С. ОВЧАРОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, И „ВАТИЯ” АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТРЕБЕЖА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „БУЛСТОУН” ЕООД - ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЕЛБОВ КАМЪК”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КЛИСУРА И С. ДРЕНКОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПРОСОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕРИНСКО, ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТОПОЛИТЕ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БИЛО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТУДЕНА И С. БОСНЕК, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЯЛАТА ЧУКА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕТРЕН ДОЛ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КОСТАДИН”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛЕН, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „АРАБКА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЪБНИЦА, С. КРУШЕВО И С. ХВОСТЯНЕ, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ВЪЗЕЛ”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ И ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката

Коментари

Задължително поле