Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 21 август 2019

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 21 август, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОРГАНА, КОЙТО УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ КИТЕН“ ЕАД - КИТЕН.

Внасят: министърът на здравеопазването

министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МОРСКОТО ДЪНО НА ОБЩИНА БУРГАС.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ ,АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“, УЧАСТЪК ОТ КМ 122+260 ДО КМ 139+340, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ПЛЕВЕН“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, ЧЕРНА ГОРА, РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ И ГРУЗИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНИЦЕФ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ В ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРУЗИЯ“.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МЕДИЦИНСКАТА НАУКА.

Внася: министърът на здравеопазването

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НА ПРОТОКОЛА ОТ ШЕСТАТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 4 И 5 АПРИЛ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 18 И 19 ЮЛИ 2019 Г. В ХЕЛЗИНКИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПОМОРИЕ – ИЗТОК‘, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ГЛАУКОНИТОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЪЛБОКИ ДОЛ“, УЧАСТЪЦИ „МИШОВЕЦ“ И „СИНИЯ БРЯГ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУКОВЕЦ, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „СИМЕКС“ ЕООД – КРИВОДОЛ.

Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

Внася: министърът на финансите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

Внася: заместник министър-председателят

Коментари

Задължително поле