Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 2 октомври 2019

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 2 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО В ОТДЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЪЩЕСТВУВА НЕДОСТИГ НА ЕКСПЕРТИ, И ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА МОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА (2015-2020 Г.) ПРЕЗ 2018 Г. И НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА (2015-2020 Г.) ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. И НА ДОКЛАДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА 2018 Г. И НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФОНД” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА § 4, АЛ. 1, БУКВА „А” НА ЧЛ. 125 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИ¬ТИЕ, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1083/2006 НА СЪВЕТА (ОВ, L 347/320 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.) ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ЛИНИИ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 8 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG16RFOP001-8.002-0001-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА УО НА ОПРР ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА В СТРАНАТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ¬ТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ВЕЦЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 54558/15) И „ЙОРДАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБИ № 61432/11 И № 64318/11).

Внася: министърът на правосъдието

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД - ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР „ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА” BU-B-UCA „ЛИЦЕНЗИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНСТРУКТИВНИ СИМУЛАЦИИ JCATS, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИЦЕНЗИ ЗА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА „LINUX”, ВЕРСИЯ RED HAT ENTERPRISE И ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА НОВОТО ОБОРУДВАНЕ BU-B-UCA.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СВ. НИКОЛА”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, ПАВЕЛ БАНЯ И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, И ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика;

министърът на правосъдието

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР.

Внася: министърът на туризма

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на финансите

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на културата

Коментари

Задължително поле