Вижте какво ще решава Министерски съвет на 20 юни 2018 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 20 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 24 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г., ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 320 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

3. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2016-2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ И НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, В СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

6. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на културата

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „КИРИЛ ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 17599/07), „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „ИЛИНДЕН“ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 29496/16), „ЙОРДАН ИВАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 70502/13), „ЧОРБОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 39942/13), „ДИМОВА-ИВАНОВА И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 58497/10) И „ДИМИТЪР МИТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 34779/09).

Внася: министърът на правосъдието

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД - СОПОТ.

Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПЪТ 11-86 „ АСЕНОВГРАД - ЧЕПЕЛАРЕ - СМОЛЯН – РУДОЗЕМ“ ОТ КМ 125+727.46 ДО КМ 128+790 - ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТРАСЕ И ОТВОДНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ“.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕГМЕНТ НА НАТО (NS WAN) ЗА ОБМЕН НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ДО НИВО „NATO SICRET“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и

сигурността и министър на отбраната

19. ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯРКА 168 „ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР - С. ПЪСТРОГОР, НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ОТВОРЕН В ЗАТВОРЕН ТИП ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ” ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНО НА 28 ФЕВРУАРИ 2014 Г. В АЛЖИР.

Внася: министърът на младежта и спорта

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА.

Внася: заместник министър-председателят

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНИЦИАТИВАТА „ИНТЕЛИГЕНТНА ОТБРАНА” ПРОЕКТ 1.29 „СПОДЕЛЕНИ СПОСОБНОСТИ ЗА ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ АВТОМАТИЗИРАНАТА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 18 И 19 АПРИЛ 2018 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 22 И 23 АПРИЛ 2018 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РИВИЕРА”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО - ЦЕНТРАЛЕН”, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - ГОЛЯМ ПЛАЖ”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФАБРИКАТА 4”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 27 МАЙ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИВЕСТА” ООД - ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФАБРИКАТА 2”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 27 МАЙ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИВЕСТА” ООД - ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛОМА-1”, УЧАСТЪЦИ „СЕВЕРОИЗТОК” И „ЮГОЗАПАД”, ОБЩИНА РУЖИНЦИ И ОБЩИНА ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, НА „ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЕН- ДЖИ – ЮГ”, УЧАСТЪЦИ „ЗАПАД” И „ИЗТОК”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „МАРОНАС” ООД - ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

33. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БАЛТИНАТА-2”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БРЕСТНИЦА, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, И С. ПЕЩЕРНА, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на енергетиката

34. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЗОРА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЗГРЕВ, ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.

Внася: министърът на енергетиката

35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

36. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

37. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

38. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ИСУН) И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ПОСРЕДСТВОМ ИСУН, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят

39. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на правосъдието

Коментари

Задължително поле