Дневен хороскоп на Алена за понеделник, 23.09.2019

На 23 септември 2019 да почерпят

Отиде си проф. Юлиан Вучков

Патрулка катастрофира с цивилен автомобил докато преследва беглец

Милен Михов, ВМРО: Мая Манолова граждански кандидат за кмет е като сняг през юни

Евклаз – за бяла и черна магия По-скъп от диаманта

Хиляди швейцарци протестираха срещу изграждането на 5G мрежа в страната

Моторист загина на Е-79 край Дупница

Арабските партии в Израел подкрепят Бени Ганц за премиер

Министър Петкова: 9 млрд. лв. ще са приходите на България от „Балкански поток“ през следващите 20 г.

Петьо Блъсков: Народът решава дали София да я управлява човек като Манолова – ту от БСП, ту не е от БСП Не знам какво е направила като омбудсман, освен, че беше на всички протести, изтъкна главният редактор на в. "Труд" в интервю за Канал 3

Приятел на убития Андрей Монов: Полфрийман не се е променил, никога не каза, че съжалява

Емил Костадинов, БСП: Въпросът вече e: или Нинова, или партията

Проф. Михаил Константинов: Българските избори не могат да бъдат хакнати

Полицаи изведоха барикадиралия се мъж в „Овча купел“

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 12 септември 2018 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 12 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СТАТУТА НА СВОБОДНА ЗОНА – СВИЛЕНГРАД.
Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙ­НОСТТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕН­ЦИЯ ЗА 2017 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРО­ГРАМА.
Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО НА­ЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА.
Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.
Внася: министърът на икономиката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАРСЕЛО ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ В CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS.
Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА.
Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИ­НИ ВЪЗМЕЗДНО ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕЛОПЕЧ, ОБЩИ­НА ЧЕЛОПЕЧ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА­ТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЛЕТНИЦА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.
Внася: министърът на околната среда и водите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИ­РАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА АРХИВИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРА­ТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНС­ПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГА­ЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 73-АТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКО­ВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БАНСКО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ БОРИСЛАВ ПЕТРОВ – ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БАНСКО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРО­ВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ НА МЕЖДУПРАВИ­ТЕЛСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИ­КА ГЪРЦИЯ, УРЕЖДАЩО ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ (ПРОЕКТ IGB).
Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДИ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕ­СТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАС­НОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАС­НОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2011-2016 Г. И ПРЕЗ 2017 Г.И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ВНАСЯНЕ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ ДО 2020 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГО­ДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОН­НИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.
Внася: заместник министър-председателят

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГО­ДИЕ НА 2018 Г.
Внася: министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 19-АТА СЕСИЯ НА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА БЪЛГАРО-ИРАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО, ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУД­НИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 19 ДО 21 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В СО­ФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ ЗАКОН.
Внася: министърът на финансите

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО – ФАЗА I.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА АПОРТИРАНЕТО НА ИМОТИ В КАПИТАЛА НА „СЕРДИКА СПОРТНИ ИМОТИ“ ЕАД.
Внася: министърът на младежта и спорта

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧА­СТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 И 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В ЛИНЦ.
Внася: министърът на енергетиката

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО, ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В ОСМАТА СЕСИЯ НА КОНФЕРЕН­ЦИЯТА НА СТРАНИТЕ ПО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮ­НА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 1 ДО 6 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЖЕНЕВА.
Внася: министърът на здравеопазването

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.