Интриги и предателство в руската поредица „Изневяра”

Минчо Коралски: Градска легенда е, че половината от 1,6 млрд. лева за инвалидни пенсии са неправомерни

Параходство БМФ получи модерния кораб „Рожен“ Новопостроеният бълкер в Китай е с дедуейт 42 300 тона

Колко отпуска ви се полага, когато работите на повече от едно място

22-годишен на съд за съжителство с малолетна

Сицилия – най-големият остров в Средиземно море Завоеватели от различни раси и религии са мечтали да придобият безценната земя

Обраха кутиите за дарения на църквата в Драгичево

Община Велико Търново увеличава размера на наградите „Трети март” и „Св. Патриарх Евтимий” Учител и колектив на годината ще получават по 1000 лева, курсант отличник – 5000 евро

Болни с пневмонии препълниха пулмологията в УМБАЛ Пловдив

1 691 000 лв. са приходите на община Велико Търново за година от управление с общинско имущество Общината вече не разполага с атрактивни имоти за продажба

Министър Вълчев: 1071 училища са в грипна ваканция, достигнахме пика на епидемията

Спипаха иманяр да копае за антики край Свищов При обиск в гаража му са намерени антични монети и метален предмет

Ромка с болно бебе ударила с телефон в лицето фелдшерка в Спешна помощ Потърпевшата е с лека телесна повреда

Каква съдба очаква родените през 2019-а Според руска нумероложка те ще са умни и ще проговорят по-рано

България е 14-а в света по поскъпване на жилищата Страните от централна и Източна Европа изпреварват Запада по резултати

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 3 октомври 2018 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 3 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪБИ¬ТИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018.
Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОСНОВЕН РЕМОНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 495 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД – СОФИЯ, КАТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО СЪС 100 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ, КОЕТО ДА ВЪЗЛАГА РЕМОНТИТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИТЕ НА ЯЗОВИРИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕ¬НОСТ, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪ¬ЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОСНОВЕН РЕ¬МОНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ДЪР¬ЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на икономиката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на културата

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. И ДОКЛАДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШЕН ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВ¬НИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОН¬НА СИСТЕМА ЗА 2017 Г., НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪР¬ЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2017 Г. И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОН¬НА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.
Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КО¬ДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН¬СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ¬РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИС¬ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГ¬РАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪР¬ЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТА¬НОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.
Внася: министърът на младежта и спорта

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕ¬ТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИ¬НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. И 2014-2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ¬ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИТКО СОЛАКОВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕ¬ЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ОБЛАСТИТЕ ВИДИН, МОНТАНА, СОФИЯ, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ И СМОЛЯН.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО МАРОКО.
Внася: министърът на труда и социалната политика

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ШЕСТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРО¬ТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ¬БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА МНО¬ГОНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА АВИАЦИЯТА ЗА СПЕЦИ¬АЛНИ ОПЕРАЦИИ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА¬ТА ЧАСТ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГА¬РИЯ – БАВАРИЯ“ И НА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ – БАДЕН – ВЮРТЕНБЕРГ“, КАКТО И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАР¬СКАТА ЧАСТ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ – БАВАРИЯ“ И ИА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КО¬МИСИЯ „БЪЛГАРИЯ – БАДЕН – ВЮРТЕНБЕРГ“.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ“ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 ОК¬ТОМВРИ 2018 Г. В ИНСБРУК.
Внася: министърът на икономиката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ¬НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на околната среда и водите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОТОКОЛА ОТ 18-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ИНДИЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТ¬РУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 6 МАРТ 2018 Г. В ДЕЛХИ.
Внася: министърът на икономиката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕСКАНА“ АД – ВАРНА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРЕН БЛИЗНАК 2“, РАЗПОЛО¬ЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 6 ЮЛИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ЕСКАНА“ АД – ВАРНА.
Внася: министърът на енергетиката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ¬ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ТВЪРДИ ГОРИВА – КАФЯВИ ВЪГЛИЩА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ УЧАСТЪК „МИНЬОР“ НА НАХОДИЩЕ „БОБОВДОЛСКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.
Внася: министърът на енергетиката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНА ОТ „КАОЛИН“ ЕАД – ГР. СЕНОВО, ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ „САРЪГЬОЛ – ГНЕЗДА 17 И 20“ („ЖЪЛТИ ДОЛ“), ОБЛАСТ ШУМЕН, И ЗА ОТ¬ПРАВЯНЕ НА НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.
Внася: министърът на енергетиката

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО.
Внася: министърът на финансите

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Внася: министърът на правосъдието

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ.
Внася: министърът на икономиката.

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ.
Внася: министърът на културата

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Внася: министърът на околната среда и водите

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.