Вижте какво ще решава МС утре, 10 октомври 2018 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 10 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ­ТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - СТАРА ЗАГОРА, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗО­ВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪР­ЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ФИНАН­СИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУК­ТУРА - ОБЕКТ „ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА КУКЛЕН, МЕСТНОСТТА „КАПЪСИДА“ - ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“, ВКЛЮЧВАЩ ПОДОБЕКТ „УЛИЦА 4 - ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+610 (ОТ ОС. Т. 10 ДО ОС. Т. 14); ОБЕКТ „УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В МЕСТНОСТТА „КАПЪСИДА“, ОБЩИНА КУКЛЕН - ЕТАП 3, ВКЛЮЧВАЩ ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ПЪТ 4 - ОТ РШ 7 ДО РШ 10 С ДЪЛЖИНА 253 М, Ф 800 КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ПЪТ 4 - ОТ РШ 10 ДО РШ 13 С ДЪЛЖИНА 212 М, Ф 630, КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ПЪТ 2 - ОТ РШ 1 ДО РШ 3 С ДЪЛЖИНА 219 М, Ф 800 И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ОДЕЛО ФАРБА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „АВТОМОБИЛНО ВЪНШНО ОСВЕТ­ЛЕНИЕ И ПЛАСТМАСОВИ КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“.

Внася: министърът на икономиката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“, СЕКТОР „ПРОБАЦИЯ“ - СОФИЙСКА ОБ­ЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕ­ЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТ­ВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КАНАДА, ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИ­РАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ, КУЛТУРНА­ТА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗМА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ПРЕДОТВРА­ТЯВАНЕ НА КРАЖБАТА, НЕЗАКОННИТЕ РАЗКОПКИ И НЕЗАКОННИЯ ВНОС, ИЗНОС И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВИЖИМИ КУЛ­ТУРНИ ЦЕННОСТИ, КАКТО И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЯХНОТО ВРЪЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОДПИСАН НА 6 ЮЛИ 2015 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на културата

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ И АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН ЗА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ДИАСПОРА В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, ПОДПОМАГАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ ЦЕНТЪРА ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦАИ) В СОФИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРО­ВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СВОБОДА“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАНАГЮРИ­ЩЕ, ЛЕСИЧЕВО, ПАЗАРДЖИК И СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика