Вижте какво ще решава служебното правителство утре

Дневен ред от 15 точки е предвиден за утрешното редовно заседание на служебния кабинет:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 28 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по подготовката на българското

председателство на Съвета на ЕС – 2018

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ”

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

3. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА В СТРАНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Внася: министър-председателят

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ОПРЕДЕЛЕН С РЕШЕНИЕ №564 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на външните работи

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА КОМАНДИРОВАНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по подготовката на българското

председателство на Съвета на ЕС – 2018

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В САЩ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД НЮ ОРЛИЪНС, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА Г-Н ДЕЙВИД КОРН, ГРАЖДАНИН НА САЩ, ЗА ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В САЩ С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА ЛУИЗИАНА

Внася: министърът на външните работи

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА №4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 МАРТ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №411 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ №617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

10. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В 3523-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 3 МАРТ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ „PELAGIA”, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, ПРИЛЕЖАЩАТА ЗОНА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ПЕРИОДА ОТ 23 МАРТ 2017 Г. ДО 25 МАРТ 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСЕЩЕНИЯ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС НА 23 МАРТ 2017 Г. И ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА НА 24-25 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОКЕАНОГРАФСКА ЕКСПЕДИЦИЯ

Внася: министърът на външните работи

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на външните работи

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Внася: министърът на финансите

Коментари

Задължително поле