Вижте проекта на БСП на Закон за специална агенция "Антикорупция"

БСП публикува "за обществено обсъждане" проект на Закон за специална агенция "Антикорупция".

Проектът бе изпратен до Националния съвет и до парламентарната ни група за становища, а от днес е поставен за обществено обсъждане, обясни на брифинг на "Позитано" 20 заместник-председателят на партията БСП Кирил Добрев. "Моля всички организации и заинтересовани лица да дават своето мнение“, призова Добрев.

Обещанията, че органът за борба с корупцията ще се избира от Народното събрание означават, че това ще се прави от мнозинството, посочи заместник-председателят на парламентарната група „БСП за България“ Крум Зарков. Решихме, че е необходимо да изготвим алтернативен на предложения от правителството законопроект поради главната причина, че този предложен от ГЕРБ не става“, заяви Зарков. Той посочи, че в закона на ГЕРБ има конфискация, декларации, конфликти на интереси, но почти не фигурира думата "корупция", защото корупцията е престъпление. По думите му там няма наказателно право, а са оплетени всевъзможни процедури.

Проектът на БСП:

ЗАКОН

ЗА СПЕЦИАЛНА АГЕНЦИЯ „АНТИКОРУПЦИЯ”

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат:

1. мерки за противодействие на корупционни прояви на лица, заемащи висши публични длъжности;

2. мерки за превенция на корупцията;

3. устройството и дейността на Специална агенция "Антикорупция", наричана по-нататък „агенцията”, статута на нейните служители и правомощията на органите й.

Чл. 2. Законът има за цел да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията.

Чл. 3. (1) Този закон се прилага при спазване на следните принципи:

1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;

2. законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност;

3. публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности;

4. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;

5. пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;

6. защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;

7. защита на лицата, подали сигнал за нарушение;

8. координация и взаимодействие между държавните органи.

9. политически неутралитет.

(2) Върху дейността на Специална агенция "Антикорупция" се упражнява контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.

(3) Специална агенция "Антикорупция" изпълнява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи. Взаимодействието между агенцията и други държавни органи може да се осъществява въз основа на съвместни инструкции.

Чл. 4. (1) Специална агенция "Антикорупция" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 5. (1) Лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон, са:

1. президентът и вицепрезидентът;

2. народните представители;

3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;

4. членовете на Европейския парламент от Република България;

5. членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

6. председателят и съдиите от Конституционния съд;

7. председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор, техните заместници, административните ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите;

8. омбудсманът и заместник-омбудсманът;

9. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;

10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;

11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;

12. управителят, подуправителите, членовете на управителния съвет и главният секретар на Българската народна банка;

13. председателят, заместник-председателите, членовете и главният секретар на Комисията за финансов надзор;

14. председателят, заместник-председателите и членовете на надзорния съвет, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт;

15. управителят и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;

16. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;

17. председателят и заместник-председателят на Специална агенция „Антикорупция” и директорите на териториалните ѝ дирекции;

18. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

19. директорът, заместник-директорите и главният секретар на Агенция „Митници", директорите на дирекции в Централното митническо управление, началниците на митници и техните заместници, началниците на митническите бюра и митническите пунктове;

20. изпълнителният директор, заместник - изпълнителните директори и главният секретар на Националната агенция за приходите, директорите на дирекции в Централното управление и директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите;

21. ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, на регионалните здравни инспекции, на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните регионални дирекции, на Държавен фонд „Земеделие" и на неговите областни дирекции, на областните отдели „Автомобилна администрация", на Националния институт за недвижимо културно наследство и на териториалните му звена, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", неговите заместници и ръководителите на териториалните й служби, на Главна дирекция „Охрана", неговият заместник и директорите на областните дирекции, на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции за управление на водите, на националните паркове, на предприятията за управление на дейностите по опазване на околната среда;

22. председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност", Държавна агенция „Разузнаване“ и на Държавна агенция „Технически операции“, началникът на Национална служба за охрана и неговите заместници и началникът на служба „Военна информация“ и неговите заместници;

23. председателят, заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

24. главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговият заместник, административният секретар, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорът на дирекция „Вътрешна сигурност", директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;

25. офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

26. главните секретари на Народното събрание, на президента на републиката и на Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната;

27. ръководителите на инспекторати по Закона за администрацията;

28. началниците на политическите кабинети;

29. областните управители и заместник областните управители;

30. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите;

31. членовете на Централната избирателна комисия;

32. председателят и членовете на Съвета за електронни медии;

33. генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;

34. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

35. ръководителите на задграничните представителства на Република България;

36. българските граждани, които по решение или по предложение на български публични органи са членове на управителни или на контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;

37. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;

38. членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната електрическа компания, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен оператор;

39. председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, техните заместници и лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

40. членовете на ръководните и на контролните органи на Българския червен кръст;

41. ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси;

42. лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите;

43. председателят на Българската академия на науките, ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и на висшите военни училища;

44. управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет;

45. членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и директорите на държавните горски и ловни стопанства;

46. изпълнителният директор и ръководителите на териториалните поделения на Държавно предприятие „Фонд затворно дело";

47. членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на държавно предприятие „Български спортен тотализатор".

(2) Подаването и проверката на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи, в т. ч. на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор, административните ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, се извършват при условията и по реда на Закона за съдебната власт.

(3) Ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаването на съответния акт да уведомят за това агенцията. За лицата по ал. 1, т. 5, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.

Глава втора.

ДЕЙНОСТИ НА СПЕЦИАЛНА АГЕНЦИЯ "АНТИКОРУПЦИЯ"

Чл. 6. (1) Специална агенция "Антикорупция" извършва:

1. наблюдение, разкриване, предотвратяване, противодействие и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи висши публични длъжности;

2. разследване на корупционни престъпления, за които има данни, че са извършени от лице по чл. 5, ал. 1;

3. проверка и анализ на декларациите за имущество на лицата, заемащи висши публични длъжности, както и проверка на имущественото им състояние.

4. информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена и на други държавни органи информация от значение за осъществяване на дейността й.

5. превантивни дейности по реда на глава четвърта.

(2) Корупционни престъпления по ал. 1, т. 2 са престъпленията по чл. 201 – 205, чл. 219, ал. 3 и ал. 4, пр. 2, чл. 220, чл. 225в, чл. 282 – 283б, чл. 285, чл. 288, чл. 289, чл. 294, чл. 295, чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс.

Чл. 7.  Агенцията организира и провежда оперативно-издирвателна, оперативно-техническа, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон.

Чл. 8. (1) Дейността по разследване на престъпленията по чл. 6, ал. 1, т. 2 се осъществява от разследващи агенти при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) Разследващите агенти се определят със заповед на председателя на агенцията. На тях не могат да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления.

(3) При осъществяване на своите правомощия разследващите агенти вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.

(4) Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.

(5) Взаимодействието на разследващите агенти с другите органи на агенцията се урежда с инструкция на председателя на агенцията.

Чл. 9. (1) Всеки, който разполага с данни за корупционни прояви по смисъла на този закон за лице, заемащо висша публична длъжност, или с данни за престъпление по чл. 6, ал. 1, т. 2 може да подаде сигнал до агенцията.

(2) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване.

(3) Всеки сигнал се регистрира в агенцията незабавно след постъпването му.

(4) Сигналите се разглеждат при съблюдаване на принципите, посочени в чл. 4.

(5) Сигнали, които не са от компетентността на агенцията, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган.

(6) Председателят на агенцията утвърждава образец на сигнал, който е достъпен на интернет страницата на агенцията, както и на място.

Чл. 10. (1) Когато сигналът съдържа трите имена на подателя и неговия единен граждански номер, адрес, телефон, факс, електронен адрес и подпис, агенцията е длъжна да го информира за предрпиетите по сигнала действия.

(2) Към сигнала може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Чл. 11. (1) Лице, което е подало сигнал за корупционна проява на лице, заемащо висша публична длъжност, не може да носи отговорност и да търпи други неблагоприятни последици само на това основание.

(2) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

3. да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

(3) Лицата по ал. 2 предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които му се оказва психически или физически натиск.

Чл. 12. В особени случаи по искане на председателя на агенцията, съответно на Инспектората към Висшия съдебен съвет, може да се потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнал.

Чл. 13. Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 14. Агенцията осъществява международно сътрудничество във връзка със своята дейност.

Глава трета.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНА АГЕНЦИЯ "АНТИКОРУПЦИЯ"

Раздел I.

Органи на управление

Чл. 15. (1) Специална агенция "Антикорупция" се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на републиката за срок от 5 години. Председателят има право на не повече от два последователни мандата.

(2) По предложение на председателя на агенцита Народното събрание избира трима заместник-председатели. Изборът се осъществява с мнозинство две трети от всички народни представители. Заместник-председателите се избират за срока на мандата на председателя.

(3) За председател и заместник-председатели на агенцията могат да бъдат назначавани, съответно избирани, лица, които:

1. имат само българско гражданство;

2. имат висше юридическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" – за председателя и висше юридическо или икономическо образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ – за заместник-председателя;

3. притежават 10-годишен юридически стаж - за председателя, и 8-годишен стаж по специалността– за заместник-председателите;

4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;

5. не са лишени от правото да заемат определена Специалнадлъжност;

6. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно";

7. не членуват в политически партии или коалиции или организации с политически цели;

8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни съвети, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;

9. не са наети по служебно или трудово правоотношение, освен ако заемат академична длъжност във висше училище или научна организация.

(4) Пълномощията на председателя и на заместник-председателите се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при навършване на 65-годишна възраст;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;

5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията.

(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с указ на президента на републиката, а на заместник-председателите – с решение на Народното събрание по предложение на председателя на агенцията.

(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието президентът на републиката с указ назначава нов председател, който довършва мандата.

(7) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател председателят на агенцията в едномесечен срок предлага на Народното събрание да избере нов заместник-председател, който довършва мандата.

(8) До назначаването на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от президента на републиката заместник-председател.

Чл. 16. (1) Председателят на агенцията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

(2) Заместник-председателите получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на агенцията.

Чл. 17. (1) Председателят на агенцията:

1. организира, ръководи и контролира дейността на агенцията;

2. представлява агенцията;

3. утвърждава длъжностното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията и длъжностните характеристики на служителите в нея; създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав;

4. предлага проекта на годишен бюджет на агенцията;

5. изпълнява и отчита бюджета на агенцията;

6. ръководи управлението на човешките ресурси;

7. отговаря за управлението на предоставените на агенцията имоти;

8. утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Специална агенция "Антикорупция";

9. приема правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите на агенцията и организира тяхното провеждане;

10. осъществява сътрудничество със сродни служби на други държави и с международни организации;

11. изпълнява и други функции, определени със закон.

(2) При изпълнение на правомощията си председателят издава заповеди и други актове, предвидени в закон.

Чл. 18. (1) Председателят на агенцията изпълнява своите функции пряко и с помощта на заместник-председателите.

(2) Правомощията на заместник-председателите се определят с писмена заповед на председателя на агенцията.

(3) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от определен от него със заповед заместник-председател за всеки конкретен случай.

(4) При изпълнение на правомощията си заместник-председателите издават заповеди.

 

Чл. 19. (1)  Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от административен секретар.

(2) Административният секретар ръководи администрацията, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на председателя на агенцията, за регламентираното движение на документите и информацията и отговаря за отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията, включително координира и контролира разпределението и ползването на имуществото, предоставено за управление на агенцията. Административният секретар организира и координира взаимодействието на агенцията с други ведомства и организации. Административният секретар изпълнява и други функции, възложени му от председателя на агенцията.

(3) (Административният секретар подпомага председателя и заместник-председателите на агенцията при изпълнението на техните правомощия. Той е непосредствено подчинен на председателя на агенцията.

(4) При изпълнение на правомощията си административният секретар издава заповеди, отнасящи се до администрацията на агенцията или до отделни структурни звена.

(5) Административният секретар не осъществява правомощията си по отношение на оперативно-издирвателната дейност на агенцията, както и дейността по разследване.

Раздел II.

Структура

 

Чл. 20. (1) Основни структурни звена в администрацията на агенцията са специализираните дирекции, самостоятелните териториални отдели и специализираните административни дирекции.

(2) Общата численост на служителите в агенцията се определя с правилника за прилагане на закона по предложение на председателя на агенцията.

Чл. 21.  (1) Специализираните дирекции на агенцията осъществяват дейностите по глава четвърта, глава пета и глава седма, както и дейността по разследване на престъпленията по чл. 6, ал. 1, т. 2.

(2) Специализираната дирекция по разкриване на корупционни прояви извършва оперативно-издирвателна дейност.

(3) Структурата на дирекциите по ал. 1 се определя с акт на председателя на агенцията. Структурата включва отдели и сектори.

(4) Специализираните дирекции в рамките на своята компетентност осъществяват методическо ръководство и контрол на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели по съответното направление на дейност.

(5) Дирекция "Сигурност на Специална агенция "Антикорупция" е и административно звено по сигурността на информацията в агенцията.

Чл. 22. (1) Специализираните административни дирекции и дейностите, които извършват се определят със заповед на председателя на агенцията.

(2) Самостоятелните териториални отдели на агенцията се създават с указ на президента на републиката по предложение на председателя на агенцията, с който се определят седалищата и районите им на действие. Самостоятелните териториални отдели извършват оперативно-издирвателна дейност.

(3) Структурата и дейностите на самостоятелните териториални отдели се определят с акт на председателя на агенцията. Структурата на самостоятелните териториални отдели може да включва и сектори.

Чл. 23.  (1) Специализираните дирекции и специализираните административни дирекции се ръководят от директори, които се назначават от председателя на агенцията и са преки ръководители на служителите в дирекциите.

(2) Директорът на дирекция "Сигурност на Специална агенция "Антикорупция" е и служител по сигурността на информацията.

Чл. 24.  (1) Директорите на дирекции в агенцията осъществяват общото и непосредственото ръководство на дирекциите, като:

1. планират, организират, ръководят, контролират и отговарят за дейността им;

2. изпълняват заповедите на председателя на агенцията и се отчитат пред него;

3. отговарят за резултатите от дейността, за спазването на законите, другите нормативни актове и заповедите на председателя;

4. координират дейността на дирекциите с други държавни органи чрез председателя на агенцията;

5. управляват информационните фондове, осигуряват и отговарят за информационното единство на дирекцията със съответните териториални дирекции и самостоятелни териториални отдели;

6. отговарят за управлението на човешките ресурси;

7. изпълняват други функции, възложени със заповед на председателя, заместник-председателия и административния секретар на агенцията, в рамките на законоустановените дейности на Специална агенция "Антикорупция".

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 директорите издават заповеди.

Глава четвърта.

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Чл. 25. Агенцията осъществява държавната политика по превенция на корупцията, като:

1. събира, обобщава и анализира информация за националните антикорупционни политики и мерки;

2. извършва анализи, разработва и предлага мерки за превенция и противодействие на корупцията и координира прилагането им, в т.ч. и по сектори;

3. осъществява дейности за разпространение на информацията, свързана с противодействието на корупцията, включително антикорупционните политики и мерки.

Чл. 26. За изпълнение на задълженията си по чл. 25, т. 1 агенцията:

1. събира и обобщава информация и поддържа бази данни за изпълнението на антикорупционните политики и мерки;

2. извършва наблюдение и периодична оценка на приложението на антикорупционните мерки, в т. ч. и по сектори;

3. събира и обобщава добри практики;

4. анализира и предоставя информация на националните, европейските и международни антикорупционни институции и организации.

Чл. 27. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 25, т. 2 агенцията:

1. съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск, както и извършва последващ анализ на въздействието на закона;

2. идентифицира и анализира рискови зони за корупция;

3. разработва мерки с антикорупционна насоченост;

4. подпомага методически прилагането на мерките по т. 3;

5. извършва последващ анализ на въздействието по отношение на приложените мерки по т. 3;

6. разработва методологии за оценка на корупционния риск, етични стандарти за поведение, системи за проверка на почтеността и оказва съдействие за прилагането им;

7. разработва проекти на нормативни актове с антикорупционна насоченост.

(2) Изготвените от агенцията анализи и предложения за антикорупционни мерки се предоставят на компетентните органи, които са длъжни да вземат отношение по тях в едномесечен срок и да информират агенцията за приетите мерки и сроковете за тяхното прилагане, както и за неприетите от тях мерки и мотивите за това. Компетентните органи са длъжни да информират агенцията при въвеждане на антикорупционните мерки и за резултатите от изпълнението им.

Чл. 28. За изпълнение на задълженията си по чл. 25, т. 3 агенцията:

1. организира провеждането на обучения, семинари и информационни кампании

с антикорупционна насоченост;

2. предоставя становища по искания на заинтересовани лица по приложението на закона във връзка с превенцията на корупцията;

3. организира проучвания и анализи на общественото мнение;

4. предприема и други подходящи действия.

Чл. 29. При осъществяване на дейността си по превенция на корупцията агенцията взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса, както и с международни организации и органи на други държави.

Глава пета.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ. ПРОВЕРКА НА ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ

Раздел І.

Задължение за деклариране

Чл. 30. (1) Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават следните декларации:

1. декларация за имущество и интереси;

2. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

(2) Декларациите по ал. 1 се подават до председателя на агенцията по утвърден от него образец.

(3) Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител. Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 31. (1) Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават пред агенцията декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират:

1. недвижимо имущество;

2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон;

3. парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута;

4. вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.;

5. налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

6. задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.;

7. трудови доходи, получени през предходната календарна година;

8. доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са над 1 000 лв.;

9. чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или неговият съпруг, или лицето, с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване;

10. дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по ал. 4 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:

а) обучение;

б) пътуване;

в) други плащания с единична цена над 1 000 лв.;

11. разходи за обучения извън случаите по т. 10, в т. ч. в полза на лицата по ал. 4, чиято еднократна стойност надхвърля 1 000 лв.;

12. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;

13. договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба;

14. данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес.

(2) При годишното деклариране на имуществото по т. 3-6 се посочват наличностите към 31 декември на предходната календарна година.

(3) При деклариране на имуществото по ал. 1, ако то е придобито по време на заемане на длъжността, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването му.

(4) Лицата, заемащи висши публични длъжности, декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

(5) Лицата, заемащи висши публични длъжности, не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права.

(6) За обстоятелствата по ал. 5 задълженото лице подава декларация.

(7) Лицата, заемащи висши публични длъжности, могат да подадат декларация, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице.

Чл. 32. (1) Декларация за имущество и интереси се подава:

1. в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност;

2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година;

3. в едномесечен срок от освобождаване на длъжността;

4. в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на декларацията по т. 3.

(2) В срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

Чл. 33. Лицата, заемащи висши публични длъжности, подават декларации по чл. чл. 30, ал. 1, т. 2 в едномесечен срок от настъпване на промяната.

Чл. 34. В двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 32 агенцията публикува на интернет страницата си декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

Раздел ІI.

Регистри на декларациите

Чл. 35. (1) Агенцията приема декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите и ги завежда в публичен регистър.

(2) Публичният регистър по ал. 1 съдържа информацията по чл. 31, ал. 1, 3, 4 и 6.

Чл. 36. (1) Всяко лице има право на достъп до данните от регистъра по чл. 35.

(2) Достъпът се осигурява чрез интернет страницата на агенцията при спазване на Закона за защита на личните данни.

(3) Всяко лице има право да получава информация, свързана с данните от регистъра по чл. 36 по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Раздел III.

Проверка на декларациите и имущественото състояние

Чл. 37. (1) В срок до 6 месеца от изтичане на сроковете по чл. 32 служителите на агенцията от съответната специализирана дирекция проверяват и анализират информацията от декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, относно достоверността на декларираните факти.

(2) Проверката на декларациите за имущество на съдии, прокурори и следователи, в т. ч. на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор, административните ръководители на органит

Коментари

Задължително поле