Вижте решенията на Министерски съвет от 15 март 2017

Снимка: Архив

Пресслужбата на Министерски съвет публикува решенията, приети на днешното заседание на служебния кабинет:

Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 28 февруари на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Общо 69 мерки от Плана за действие са със срок на изпълнение до края на месец февруари, като от тях са изпълнени 30 мерки. Неизпълнението е 56,5% при 64,4% в края на януари. По-високият процент на неизпълнение е типичен за началото на годината и се дължи на прехвърлянето на неизпълнени мерки от предходната година.

От неизпълнените мерки 22 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, а 17 са законопроекти. От тях седем са внесени в 43-ото Народно събрание, но не са приети до неговото разпускане, което ще доведе до значителни закъснения в изпълнението на тези мерки. По отношение на останалите 10 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса на разработването им.

За времето от встъпването в длъжност на служебното правителство от общо 11 подзаконови нормативни акта са приети два, а съгласуването на други два е в рамките на установените срокове.

Министерският съвет възложи на министрите, съобразно тяхната компетентност, да предприемат необходимите действия за изпълнение на неизпълнените в срок мерки.

Вицепремиерът по европейските фондове

ще координира инициативата „Партньорство

за открито управление“

Заместник министър-председателят по европейските фондове ще отговаря за координацията и участието на България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, реши правителството.

Партньорство за открито управление“ е международен проект, чиято цел е да бъдат постигнати конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията чрез използваното на новите технологии и укрепване на управлението.

Началото на инициативата бе дадено на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, където осем държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление и обявяват своите планове за действие.

България се присъедини през април 2012 г. и оттогава е активен участник. Разработени са три национални плана за действие с конкретни ангажименти за открито управление.

Правителството утвърди разходите

за командировки за четвъртото тримесечие

на 2016 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2016 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 7350,28 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1095,20 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 652 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 70 лв., и за командировки на областни управители – 7182,76 лв.

България открива консулство в щата Луизиана

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на България в САЩ, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в град Ню Орлиънс. С решението е одобрено назначаването на г-н Дейвид Корн, гражданин на САЩ, за почетен консул с консулски окръг, обхващащ територията на щата Луизиана.

Г-н Корн е лицензиран адвокат във федералните и щатските съдилища на Луизиана, както и във Върховния съд на САЩ. Партньор е в адвокатска кантора с дългогодишна история и клонове във всички щати на Мексиканския залив. Провеждал е в България редица семинарни обучения за правната система на САЩ по програмата за академичен и културен обмен „Фулбрайт“.

С назначаването на г-н Корн за почетен консул се разширява мрежата от български почетни консулски длъжностни лица в САЩ, което ще допринесе за развитието на двустранните отношения и установяването на полезни контакти на местно ниво в страната.

С друго решение правителството даде съгласие за изменение на консулския окръг на консулството на Казахстан в България. Ръководеното от Митко Солаков почетно консулство със седалище в Благоевград, ще обхваща областите София, Кюстендил, Перник, Благоевград, Враца, Монтана, Видин, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Командировани от институциите на ЕС служители ще подпомогнат провеждането

на Българското председателство

Правителството определи броя на командированите служители на институции на Европейския съюз, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Целта е екипите в столицата и в Постоянното представителство на България към ЕС да бъдат подсилени от служители на институциите на ЕС със специфична експертиза в конкретни области като вътрешни работи, разширяване и преговори за членство в ЕС, околна среда, финансови услуги и данъчна политика, Обща селскостопанска политика и други.

Съгласно решението, един служител на Генералния секретариат на Съвета на ЕС ще бъде командирован към администрацията на Министерския съвет, един служител на Европейския парламент – към състава на МВР в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, двама служители на ЕК и един на ЕП –към състава на МВнР в Постоянното ни представителство в Брюксел. Други петима служители на ЕК ще бъдат командировани към съставите на МОСВ, МФ и МЗХ в Постоянното представителство на страната ни в Белгия.

Оказаната експертна подкрепа ще допринесе за успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Намалява се размерът на някои такси, събирани

за дългосрочно пребиваване на чужденци

в България

Правителството одобри промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР. Промените се отнасят до намаляване на таксите, дължими за предоставяне на право на продължително пребиваване в страната на някои категории чужденци – членове на семейства, учещи и работещи в България.

Измененията се правят в резултат на постъпило официално уведомително писмо за стартиране от Европейската комисия на 25 юли 2016 г. на наказателна процедура срещу България за неизпълнение на задълженията по шест директиви. Те определят общите правила по отношение правото на събиране на семействата, условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, научноизследователска или доброволческа дейност, за целите на висококвалифицираната трудова заетост или за пребиваване и работа на територията на държава-членка.

Събираните до момента такси от 500 лв. се намаляват за различните изброени категории граждани на трети страни на 100 лв., 110 лв. и 150 лв. Досегашната такса от 1000 лв., събирана за разрешаване на дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в България, ще запази размера си само по отношение на кандидатите за постоянно пребиваване. Желаещите дългосрочно пребиваване ще заплащат такса от 110 лв.

Одобрена е българската позиция за заседанието

на ЕКОФИН

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 март в Брюксел.

На заседанието ще бъдат обсъдени законодателните предложения за намалени ставки на ДДС за доставката на публикации по електронен път и за общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг. В рамките на Европейския семестър се очаква Комисията да представи докладите по държави и задълбочените прегледи от 2017 г. Предвидено е финансовите министри да обменят мнения по изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки от 2016 г., като поставят акцент върху препоръките, свързани с бизнес средата. Очаква се Европейската комисия да представи актуална информация относно създаването на Европейски фонд за отбрана.

На 19 и 20 март в Малта ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат «Здравеопазване». В дневния му ред е предвидено обсъждане на темата за подобряване на достъпа на пациентите до иновативни технологии при случаи на редки заболявания и възможностите за доброволно сътрудничество между отделните държави. Съгласно одобрената днес българска позиция, страната ни ще посочи, че съвместното снабдяване с лекарствени продукти следва да бъде приложимо само между държави със сходен интерес по определени терапевтични групи. По втората тема – наднорменото тегло в детска възраст, България ще подчертае важността на провеждането на кампании, насочени към повишаване информираността на родителите за последиците от наднорменото тегло при децата. Третата основна тема в предвидените дебати е възможността за прекратяване на епидемията от СПИН до 2030 г. в ЕС, както и механизмите за подпомагане на доброволното сътрудничество в Съюза за целите на продължаващото обучение на здравната работна сила в сферата на специализираните здравни грижи.

Одобрен беше и доклад за проведеното на 3 март в Брюксел заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

В рамките на дискусиите бяха проведени два ориентационни дебата. В първия държавите-членки изложиха вижданията си по модернизацията на системите за социална сигурност и координацията помежду им. Акцент на втория дебат беше Европейският семестър 2017 г., в рамките на който бяха обсъдени приоритетите за действие и осъществяването на реформите в областта на заетостта и социалните политики.

Европейската комисия и Малтийското председателство представиха информация във връзка с Тристранната социална среща на върха. Обсъдено бе и изпълнението на политиката за безопасни и здравословни условия на работното място. Съветът на ЕС прие Проект на заключения относно повишаване на уменията на жените и мъжете на пазара на труда в ЕС.

Правителството прие отчет за напредъка

в изпълнението на Плана за действие с мерките

за подобряване на инвестиционната среда

Министерският съвет прие отчет за напредъка в изпълнението на мерките, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките са утвърдени с РМС №411 от 19 май 2016 г.

Към 15 февруари 2017 г. от общо 118 мерки 56 мерки са изпълнени, 45 са в процес на изпълнение, а реализирането на 17 все още не е започнало. В рамките на последния тримесечен период (16 ноември 2016 г. - 15 февруари 2017 г.) са изпълнени общо 37 мерки. Те са свързани предимно с нормативни промени, чрез които се облекчават административни режими и се намаляват административните срокове, свързани с реализацията на инвестиционни намерения, като:

  • отпада изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект - прието допълнение в чл. 142 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ал. 11 за оценката за съответствие на инвестиционни проекти;

  • определени са срокове за изменения в одобрени инвестиционни проекти, съответно 14-дневен или едномесечен срок, като чл. 154 от ЗУТ е допълнен с нова ал. 6;

  • ускорява се процедурата за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с изменение и допълнение на чл. 157 от ЗУТ;

  • улеснява се достъпът на обществеността до одобрените устройствени планове чрез въвеждане на задължение за публикуването им на интернет страниците на съответната област и на МРРБ (чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ за одобряване в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет и за одобряване на публикуването на устройствените планове в тридневен срок от одобряването им);

  • определят се ясни и конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството (чл. 232, ал. 5 и чл. 157, ал. 2 и ал. 6 от ЗУТ);

  • облекчава се процедурата по издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти от 4-а и 5-а категория и се намаляват изискващите се документи (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).

Холандски научно-изследователски кораб

ще проведе проучвания в българската акватория

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Pelagia”, плаващ под знамето на Кралство Нидерландия, в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на България, включително посещения на пристанищата Варна и Бургас, в периода от 23-25 март 2017 г. за извършването на океанографска експедиция.

Дейностите са свързани с осъществяването на дългосрочния проект „Black Sea Maritime Archeology Project”. Основната цел на проекта е да бъдат реализирани комплексни морски археологически проучвания в югозападната част от акваторията на Черно море, за да бъде съставена карта на подводното културно наследство на България, да бъде обогатена информацията за промените в морското ниво и климата, повлияли върху живота на праисторическите и исторически общества в Черноморския регион.

През предходните години редица български и чуждестранни научни институти проведоха океанографски експедиции, свързани с осъществяването на проекта, като правителството осигури необходимите условия за провеждането им.

Одобрени са промени в постановлението

за условията и реда за утвърждаване приема

на студенти и докторанти

Правителството направи промени в постановлението за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списъци на приоритетните професионални направления и на защитените специалности.

Промените предвиждат коефициентът за субсидиран прием във висшите училища да се прилага спрямо броя на субсидираните студенти, приети през последната учебна година, а не както досега върху общия прием – субсидирани студенти плюс платено обучение. Също така се определят по-високи коефициенти за изчисляване на субсидирания прием в професионалните направления „Филология“, „История и археология“, „Философия“ и „Религия и теология“, които са от изключителна важност за формиране на културната и историческата идентичност на българското общество.

Когато приетите за обучение през предходната година студенти и докторанти по приоритетните професионални направления и по професионалните направления от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ са под 15, максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 15 в рамките на свободния капацитет на съответното професионално направление. По този начин се гарантира съхраняването на обучение за специалности от приоритетните професионални направления и от област но висше образование „Хуманитарни науки“.

Изменението не налага промени в утвърдените списъци на приоритетните професионални направления и на защитените специалности.

С наредба се унифицира подходът при извършване на финансови корекции по програми, съфинансирани от европейските фондове

Правителството прие Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С Наредбата се регламентират основанията, при които се извършва пълна или частична отмяна на финансовата подкрепа със средства от ЕС. Идентифицират се и извършваните от бенефициентите нередности, които са в нарушение на приложимото право и които биха нанесли вреда на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Наредбата ще позволи да се прилага единен подход при извършване на финансови корекции по различните програми, които се съфинансират от ЕС. Очакваният положителен ефект от действието й ще е подобряване на ефективността на процеса на изпълнение на проектите с европейските фондове.

Одобрени са нови базисни размери

на командировъчните средства

при задграничен мандат

Правителството одобри нови базисни размери на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

Поради ограничената бюджетна рамка, размерът на командировъчните средства по наредбата не е актуализиран от влизането й в сила през 2008 г., което в резултат на значителни курсови разлики, различното ниво на икономическо развитие в отделните държави и други показатели е довело до значителни дисбаланси и отклонения между базите в отделните държави, съпоставени със съотношенията при индексите на ООН.

С измененията се актуализират и размерите на средствата за наем, дължими от изпращащата администрация за осигуряване на жилища на дългосрочно командированите служители в приемащата държава.

С постановлението изрично се регламентира редът за изплащане на средства за медицинско обслужване при съобразяване с Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност, действащ за ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Приет е нов Устройствен правилник

на Агенцията по обществени поръчки

Правителството прие нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и отмени досега действащия. Дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числения състав на АОП, както и правомощията на нейния изпълнителен директор, са уредени в съответствие с новия Закон за обществените поръчки.

С цел по-добра организация на работа в АОП, с новия Устройствен правилник се въвежда реорганизация и оптимизиране на структурата на Агенцията, като се уреждат детайлно функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация. За обезпечаване изпълнението на възложените на АОП функции по ЗОП и Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г. се увеличава числеността на персонала на Агенцията с 15 щатни бройки, за което са предвидени средства в бюджета за 2017 година. Общата й численост става 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции. Общата администрация е организирана в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, а специализираната в три дирекции: „Законодателство и методология“, „Контрол на обществените поръчки“ и „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“.

Дейността на специализираната администрация е съобразена с функциите на агенцията от действащия ЗОП, разпределени в три основни направления: законодателство и методология; контрол на обществените поръчки; изграждане и развитие на електронна платформа за обществени поръчки.

Правилникът ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Осигурени са 20 млн. лв. за заплащане на ваксини

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 20 млн. лева. Средствата са предназначени за заплащане на ваксини за изпълнение на Националния имунизационен календар за 2017 г. Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет.

Имунопрофилактиката е най-ефективният начин за предпазване от заразни болести. Изпълнението и финансирането на Националния имунизационен календар е важна част от държавната здравна политика, тъй като осигурява превенция срещу редица сериозни заболявания като туберкулоза, тетанус, дифтерия, коклюш, полиомиелит, хепатит Б, кримска хеморагична треска, бяс, морбили, паротит, рубеола и др.

По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. не е осигурено пълно финансиране за нуждите на задължителната имунопрофилактика в страната, което очертава реален риск ведомството да не може да сключи договори за закупуването на всички необходими ваксини и биопродукти за задължителните и целеви мероприятия. Предвид социалната значимост на този въпрос, с приетото постановление правителството предприема действия по осигуряване на необходимия финансов ресурс.

Коментари

Задължително поле