Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за борба с трафика на хора

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за борба с трафика на хора."За" законопроекта гласуваха 122 народни представители, "против" - 1 и "въздържали се" - 5. Закнопроектът бе приет без дебати в пленарна зала. Проектът на закон е внесен от Министерски съвет.

Промените са свързани с развитието в институционалната рамка за противодействие на трафика на хора, както и с приетия от Министерски съвет Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик. Друга част от измененията касаят привеждане на националното законодателство с изискванията на международните правни норми. Те касаят още и закрилата за жертвите. Според вносителите приемането на предложения законопроект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на разпоредбите на закона, до осигуряване на прозрачност на извършвания контрол върху дейностите, регламентирани с него, и до изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

Предложените изменения и допълнения в Закона за борба с трафика на хора са продиктувани от необходимостта за спазване на международните правни инструменти, по които България е страна, както и от нуждата да се отстранят противоречия в разпоредби, които практиката е доказала за неприложими.

Коментари

Задължително поле