Доц. Борислав Великов: Работим в Монтана да се създаде регионален иновационен център

„Работя активно в Монтана да бъде създаден Регионален научен иновационен център. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/ са заделени 52 милиона лева за изграждането им”, съобщи доц. Борислав Великов, който е член на Комитета на оперативната програма. В момента се изготвят концепцията и критериите за кандидатстване. На регионална среща за Северозападен район за планиране, която се проведе в Плевен, беше представен и дискутиран проект на концепция, а участниците отправиха предложения за промени в нея.

На срещата Монтана беше представлявана от зам.-председателя на Общинския съвет инж. Валери Георгиев и от регионалния представител за Северозапада на „Аквахим“ АД, Красимир Стоянов. Като се има предвид, че този вид регионални центрове са третата и последна форма по ОПНОИР за поощряване на научно-приложната и иновационна дейност в България, първият най-важен въпрос според доц. Великов е колко регионални научни (иновационни) центрове се предвиждат за най-слабо развития регион в Европейския съюз и ще се вземе ли предвид, че Плевен заслужено вече има център за компетентност по персонализирана медицина, а във Враца и Видин съществуват филиали на висши училища. В Монтана по идея на доц. Великов от няколко години има регионален академичен център, а отскоро и изнесен център на Института по балканистика с център по тракология към БАН. Всичко това според доц. Великов може да се надгради със създаването на регионален иновационен център.

Kонцепцията предвижда новоучредените сдружения да се конкурират за финансирането с проекти. Беше направено предложение в критериите за допустими кандидати да залегне, че водещото научно звено – университети и институти, както и останалите участници и фирми в сдружението може да са регистрирани извън региона за планиране, но да извършват дейността си на територията на плановия район. Бяха дебатирани и още детайли по отношение на оборудването, договорите и възнагражденията на работещите в центровете. Предвижда се до март 2019 г. концепцията и всички правила да са готови в окончателен вид, до юни сдруженията да са регистрирани и да са готови с проектите си, които до октомври да бъдат оценени и през ноември-декември 2019 г. да започне финансирането. За Монтана има идеи да се разработят проекти за създаване на електро-химична лаборатория с участието на големи фирми от региона, а също и проект, който да се занимава научно с опазването на културно-историческото наследство.

Коментари

Задължително поле