Доц.д-р Веселин Попов: Нуждата от нови софтуерни специалисти надхвърля 20 000 души

Стопанската академия в Свищов подготвя нови специалности за IT сектора

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов подготвя разкриването на нова специалност „Информатика и информационни технологии“ в ОКС „бакалавър“ и нова магистърска програма „Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. За необходимостта от такива специалисти в IT сектора, разговаряме с доц. д-р Веселин Попов – ръководител на катедра „Бизнес информатика“ в свищовското висше училище.

- Доц. Попов, в Стопанска академия се подготвя разкриването на нови специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър”, в направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Каква е актуалността на тези специалности и от какви специалисти има нужда софтуерният сектор?

- Специалност „Информатика и информационни технологии“ в ОКС „бакалавър“  и магистърска програма „Информационни системи и технологии“ имат за цел да подготвят така търсените висококвалифицирани софтуерни специалисти. Известно е, че съществува дефицит на такива кадри на пазара на труда. По данни на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) към 2015 г., нуждата от нови софтуерни специалисти надхвърля 20 000 души. Софтуерният бизнес у нас отбелязва значителен ръст за последните 10 години. Работещите в тази област са се увеличили 3 пъти, а приходите на компаниите – 6 пъти. Разкриването на специалност „Информатика и информационни технологии“ отговаря на приоритетните направления за развитието на образованието и науката за следващите години.

- Катедра „Бизнес информатика“ има опит в работата със средношколци. Какъв е интересът на учениците към софтуерните технологии?

- Първо, ще започна с това, че катедра „Бизнес информатика“ има 50 годишна история, традиции и опит в обучението на студенти в областта на информационните технологии. Освен обучение на студенти, също така организираме различни инициативи за ученици. За втора поредна година преподаватели от катедра „Бизнес информатика“ провеждат безплатен курс за ученици от 11 и 12 клас за програмиране на уеб приложения с PHP. Друга наша инициатива са състезанията за ученици. Последните например, бяха за проектиране на приложения за мобилни устройства. При решаване на конкретния казус учениците бяха подпомагани от ментори – студенти от специалност „Бизнес информатика“.

Има голям интерес на учениците към новата специалност „Информатика и информационни технологии“. При подготовката на проекта за разкриване на тази специалност проведохме специално анкетно прочуване, в което 16% от респондентите заявяват, че биха избрали да се обучават в новата специалност, а значителен дял от тях все още не са решили какво ще учат. Интересът на учениците, според отговорите на анкетата е към професиите разработчик на приложни софтуерни системи и супервайзър на информационни системи.

- Какви компетенции ще придобият завършилите новите специалности в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, и как това ще отговори на нуждите на софтуерния бизнес?

- Компетенциите, които ще получат завършилите специалност „Информатика и информационни технологии“ са съобразени с професионалните изисквания към бъдещите софтуерни специалисти. Те са съобразени с добрите практики в България и в чужбина. Също така използвахме и Европейската рамка за е-Компетенции 3.0. На база сериозното проучване, което направихме, подготвихме учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. В учебния план за „Информатика и информационни технологии“ – ОКС „бакалавър“ са предвидени 48 дисциплини включително избираеми с добър баланс между дисциплините от областта на ИТ (30 бр.), математиката (6 бр.), икономиката и др. области (12 бр.).

Учебните дисциплини от ИТ областта могат да бъдат групирани в следните основни направления: операционни системи и компютърни мрежи; проектиране на информационни системи и софтуерен инженеринг; програмиране на приложни системи, уеб дизайн, уеб програмиране; развитие на съвременни информационни системи в бизнеса и управление на информационната инфраструктура.

- Какви възможности за професионална реализация ще имат тези специалисти и как в момента те се продават на пазара на труда?

- Разкриването на специалност „Информатика и информационни технологии“ в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, от една страна ще подпомогне осигуряването на качествени софтуерни специалисти за развитието на приоритетния за България сектор „Информационни и комуникационни технологии”, а от друга страна ще осигури възможности на завършващите студенти за успешна професионална реализация.

Завършилите специалност „Информатика и информационни технологии“ ще получат широки възможности за реализация като: разработчици на приложни софтуерни системи; аналитици и проектанти на информационни системи; супервайзъри на информационни системи, администратори на бази от данни; внедрители и консултанти на софтуерни системи; ръководители на екипи и ИТ проекти; специалисти и експерти, извършващи анализ и обработка на данни и др.

Секторът на информационните и комуникационни технологии предоставя много добри възможности за реализация на младите специалисти, осигурявайки най-високи средно месечни заплати. Според Националния статистически институт, за първото тримесечие на 2017 г. средно месечните заплати в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ са над 2300 лв.

Коментари

Задължително поле