"Държавно горско стопанство Разлог" поема управлението и на общинските гори

Югозападното държавно предприятие чрез ТП „ДГС Разлог” поема управлението, стопанисването и опазването на горските територии, собственост на община Разлог. Това е записано в договор, с който общината възлага изпълнението на всички дейности, предвидени в горскостопанския план на притежаваните от нея горски територии, на „ДГС Разлог”. Близо 1857 хектара /18 570 декара/ е площта на общинските гори, които се предоставят за управление на държавата за срок от четири години.

Целта е постигане на максимална ефективност в дейностите по опазване на горите и осигуряване на качествено изпълнение на конкретните задължения, които община Разлог, като собственик на горски територии, има по Закона за горите и съответните подзаконова нормативни актове.

Това е първият договор, с който недържавни горски територии в обхвата на ЮЗДП, се предоставят за управление на държавно горско стопанство. Очаква се в скоро време подобни споразумения да бъдат подписани и с други общини.

Коментари

Задължително поле