Еколози наложиха санкции за общо 194 088 лева за шест месеца

Близо 500 проверки извърши РИОСВ – Велико Търново за първите 6 месеца на годината

Повече проверени обекти, съставени актове и събрани суми от наложени глоби и санкции за първите шест месеца на годината отчита РИОСВ - Велико Търново спрямо същия период на миналата година.

Извършени са 485 проверки на 463 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 302 инспекции са по утвърден годишен план на инспекцията и 183 са извънредни проверки. За отчитане изпълнението на дадени предписания са направени 62 проверки, по сигнали и жалби -59, съгласно писма на дружества и институции-62. В рамките на осъществения контрол са издадени 146 предписания за привеждане на дейности в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново е преустановено изтичане на отпадъчни води с пяна от дере в река Янтра в чертите на Велико Търново и замърсяване на речното легло на река Еленска от земеделски стопанин. По дадени предписания кметове са предприели мерки и са почистили 17 нерегламентирани замърсявания в заливаемата зона на реките Белица, Росица, Стара река, Янтра и Синкавица. Изпълнени са или са в процес на изпълнение предписания за почистване на замърсените терени в землищата на селата Джулюница, Градница, Вишовград, Михалци, Копчелиите, Ресен, Буйновци, Балван, Горски Долен Тръмбеш и на градовете Лясковец, Дебелец, Горна Оряховица, Велико Търново, Елена.

В резултат на контролната дейност са съставени 16 акта за установяване на административни нарушения, по които са издадени наказателни постановления на обща стойност 20 000 лв. Основната част са свързани с управление на отпадъците - неводене на задължителна отчетност, нерегламентирано изгаряне и нерегламентирани дейности с отпадъци.

Наложени са общо 7 текущи и еднократни санкции в размер на 1574,36 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“. Общо събраните суми за шестмесечието на тази година по наложени санкции, включително от предходни периоди, са 194 088 лв. От получената сума 155 271 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Габрово - 111 254 лв., Дряново – 21 916 лв., Велико Търново – 11 110 лв. и Свищов – 9 609 лв. Тези средства трябва да използват за дейности, свързани с опазване на околната среда в общините.

От началото на годината са издадени две заповеди от директора на РИОСВ за налагане на принудителна административна мярка. Първата е на дружество да не извършва и допуска опожаряване/палене на огън, навлизане и разпространение на пожари в поземлени имоти в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов, като част от защитена зона BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Втората наложена принудителна административна мярка е на Община Полски Тръмбеш за спиране експлоатацията на депо за неопасни отпадъци в с. Раданово, стопанисвано от общината поради въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово.

Коментари

Задължително поле