Експерти обсъдиха използването на финансови инструменти в проекти за ВиК инфраструктура

Национален семинар по темата за финансовите инструменти за развитие на ВиК инфраструктурата събра в София 72 представители на ВиК дружества, асоциации по ВиК, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите. Събитието се проведе в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който има за цел да повиши качеството на предоставяните ВиК услуги.

В първата част на форума, участниците бяха запознати със същността и предимствата на финансовите инструменти. Възможностите за финансиране на инвестиционни проекти за ВиК инфраструктура бяха детайлно разискани от експерти на Фонда на фондовете и Европейската банка за възстановяване и развитие. Обсъден беше въпросът за прилагане на механизма за осигуряване на съфинансирането по инвестиционните проекти на ВиК операторите, условията за верификация на плащанията през различните фази на проектите и обезпеченията при отпускането на кредитните линии.

Акцентът във втората част на събитието беше представянето на механизъм за мостово финансиране на инвестиционни програми и проекти на ВиК дружества с държавно, със смесено държавно-общинско или общинско участие, в процеса на подготовка и изпълнение на проекти. Изложени бяха добри примери на Фонд „Флаг“ за подпомагане процеса на финансово изпълнение на ВиК проекти през предния програмен период. Участниците се запознаха и с финансовите модели, които са приложими за повишаване на енергийната ефективност на ВиК операторите, чрез Фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). Начините за предоставяне на гаранции от ВиК операторите за осигуряване на съфинансирането при реализацията на предстоящите 14 инвестиционни ВиК проекта, обект на финансиране по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“, предизвикаха експертна дискусия. Ключов момент пред ВиК операторите ще се окаже и управлението на проектния цикъл, когато са налице повече от един източник на финансиране.

Това е четвъртият от 6-те семинара за надграждане капацитета на служителите в отрасъл ВиК, организирани по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”. Събитията са насочени към повишаване на компетенциите на служителите за прилагане на изискванията на европейските директиви в областта на водите, управлението и експлоатацията на ВиК активите и влиянието на климатичните промени върху ВиК услугите.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Тази статия е изготвена в рамките на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-11/16.03.2016 г., с бенефициент МРРБ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Воден обучителен център и не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Коментари

Задължително поле