Ето какво ще решава Министерският съвет утре, 27 януари 2021 г.

Снимка: Архив

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАЙЛО ЗНЕПОЛСКИ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИ¬ТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ¬ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СО¬ФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯ¬КО ДОГОВАРЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛ¬НИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ, И ЗА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - СМОЛЯН, „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - СЛИВЕН И „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - БЛАГОЕВГРАД.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ¬НИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ИЗКЛЮ¬ЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛО¬ВЕЧ.
Внася: министърът на културата

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ¬ЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ¬ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ¬ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА ПОЧЕТНОТО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИ¬АНСКАТА РЕПУБЛИКА ДЖЕНАРО ФАМИЛИЕТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЕАПОЛ, В ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ С КЛАС ПОЧЕ¬ТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ И ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА РЪ-КОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО ОТ ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КАМПАНИЯ НА ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ КАМПА¬НИЯ, АБРУЦО, МОЛИЗЕ, БАЗИЛИКАТА И КАЛАБРИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРО¬ПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ЛИЦА.
Внася: министърът на вътрешните работи 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТНОСНО ПОЛУЧЕН НА 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. В МИНИСТЕРС¬ТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР („ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOAD BU-P-LAY „ПРИДОБИВАНЕ НА НАЗЕМНИ ТЕРМИНАЛИ ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (MIDS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ".
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД - БУРГАС, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО¬ГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕБЕЛТ", ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 28 МАЙ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД - БУРГАС.
Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗА¬ДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ЛИЦЕНЗИ.
Внася: министърът на финансите

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗА¬ДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСО¬ВИЯ КОНТРОЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛ¬НИ ОБРАЗЦИ ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ.
Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ, КАЗИНАТА, ЦЕНТРАЛНИЯ ПУНКТ И ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА ПО¬МЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКУЕМА ПЛОЩ, РАЗ¬ПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ.
Внася: министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯТА И ИГРИТЕ ЧРЕЗ ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Внася: министърът на финансите

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внася: министърът на икономиката

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на околната среда и водите 

Коментари

Задължително поле