Изготвят Национална карта на социалните услуги

Според капацитетите, които се посочват в нея и по съответните целеви групи, ще зависи и какво финансиране ще получи всяка община

Третата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване в общините в България бе открита в сряда във Велико Търново. Организатори на форума, в който се включиха над 150 експерти, са Националното сдружение на общините в Република България и дружеството „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Партньор и домакин на събитието е Община Велико Търново, а на вниманието на аудиторията бе представен комплексът от социални услуги, включително чрез работни посещения на място.

Дискутиран бе новият Закон за социалните услуги, който влиза в сила от 1 януари 2020 г.

„Водещата роля по прилагането му ще е на общините. Резултатите от стартирането на новия Закон за хората с увреждания, респективно и новия Закон за личната помощ също са обект на обсъждане. Законът за социалните услуги въвежда значителна реформа в системата, както по наименованието на социалните услуги, така и по дейностите, по стандартите за качество със съизмеримите индикатори и критерии, с достъпността до социалните услуги, с разписването на социалната карта за такъв вид услуги”, обясни Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” към община Велико Търново.

Тя допълни, че общините пък ще бъдат натоварени още повече с мониторинга и контрола на социалните услуги, които са заложени в Закона. Той ще регламентира достъп до социални услуги не само за тези , за които има индентифициран риск, а и за всички деца и пълнолетни лица.

„Предвиждат се и доста промени във финансовото обезпечаване. Новият модел на финансиране , който все още е на ниво дискусии, дебати и обсъждания, ще влезе в сила от 2021 г. Това означава, че 2020 г. е много ключова като в началото ще започне самото планиране на социалните услуги по общини. Разчетите, които планираме и бъдат приети от Общинския съвет, ще се изпратят в Агенция Социално подпомагане. Там ще изготвят Национална карта на социалните услуги. По нея и капацитетите, които се посочват по съответните целеви групи, ще зависи и какво финансиране ще получи и съответната община”, изтъкна Димитрова.

Тя уточни, че моделът ще е различен и ще бъде свързан с броя на потребителите, които ползват социалните услуги.

„Но тъй като ще имаме и различни профили на социалните услуги, които въвежда новия Закон, ще имаме общодостъпни, подкрепящи, възстановителни и специализирани социални услуги. Това означава, че от една страна ще има услуги, които ще са напълно безплатни за хората. Всеки, който иска ще може да получи консултация за социалното подпомагане и услуги. Това пък се вменява на общините и чрез служителите, които кметовете ще натоварят допълнително. Във Велико Търново например се очертава да се обособи ново звено, което да се занимава с всички тези ангажименти по Закона”, поясни Росица Димитрова.

Тя допълни, че това се налага, защото в Старата столица има огромен спектър от социални услуги като в момента те са 30, които се финансират от държавния бюджет. Със Закона обаче се включват и социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет, а те са 54. До 2 г.ще има още 12 социални услуги, които в рамките на проектно финансиране ще се организират. Предстои да се подбере и обучи персонал и те ще започнат да се предоставят.

С новия Закон е предвидена специална Наредба , с която ще се регламентира натовареността на социалните работници, с кариерното им развитие. В тази сфера в община Велико Търново са ангажирани общо 341 служители.

Коментари

Задължително поле